| หน้าหลัก ม.อุบลราชธานี | คณะ / สำนักหน่วยงาน | ระบบทะเบียนออนไลน์ | สนง.บริหารบัณฑิตศึกษา | แผนที่การเดินทาง - แผนที่มหาวิทยาลัย | |


-
- วิธีการสมัคร
- หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดรับสมัคร
- รายละเอียดคู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
- ตรวจสอบสถานะการสมัคร

ช่วงการรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2559

         ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 (เริ่มเรียน สิงหาคม 2559)
           -  ครั้งที่ 1 รับสมัคร 1 กุมภาพันธ์ - 18 เมษายน 2559 (ปิดรับสมัคร)
           -  ครั้งที่ 2 รับสมัคร 21 เมษายน - 20 มิถุนายน 2559

         ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 (เริ่มเรียน มกราคม 2560)
           -  รับสมัครช่วง กันยายน - พฤศจิกายน 2559


ข่าวประกาศทั่วไป   
           -  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สัมภาษณ์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 (หลักสูตร ศศ.ม.การสอนภาษาอังกฤษ)
           -  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 (กรณีจะขอทุน)
           -  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม กรณีจะขอทุน)
           -  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 1)

ระเบียบการ
       - ระเบียบการรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559

วิธีการสมัคร

1 วิธีการสมัคร
        1.1  สมัครด้วยตัวเอง ที่สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา สำนักงานอธิการบดี(หลังเก่า ชั้น 2) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
                ค่าสมัคร และค่าระเบียบการ 500 บาท ในวันราชการ เวลา 9.00 - 15.30 น.
        1.2  สมัครผ่านระบบออนไลน์  -> กรอกข้อมูลการสมัคร -> พิมพ์ใบสมัครและใบชำระเงิน จากระบบ -> ชำระเงินค่าสมัคร 500 บาท(ผ่านธนาคาร)
                 -> ชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ -> ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์/ตัวเอง (* นับที่วันส่งเอกสารการสมัคร *)  
                 เข้าสู่ระบบรับสมัครได้ตามลิ้งค์นี้ : http://www.ubu.ac.th/~study/SignIN.php
2 เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
        2.1  ฟอร์มใบสมัครที่ระบุข้อมูลครบแล้ว หรือ พิมพ์จากระบบกรณีสมัครผ่านระบบออนไลน์ 1 ฉบับ
        2.2  รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ติดในใบสมัคร 1 รูป ส่งเพิ่มอีก 1 รูป)
        2.3  สำเนาปริญญาบัตร / ใบรับรองคุณวุฒิ / ใบรับรองการศึกษาสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้าย 1 ฉบับ
        2.4  สำเนาผลการเรียนที่ใช้สมัคร 1 ฉบับ
        2.5  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ
        2.6  สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ–นามสกุล หรือสำเนาทะเบียนสมรส จำนวน  1 ฉบับ กรณีชื่อ–นามสกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครอื่นๆ
        2.7  หลักฐานการสอบภาษาอังกฤษ เช่น สำเนาแจ้งผลสอบที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี 1 ฉบับ (ถ้ามี)
        2.8  กรณีผู้สมัครเข้าศึกษาในภาคปกติเป็นข้าราชการ  พนักงานของรัฐ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ จะต้องมีหนังสืออนุญาต
               ให้เข้าสอบจากผู้บังคับบัญชาหน่วยงานที่สังกัดด้วย
        2.9  กรณีที่ผู้สมัครเป็นพระภิกษุ/สามเณร ต้องมีหนังสืออนุญาตให้ศึกษาต่อจากพระสังฆาธิการหรือเจ้าอาวาส
        2.10  เอกสารอื่น ๆ ตามที่หลักสูตรกำหนด
                2.10.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ให้ส่งเอกสารสำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด และความเห็นของ อ.ที่ปรึกษาหรือผู้บังคับบัญชาด้วย (คลิ๊กดาวน์โหลด)
        2.11  สำเนาเอกสารแสดงการชำระเงิน
หมายเหตุ : 1 สำเนาเอกสารด้วยกระดาษ A4 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
                2 กรณีมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่าใช้เอกสารแสดงวุฒิการศึกษาปลอมเพื่อสมัครเข้าศึกษา
                   มหาวิทยาลัยจะดำเนินการเพิกถอนสถานภาพนักศึกษา หรือเพิกถอนปริญญาบัตร


