| หน้าหลัก ม.อุบลราชธานี | คณะ / สำนักหน่วยงาน | ระบบทะเบียนออนไลน์ | สนง.บริหารบัณฑิตศึกษา | แผนที่การเดินทาง - แผนที่มหาวิทยาลัย | |


- ระบบยืนยันสิทธ์/กำหนดการปฐมนิเทศ
- วิธีการสมัคร
- หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดรับสมัคร
- รายละเอียดคู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
- ตรวจสอบสถานะการสมัคร
- กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 1/2558

ช่วงการรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2558

         ภาคต้น ปีการศึกษา 2558 (เริ่มเรียน สิงหาคม 2558)
           -  ครั้งที่ 1 รับสมัคร 16 กุมภาพันธ์ - 17 เมษายน 2558 (ปิดรับสมัคร)
           -  ครั้งที่ 2 รับสมัคร ระหว่างวันที่ 21 เมษายน - 19 มิถุนายน 2558 (ปิดรับสมัคร)

         ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 (เริ่มเรียน มกราคม 2559)
           -  รับสมัคร ระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 13 พฤศจิกายน 2558

ข่าวประกาศทั่วไป   
           -  ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2558 (ครั้งที่ 2) (คลิ๊กดูรายละเอียด)
           -  ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2558 (ครั้งที่ 2) รอบพิเศษ (คลิ๊กดูรายละเอียด)
           -  ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2558 (ครั้งที่ 1) (คลิ๊กดูรายละเอียด)
           -  ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาให้ทำการชำระค่ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา รอบเพิ่มเติม วันที่ 5-11 สิงหาคม 2558 (เข้าระบบยืนยันสิทธิ์)

ระเบียบการ
       -ระเบียบการรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558

วิธีการสมัคร

1 วิธีการสมัคร
        1.1  สมัครด้วยตัวเอง ที่สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา สำนักงานอธิการบดี(หลังเก่า ชั้น 2) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
                ค่าสมัคร และค่าระเบียบการ 500 บาท ในวันราชการ เวลา 9.00 - 15.30 น.
        1.2  สมัครผ่านระบบออนไลน์  -> กรอกข้อมูลการสมัคร -> พิมพ์ใบสมัครและใบชำระเงิน จากระบบ -> ชำระเงินค่าสมัคร 500 บาท(ผ่านธนาคาร)
                 -> ชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ -> ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์/ตัวเอง (* นับที่วันส่งเอกสารการสมัคร *)  
                 เข้าสมัครตามลิ้งค์นี้ : http://www.ubu.ac.th/~study/SignIN.php
2 เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
        2.1  ฟอร์มใบสมัครที่ระบุข้อมูลครบแล้ว หรือ พิมพ์จากระบบกรณีสมัครผ่านระบบออนไลน์ 1 ฉบับ
        2.2  รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ติดในใบสมัคร 1 รูป ส่งเพิ่มอีก 1 รูป)
        2.3  สำเนาปริญญาบัตร / ใบรับรองคุณวุฒิ / ใบรับรองการศึกษาสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้าย 1 ฉบับ
        2.4  สำเนาผลการเรียนที่ใช้สมัคร 1 ฉบับ
        2.5  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ
        2.6  สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ–นามสกุล หรือสำเนาทะเบียนสมรส จำนวน  1 ฉบับ กรณีชื่อ–นามสกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครอื่นๆ
        2.7  หลักฐานการสอบภาษาอังกฤษ เช่น สำเนาแจ้งผลสอบที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี 1 ฉบับ (ถ้ามี)
        2.8  กรณีผู้สมัครเข้าศึกษาในภาคปกติเป็นข้าราชการ  พนักงานของรัฐ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ จะต้องมีหนังสืออนุญาต
               ให้เข้าสอบจากผู้บังคับบัญชาหน่วยงานที่สังกัดด้วย
        2.9  กรณีที่ผู้สมัครเป็นพระภิกษุ/สามเณร ต้องมีหนังสืออนุญาตให้ศึกษาต่อจากพระสังฆาธิการหรือเจ้าอาวาส
        2.10  เอกสารอื่น ๆ ตามที่หลักสูตรกำหนด
                2.10.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ให้ส่งเอกสารสำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด และความเห็นของ อ.ที่ปรึกษาหรือผู้บังคับบัญชาด้วย (คลิ๊กดาวน์โหลด)
        2.11  สำเนาเอกสารแสดงการชำระเงิน
หมายเหตุ : 1 สำเนาเอกสารด้วยกระดาษ A4 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
                2 กรณีมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่าใช้เอกสารแสดงวุฒิการศึกษาปลอมเพื่อสมัครเข้าศึกษา
                   มหาวิทยาลัยจะดำเนินการเพิกถอนสถานภาพนักศึกษา หรือเพิกถอนปริญญาบัตร


สาขาวิชา/คณะ ที่เปิดรับสมัคร

คณะวิทยาศาสตร์
ปริญญาโท

ปริญญาเอก

  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สาขาวิชาฟิสิกส์
  สาขาวิชาเคมี
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา(รับเฉพาะภาคฤดูร้อน)
      >ภาคฤดูร้อน สมัครช่วงต้นปี ได้ที่คณะตามที่คณะกำหนด www.sci.ubu.ac.th

  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (รับเฉพาะครู เรียนภาคฤดูร้อน)
      >สมัครช่วงต้นปี ได้ที่คณะตามที่คณะกำหนด www.sci.ubu.ac.th

  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
  สาขาวิชาเคมี
  สาขาวิชาฟิสิกส์
คณะเกษตรศาสตร์
ปริญญาโท


ปริญญาเอก
  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (แยกเป็น 6 วิชาเอก)
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
  สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (แยกเป็น 4 วิชาเอก)
  สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร


คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปริญญาโท


ปริญญาเอก
  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ(รับเฉพาะภาคต้น)
  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะศิลปศาสตร์
ปริญญาโท


  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ(รับเฉพาะภาคต้น)
 นวัตกรรมการท่องเที่ยว(รับเฉพาะภาคต้น)
 ภูมิภาคลุ่มน้ำโขงศึกษา


คณะเภสัชศาสตร์
ปริญญาโท


ปริญญาเอก
  สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ
  สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
  สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ
  สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

คณะบริหารศาสตร์
ปริญญาโท


หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ปริญญาโท


  สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์
ปริญญาโท

  สาขาวิชาการปกครอง
sss  สาขาวิชารัฐปศาสนศาสตร์สาขาวิชา/คณะ ที่คาดว่าจะเปิดรับสมัครเพิ่มเติม

หมายเหตุ : หลักสูตรที่คาดว่าจะเปิดรับ โปรดติดตามกำหนดการสำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา http://www.ubu.ac.th/web/graduate

คณะเภสัชศาสตร์
ปริญญาโท

ปริญญาเอก

  เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชกรรมคลินิกและการบริหาร)
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ศาสตร์แห่งเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ)

  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารบริการสุขภาพ)
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เภสัชกรรมคลินิกและการบริหาร)


คณะศิลปศาสตร์
ปริญญาโท


  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์)

 


คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปริญญาโท

 
  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารงานก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน)
 
 

TOP

...สนใจสมัครและติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...
เลขที่ 85 สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา สำนักงานอธิการบดี(หลังเก่า ชั้น 2)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 0-4535-3128, 0-4535-3134

ผู้ชมวันนี้ : 000005
ผู้ชมเดือนนี้ : 003256
ผู้ชมรวม : 115444