| หน้าหลัก ม.อุบลราชธานี | คณะ / สำนักหน่วยงาน | ระบบทะเบียนออนไลน | สนง.บริหารบัณฑิตศึกษา | แผนที่การเดินทาง - แผนที่มหาวิทยาลัย | |


- ระบบยืนยันสิทธ์/กำหนดการปฐมนิเทศ
- วิธีการสมัคร
- หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดรับสมัคร
- รายละเอียดคู่มือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
- ตรวจสอบสถานะการสมัคร
-

ช่วงการรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2558

         ภาคต้น ปีการศึกษา 2558 (เริ่มเรียน สิงหาคม 2558)
           -  อยู่ระหว่าง (ร่าง)กำหนดการสมัคร

ข่าวประกาศทั่วไป   
           -  แจ้งผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปี 2557 เข้ายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
           -  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557 ลงวันที่ 23 ธ.ค. 57

ระเบียบการ
       -ระเบียบการรับสมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2558(อยู่ระหว่างร่างระเบียบการ)

วิธีการสมัคร

1 วิธีการสมัคร
        1.1  สมัครด้วยตัวเอง ที่สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา สำนักงานอธิการบดี(หลังเก่า ชั้น 2) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
                ค่าสมัคร และค่าระเบียบการ 500 บาท ในวันราชการ เวลา 9.00 - 15.30 น.
        1.2  สมัครผ่านระบบออนไลน์  -> กรอกข้อมูลการสมัคร -> พิมพ์ใบสมัครและใบชำระเงิน จากระบบ -> ชำระเงินค่าสมัคร 500 บาท(ผ่านธนาคาร)
                 -> ชำระเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ -> ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์/ตัวเอง (* นับที่วันส่งเอกสารการสมัคร *)  
                 เข้าสมัครตามลิ้งค์นี้ : http://www.ubu.ac.th/~study/SignIN.php
2 เอกสารการสมัครที่ต้องส่ง
        2.1  ฟอร์มใบสมัครที่ระบุข้อมูลครบแล้ว หรือ พิมพ์จากระบบกรณีสมัครผ่านระบบออนไลน์ 1 ฉบับ
        2.2  รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ติดในใบสมัคร 1 รูป ส่งเพิ่มอีก 1 รูป)
        2.3  สำเนาปริญญาบัตร / ใบรับรองคุณวุฒิ / ใบรับรองการศึกษาสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้าย 1 ฉบับ
        2.4  สำเนาผลการเรียนที่ใช้สมัคร 1 ฉบับ
        2.5  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ
        2.6  สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ–นามสกุล หรือสำเนาทะเบียนสมรส จำนวน  1 ฉบับ กรณีชื่อ–นามสกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัครอื่นๆ
        2.7  หลักฐานการสอบภาษาอังกฤษ เช่น สำเนาแจ้งผลสอบที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี 1 ฉบับ (ถ้ามี)
        2.8  กรณีผู้สมัครเข้าศึกษาในภาคปกติเป็นข้าราชการ  พนักงานของรัฐ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ จะต้องมีหนังสืออนุญาต
               ให้เข้าสอบจากผู้บังคับบัญชาหน่วยงานที่สังกัดด้วย
        2.9  กรณีที่ผู้สมัครเป็นพระภิกษุ/สามเณร ต้องมีหนังสืออนุญาตให้ศึกษาต่อจากพระสังฆาธิการหรือเจ้าอาวาส
        2.10  เอกสารอื่น ๆ ตามที่หลักสูตรกำหนด
                2.10.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ให้ส่งเอกสารสำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด และความเห็นของ อ.ที่ปรึกษาหรือผู้บังคับบัญชาด้วย (คลิ๊กดาวน์โหลด)
        2.11  สำเนาเอกสารแสดงการชำระเงิน
หมายเหตุ : 1 สำเนาเอกสารด้วยกระดาษ A4 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
                2 กรณีมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่าใช้เอกสารแสดงวุฒิการศึกษาปลอมเพื่อสมัครเข้าศึกษา
                   มหาวิทยาลัยจะดำเนินการเพิกถอนสถานภาพนักศึกษา หรือเพิกถอนปริญญาบัตร


สาขาวิชา/คณะ ที่เปิดรับสมัคร

คณะวิทยาศาสตร์
ปริญญาโท

ปริญญาเอก

  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สาขาวิชาฟิสิกส์
  สาขาวิชาเคมี
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา(รับเฉพาะภาคฤดูร้อน)
      >ภาคฤดูร้อน สมัครช่วงต้นปี ได้ที่คณะตามที่คณะกำหนด www.sci.ubu.ac.th

  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (รับเฉพาะครู เรียนภาคฤดูร้อน)
      >สมัครช่วงต้นปี ได้ที่คณะตามที่คณะกำหนด www.sci.ubu.ac.th

  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
  สาขาวิชาเคมี
  สาขาวิชาฟิสิกส์
คณะเกษตรศาสตร์
ปริญญาโท


ปริญญาเอก
  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (แยกเป็น 6 วิชาเอก)
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
  สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (แยกเป็น 4 วิชาเอก)
  สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร


คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปริญญาโท


ปริญญาเอก
  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ(รับเฉพาะภาคต้น)
  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะศิลปศาสตร์
ปริญญาโท


  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ(รับเฉพาะภาคต้น)
 นวัตกรรมการท่องเที่ยว(รับเฉพาะภาคต้น)
 ภูมิภาคลุ่มน้ำโขงศึกษา


คณะเภสัชศาสตร์
ปริญญาโท


ปริญญาเอก
  สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ
  สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
  สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ
  สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

คณะบริหารศาสตร์
ปริญญาโท


หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
ยังไม่เปิดรับสมัคร
คณะรัฐศาสตร์
ปริญญาโท

  สาขาวิชาการปกครอง
sss  สาขาวิชารัฐปศาสนศาสตร์สาขาวิชา/คณะ ที่คาดว่าจะเปิดรับสมัครเพิ่มเติม

หมายเหตุ : หลักสูตรที่คาดว่าจะเปิดรับ โปรดติดตามกำหนดการสำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา http://www.ubu.ac.th/web/graduate

คณะเภสัชศาสตร์
ปริญญาโท

ปริญญาเอก

  เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชกรรมคลินิกและการบริหาร)
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เภสัชศาสตร์ชีวภาพ) เปิดรับสมัครแล้ว
  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ศาสตร์แห่งเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ)

  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารบริการสุขภาพ)
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เภสัชกรรมคลินิกและการบริหาร)


คณะศิลปศาสตร์
ปริญญาโท


  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์)    
  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภูมิภาคลุ่มน้ำโขงศึกษา) เปิดรับสมัครแล้ว
  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาไทย)             

 


คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปริญญาโท

 
  วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารงานก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน)

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ปริญญาโท


  หลักสูตรแพทยศาสตรมหาบัณฑิต(ชีวภาพทางการแพทย์)

TOP

...สนใจสมัครและติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...
เลขที่ 85 สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา สำนักงานอธิการบดี(หลังเก่า ชั้น 2)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 0-4535-3128, 0-4535-3134

ผู้ชมวันนี้ : 000003
ผู้ชมเดือนนี้ : 000003
ผู้ชมรวม : 088751