สาขาวิชา/คณะ ที่เปิดรับสมัคร

คณะวิทยาศาสตร์
ปริญญาโท

ปริญญาเอก

  วท.ม.เทคโนโลยีชีวภาพ
  วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ
  วท.ม.ฟิสิกส์(รับเฉพาะภาคต้น)
  วท.ม.เคมี
  วท.ม.คณิตศาสตรศึกษา (สมัครที่คณะวิทยาศาสตร์ ตามที่คณะกำหนด www.sci.ubu.ac.th)
  วท.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา (รับเฉพาะครู เรียนภาคฤดูร้อน) และ
      >สมัครช่วงต้นปี ได้ที่คณะตามที่คณะกำหนด www.sci.ubu.ac.th

  ปร.ด.เคมี
  ปร.ด.ฟิสิกส์
 -
คณะเกษตรศาสตร์
ปริญญาโท


ปริญญาเอก
  วท.ม.เกษตรศาสตร์ (แยกเป็น 6 วิชาเอก)
  วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
  วท.ม.เทคโนโลยีการอาหาร

  ปร.ด.เกษตรศาสตร์ (แยกเป็น 4 วิชาเอก)
  ปร.ด.เทคโนโลยีการอาหาร


คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปริญญาโท


ปริญญาเอก
  วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล
  วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ
  วศ.ม.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  วศ.ม.วิศวกรรมโยธา
  วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
  ปร.ด.วิศวกรรมเครื่องกล
  ปร.ด.วิศวกรรมอุตสาหการ
  ปร.ด.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  ปร.ด.วิศวกรรมโยธา
  ปร.ด.วิศวกรรมไฟฟ้า

คณะศิลปศาสตร์
ปริญญาโท


  ศศ.ม.การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ(รับเฉพาะภาคต้น)
 ศศ.ม.นวัตกรรมการท่องเที่ยว(รับเฉพาะภาคต้น)
 ศศ.ม.ภูมิภาคลุ่มน้ำโขงศึกษา
 ศศ.ม.ภาษาไทย
 -


คณะเภสัชศาสตร์
ปริญญาโท


ปริญญาเอก
  วท.ม.การบริหารบริการสุขภาพ
  วท.ม.เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
  วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ
  วท.ม.ศาสตร์แห่งเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
  ปร.ด.เภสัชศาสตร์

คณะบริหารศาสตร์
ปริญญาโท


หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ปริญญาโท


  วท.ม.ชีวเวชศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์

ปริญญาโท
sss  ร.ม.การปกครอง
sss  รป.ม.รัฐประศาสนศาสตร์สาขาวิชา/คณะ ที่คาดว่าจะเปิดรับสมัครเพิ่มในภาคการศึกษาถัดไป

หมายเหตุ : หลักสูตรที่คาดว่าจะเปิดรับในภาคการศึกษาถัดไป ติดตามได้ที่เว็บ สนง.บริหารบัณฑิตศึกษา http://www.ubu.ac.th/web/graduate

คณะเภสัชศาสตร์
ปริญญาโท

 

  ภ.ม. (เภสัชกรรมคลินิกและการบริหาร)

 

คณะเกษตรศาสตร์
ปริญญาโท

 
  วท.ม. (การจัดการการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร)
 
 

TOP

...สนใจสมัครและติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...
เลขที่ 85 สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา สำนักงานอธิการบดี(หลังเก่า ชั้น 2)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 0-4535-3128, 0-4535-3134

ผู้ชมวันนี้ : 000003
ผู้ชมเดือนนี้ : 003192
ผู้ชมรวม : 144920