| หน้าหลัก ม.อุบลราชธานี | ระบบทะเบียนออนไลน์(REG) | สนง.บริหารบัณฑิตศึกษา | คณะ / สำนักหน่วยงาน | แผนที่การเดินทาง - แผนที่มหาวิทยาลัย | |


- วิธีการสมัคร
- หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดรับสมัคร
- รายละเอียดคู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ช่วงการรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2560

         ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (เริ่มเรียน สิงหาคม 2560)
           -  ครั้งที่ 1 รับสมัครช่วง 9 กุมภาพันธ์ - 17 เมษายน 2560
           -  ครั้งที่ 2 รับสมัครช่วง 18 เมษายน - 19 มิถุนายน 2560


         ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
           -  รับสมัครช่วง กันยายน - พฤศจิกายน 2560

ข่าวประกาศทั่วไป   
     - ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2560
     - เปิดรับสมัครสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาแรกเข้าระดับปริญญาเอก และผู้ที่สนใจ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 9 พ.ค 2560

ระเบียบการ
     - ระเบียบรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2560

วิธีการสมัคร

1 วิธีการสมัคร
        1.1  สมัครด้วยตัวเอง ที่สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา สำนักงานอธิการบดี(หลังเก่า ชั้น 2) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
                ค่าสมัคร 500 บาท ในวันราชการ เวลา 9.00 - 15.30 น.
        1.2  สมัครผ่านระบบออนไลน์  -> กรอกข้อมูลการสมัคร -> พิมพ์ใบสมัครและใบชำระเงิน จากระบบ -> ชำระเงินค่าสมัคร 500 บาท(ผ่านธนาคาร)
                 -> ชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ -> ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์/ตัวเอง (* นับที่วันส่งเอกสารการสมัคร *)  
                 เข้าสู่ระบบรับสมัครได้ตามลิ้งค์นี้ : http://reg3.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp
        1.3  สมัครผ่านเจ้าหน้าคณะ หรือเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยฯ ที่รับสมัคร โดยการกรอกแบบฟอร์มรับสมัคร (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครฉบับภาษาไทย /หรือแบบฟอร์มการสัมครภาษาอังกฤษ) และส่งเอกสารการสมัครตามรายการ ข้อ 2 (ด้านล่าง)
2 เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
        2.1  ฟอร์มใบสมัครที่ระบุข้อมูลครบแล้ว หรือ พิมพ์จากระบบกรณีสมัครผ่านระบบออนไลน์ 1 ฉบับ
        2.2  รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ติดในใบสมัคร 1 รูป ส่งเพิ่มอีก 1 รูป)
        2.3  สำเนาปริญญาบัตร / ใบรับรองคุณวุฒิ / ใบรับรองการศึกษาสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้าย 1 ฉบับ
        2.4  สำเนาผลการเรียนที่ใช้สมัคร 1 ฉบับ
        2.5  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ
        2.6  สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ–นามสกุล หรือสำเนาทะเบียนสมรส จำนวน  1 ฉบับ กรณีชื่อ–นามสกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครอื่นๆ
        2.7  หลักฐานการสอบภาษาอังกฤษ เช่น สำเนาแจ้งผลสอบที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี 1 ฉบับ (ถ้ามี)
        2.8  กรณีผู้สมัครเข้าศึกษาในภาคปกติเป็นข้าราชการ  พนักงานของรัฐ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ จะต้องมีหนังสืออนุญาต
               ให้เข้าสอบจากผู้บังคับบัญชาหน่วยงานที่สังกัดด้วย
        2.9  กรณีที่ผู้สมัครเป็นพระภิกษุ/สามเณร ต้องมีหนังสืออนุญาตให้ศึกษาต่อจากพระสังฆาธิการหรือเจ้าอาวาส
        2.10  เอกสารอื่น ๆ ตามที่หลักสูตรกำหนด
                2.10.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ให้ส่งเอกสารสำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด และความเห็นของ อ.ที่ปรึกษาหรือผู้บังคับบัญชาด้วย (คลิ๊กดาวน์โหลด)
หมายเหตุ : 1 สำเนาเอกสารด้วยกระดาษ A4 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
                 2 กรณีมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่าใช้เอกสารแสดงวุฒิการศึกษาปลอมเพื่อสมัครเข้าศึกษา
                   มหาวิทยาลัยจะดำเนินการเพิกถอนสถานภาพนักศึกษา หรือเพิกถอนปริญญาบัตร

