| หน้าหลัก ม.อุบลราชธานี | ระบบทะเบียนออนไลน์(REG) | สนง.บริหารบัณฑิตศึกษา | คณะ / สำนักหน่วยงาน | แผนที่การเดินทาง - แผนที่มหาวิทยาลัย | |


- แนะนำการขอรหัสเข้าใช้ระบบอินเตอร์เน็ต และรหัสในการเข้าระบบลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาใหม่
- เข้าสู่ระบบตรวจสอบรหัสเข้าใช้งาน สำหรับนักศึกษาใหม่
- เข้าสู่ระบบลงทะเบียนออนไลน์ (REG)

- รายละเอียดคู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

การรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2561

      ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 (เปิดภาคเรียน 17 ธันวาคม 2561)
            -  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 11 ธ.ค. 2561
           -  รายงานตัว/ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา/ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 14 ธ.ค. 2561 (กำหนดการปฐมนิเทศ)


      ภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2561 (หลักสูตร วท.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา)
           -  
รับสมัคร 7 ธันวาคม 2561 - 25 มกราคม 2562 (รายละเอียด)


ข่าวประกาศทั่วไป   
     - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

     - ประกาศเกณฑ์ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ก่อนเข้าศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก

     - ประกาศเกณฑ์ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ก่อนเข้าศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทคณะวิศวกรรมศาสตร์

ระเบียบการ
     - ระเบียบรับสมัคร ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2561

วิธีการสมัคร

1 วิธีการสมัคร
        1.1  สมัครด้วยตัวเอง ที่สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา สำนักงานอธิการบดี(หลังเก่า ชั้น 2) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
                ค่าสมัคร 500 บาท ในวันราชการ เวลา 9.00 - 15.30 น.
        1.2  สมัครผ่านระบบออนไลน์  -> กรอกข้อมูลการสมัคร -> พิมพ์ใบสมัครและใบชำระเงิน จากระบบ -> ชำระเงินค่าสมัคร 500 บาท(ผ่านธนาคาร)
                 -> ชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ -> ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์/ตัวเอง (* นับที่วันส่งเอกสารการสมัคร *)  
                 เข้าสู่ระบบรับสมัครได้ตามลิ้งค์นี้ : http://reg3.ubu.ac.th/registrar/apphome.asp
        1.3  กรณีสมัครผ่านเจ้าหน้าคณะ หรือเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยฯ ที่รับสมัคร หรือไม่สามารถพิมพ์ใบสมัครจากระบบได้ ให้โหลดแบบฟอร์มใบสมัครนี้ (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครฉบับภาษาไทย (Word / PDF) /หรือแบบฟอร์มการสัมครภาษาอังกฤษ) และส่งเอกสารการสมัครตามรายการ ข้อ 2 (ด้านล่าง)
2 เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
        2.1  ฟอร์มใบสมัครที่ระบุข้อมูลครบแล้ว หรือ พิมพ์จากระบบกรณีสมัครผ่านระบบออนไลน์ 1 ฉบับ
        2.2  รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ติดในใบสมัคร 1 รูป ส่งเพิ่มอีก 1 รูป)
        2.3  สำเนาปริญญาบัตร / ใบรับรองคุณวุฒิ / ใบรับรองการศึกษาสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้าย 1 ฉบับ
        2.4  สำเนาผลการเรียนที่ใช้สมัคร 1 ฉบับ
        2.5  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ
        2.6  สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ–นามสกุล หรือสำเนาทะเบียนสมรส จำนวน  1 ฉบับ กรณีชื่อ–นามสกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครอื่นๆ
        2.7  หลักฐานการสอบภาษาอังกฤษ เช่น สำเนาแจ้งผลสอบที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี 1 ฉบับ (ถ้ามี)
        2.8  กรณีผู้สมัครเข้าศึกษาในภาคปกติเป็นข้าราชการ  พนักงานของรัฐ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ จะต้องมีหนังสืออนุญาต
               ให้เข้าสอบจากผู้บังคับบัญชาหน่วยงานที่สังกัดด้วย
        2.9  กรณีที่ผู้สมัครเป็นพระภิกษุ/สามเณร ต้องมีหนังสืออนุญาตให้ศึกษาต่อจากพระสังฆาธิการหรือเจ้าอาวาส
        2.10  เอกสารอื่น ๆ ตามที่หลักสูตรกำหนด
                2.10.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ให้ส่งเอกสารสำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด และความเห็นของ อ.ที่ปรึกษาหรือผู้บังคับบัญชาด้วย (คลิ๊กดาวน์โหลด)
หมายเหตุ : 1 สำเนาเอกสารด้วยกระดาษ A4 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
            2 กรณีมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่าใช้เอกสารแสดงวุฒิการศึกษาปลอมเพื่อสมัครเข้าศึกษา
              มหาวิทยาลัยจะดำเนินการเพิกถอนสถานภาพนักศึกษา หรือเพิกถอนปริญญาบัตร