                3 ส่งเอกสารการสมัครต่าง ๆ และ สำเนาเอกสารแสดงการชำระเงินมาที่ : เลขที่ 85 สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

สาขาวิชา/คณะ ที่เปิดรับสมัคร

คณะวิทยาศาสตร์
ปริญญาโท

ปริญญาเอก

  วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ
  วท.ม.ฟิสิกส์
  วท.ม.เคมี
  วท.ม.คณิตศาสตรศึกษา (รับภาคต้น ผ่านเว็บรับสมัครมหาวิทยาลัยฯ) และ
      >ภาคฤดูร้อนสมัครช่วงต้นปี ได้ที่คณะตามที่คณะกำหนด www.sci.ubu.ac.th
  วท.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา (รับภาคต้น ผ่านเว็บรับสมัครมหาวิทยาลัยฯ) และ
      >ภาคฤดูร้อนสมัครช่วงต้นปี ได้ที่คณะตามที่คณะกำหนด www.sci.ubu.ac.th

  ปร.ด.เคมี
  ปร.ด.ฟิสิกส์
 ปร.ด.วิทยาศาสตร์ศึกษา
คณะเกษตรศาสตร์
ปริญญาโท


ปริญญาเอก
  วท.ม.เกษตรศาสตร์ (แยกเป็น 6 วิชาเอก)
  วท.ม.เทคโนโลยีการอาหาร
  วท.ม.การจัดการการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร

  ปร.ด.เกษตรศาสตร์ (แยกเป็น 4 วิชาเอก)
  ปร.ด.เทคโนโลยีการอาหาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปริญญาโท


ปริญญาเอก
  วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล
  วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ
  วศ.ม.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  วศ.ม.วิศวกรรมโยธา
  วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
  ปร.ด.วิศวกรรมเครื่องกล
  ปร.ด.วิศวกรรมอุตสาหการ(รับเฉพาะภาคต้น)
  ปร.ด.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  ปร.ด.วิศวกรรมโยธา
  ปร.ด.วิศวกรรมไฟฟ้า

คณะศิลปศาสตร์
ปริญญาโท


  ศศ.ม.การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ(รับเฉพาะภาคต้น)
 ศศ.ม.นวัตกรรมการท่องเที่ยว(รับเฉพาะภาคต้น)
 ศศ.ม.ภูมิภาคลุ่มน้ำโขงศึกษา(รับเฉพาะภาคต้น)
 ศศ.ม.ภาษาไทย


คณะเภสัชศาสตร์
ปริญญาโท


ปริญญาเอก
  วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ
  วท.ม.ศาสตร์แห่งเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
  ปร.ด.เภสัชศาสตร์

คณะบริหารศาสตร์
ปริญญาโท


หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ปริญญาโท


  วท.ม.ชีวเวชศาสตร์


สาขาวิชา/คณะ ที่คาดว่าจะเปิดรับสมัครเพิ่มในภาคการศึกษาถัดไป

หมายเหตุ : หลักสูตรที่คาดว่าจะเปิดรับในภาคการศึกษาถัดไป ติดตามได้ที่เว็บ สนง.บริหารบัณฑิตศึกษา http://www.ubu.ac.th/web/graduate


 

 

 


 

 
 

TOP

...สนใจสมัครและติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...
เลขที่ 85 สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา สำนักงานอธิการบดี(หลังเก่า ชั้น 2)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 0-4535-3128, 0-4535-3134

ผู้ชมวันนี้ : 000012
ผู้ชมเดือนนี้ : 004060
ผู้ชมรวม : 184043