            3 ส่งเอกสารการสมัครต่าง ๆ และ สำเนาเอกสารแสดงการชำระเงินมาที่ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา สำนักงานอธิการบดี ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190


หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา/คณะ ที่เปิดรับสมัคร

คณะวิทยาศาสตร์
ปริญญาโท

ปริญญาเอก

  วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ
  วท.ม.ฟิสิกส์
  วท.ม.เคมี
  วท.ม.วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
  วท.ม.คณิตศาสตรศึกษา (ภาคต้น,ภาคปลาย รับผ่านเว็บรับสมัครมหาวิทยาลัยฯ) และ
      >ภาคฤดูร้อนสมัครช่วงต้นปี รับผ่านเว็บคณะตามที่คณะกำหนด www.sci.ubu.ac.th
  วท.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคต้น รับผ่านเว็บรับสมัครมหาวิทยาลัยฯ) และ
      >ภาคฤดูร้อนสมัครช่วงต้นปี รับผ่านเว็บคณะตามที่คณะกำหนด www.sci.ubu.ac.th

  ปร.ด.เคมี
  ปร.ด.ฟิสิกส์
 ปร.ด.วิทยาศาสตร์ศึกษา
คณะเกษตรศาสตร์
ปริญญาโท


ปริญญาเอก
  วท.ม.เกษตรศาสตร์ (แยกเป็น 5 วิชาเอก)
  วท.ม.เทคโนโลยีการอาหาร

  ปร.ด.เกษตรศาสตร์ (แยกเป็น 4 วิชาเอก)
  ปร.ด.เทคโนโลยีการอาหาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปริญญาโท


ปริญญาเอก
  วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล
  วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ
  วศ.ม.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  วศ.ม.วิศวกรรมโยธา
  วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า
  ปร.ด.วิศวกรรมเครื่องกล
  ปร.ด.วิศวกรรมอุตสาหการ
  ปร.ด.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  ปร.ด.วิศวกรรมโยธา
  ปร.ด.วิศวกรรมไฟฟ้า

คณะศิลปศาสตร์
ปริญญาโท


  ศศ.ม.การสอนภาษาอังกฤษ (รับเฉพาะภาคต้น)
 ศศ.ม.นวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
 ศศ.ม.ภูมิภาคลุ่มน้ำโขงศึกษา
 ศศ.ม.ภาษาไทย (รับเฉพาะภาคต้น)


คณะเภสัชศาสตร์
ปริญญาโท


ปริญญาเอก
  วท.ม.เภสัชศาสตร์ชีวภาพ
  วท.ม.ศาสตร์แห่งเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
  ปร.ด.เภสัชศาสตร์

คณะบริหารศาสตร์
ปริญญาโท


หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ปริญญาโท


  วท.ม.ชีวเวชศาสตร์

สาขาวิชา/คณะ ที่คาดว่าจะเปิดรับสมัครเพิ่มในภาคการศึกษาถัดไป
หมายเหตุ : หลักสูตรที่คาดว่าจะเปิดรับในภาคการศึกษาถัดไป ติดตามได้ที่เว็บ สนง.บริหารบัณฑิตศึกษา http://www.ubu.ac.th/web/graduate


 


TOP

...สนใจสมัครและติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...
เลขที่ 85 สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 0-4535-3130, 0-4535-3128

ผู้เข้าชมเว็บไซต์วันนี้:
000003
ผู้เข้าชมเว็บไซต์เดือนนี้ :
000547
ผู้เข้าชมเว็บไซต์ปีนี้ :
002068