รายชื่อผลงานที่จะตีพิมพ์ในเอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 4
คำชี้แจง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้คัดเลือกผลงานที่จะตีพิมพ์ในเอกสารสืบเนื่องจากการประชุม มอบ.วิจัย ครั้งที่ 4 โดยมีเงื่อนไขการพิจารณา คือ
1. เป็นผลงานที่ผ่านการประเมินให้ตีพิมพ์ผลงานใน proceeding  ได้ และหากมีเงื่อนไขให้แก้ไขได้ส่งผลงานตามกำหนดเวลา
2. ได้มีการนำเสนอผลงานตามกำหนดการประชุม
3. ผู้นำเสนอผลงานชำระค่าลงทะเบียนตามกำหนด
รายชื่อผลงานที่จะตีพิมพ์ มีดังนี้  (ชื่อผลงานที่แจ้งเป็นชื่อที่ใช้ตามที่ลงทะเบียนในระบบ แต่ในการตีพิมพ์จะใช้ตามที่ได้ส่งบทความฉบับแก้ไข)
ลำดับที่ ลำดับบทคัดย่อ ชื่อผลงาน ชื่อ-สกุล ประเภท การนำเสนอ
1 5 การวิจัยคุณสมบัติทรายที่ใช้ทดแทนทรายในงานหล่อโลหะ นาย นิกร สุกขชาติ  poster
2 42 การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเกษตรกร นาย ธำรงค์ แสงสุริยจันทร์  oral
3 46 การพัฒนาโปรแกรมเรียนรู้ด้วยตนเองเรื่องการควบคุมป้องกันยุงลายและโรคไข้เลือดออก ผศ.ดร. อนันต์ ไชยกุลวัฒนา  oral
4 47 การรับรู้ และพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคหนอนพยาธิใบไม้ตับของประชาชน จังหวัดอุบลราชธานี นาย วัชรพงษ์ แสงนิล  poster
5 49 การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์เก็บลูกกอล์ฟแบบไร้สายที่ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ นาย ชัยพร อัดโดดดร  oral
6 54 การพัฒนาโปรแกรมประมาณราคางานกระจกและอลูมิเนียมสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นางสาว ศิริรักษ์ อินทร์นุ่มพันธ์  oral
7 61 การเพิ่มศักยภาพในการพัฒนารูปแบบการผลิตสินค้าของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรณีศึกษา: จังหวัดขอนแก่น, เลย, ชัยภูมิ, นครราชสีมาและศรีสะเกษ นาย ทรงพล อุปชิตกุล  poster
8 62 ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ (เขื่อน) และอุทยานประวัติศาสตร์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรณีศึกษาจังหวัด: อุบลราชธานี, มุกดาหาร, นครพนม, หนองคาย และสกลนคร นาง เพ็ญประภา เพชระบูรณิน  poster
9 68 การเสริมแรงของสารประกอบยางธรรมชาติด้วยซิลิกาลูกผสมระหว่างเถ้าลอยและพรีซิพิเทตซิลิกา นางสาว วีรยา วรคันธ์  oral
10 69 การศึกษาอิทธิพลของความร้อนที่มีผลกระทบต่อการเชื่อมโลหะผสมด้วยวิธีแรงเสียดทาน ดร. ศิริชัย ต่อสกุล  poster
11 78 ความ ชุกของโรคเหา แผลพุพอง ฟันพุ และหนอนพยาธิของนักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นในเขตพื้นที่รอบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดร. ธาริณี ไชยวงศ์  poster
12 80 การศึกษาสมรรถภาพที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของบุคลากรผลิตแม่พิมพ์ ปั้ม ขึ้นรูปโลหะในเขตภาคกลางตอนบน นาย มงคล เพิ่มฉลาด  poster
13 84 การเร่งสีปลากัดด้วยไรน้ำนางฟ้า นาย วรวุฒิ เกิดปราง  poster
14 91 ปริมาณแกมม่าโอไรซานอล สารฟินอลิกทั้งหมด และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระใน ?ข้าวเม่า? นาย เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด  poster
15 92 การเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตในระยะตั้งตัวของสวนป่าพลังงานกระถินยักษ์ นางสาว เทพา ผุดผ่อง  poster
16 94 โปรแกรมตรวจสอบดัชนีความงอกเมล็ดพันธ์ ดร. ทวี มณีนิล  oral
17 96 การบำบัดสีย้อมในน้ำทิ้งจากโรงย้อมผ้าดอยตุงโดยใช้วิธีการดูดซับด้วยเปลือกชั้นในเมล็ดกาแฟ นางสาว จิตรารัชต์ ปาปะไพ  poster
18 97 การดูดซับซัลไฟด์ไอออนในน้ำเสียด้วยถ่านธูปฤาษีและถ่านกะลามะพร้างเชิงพาณิชย์ นางสาว ภมรรัตน์ แย้มจรัส  poster
19 98 การดูดซับฟอร์มัลดีไฮด์ในน้ำเสียด้วยถ่านกกกลม และถ่านกะลามะพร้าวเชิงพาณิชย์ นางสาว เพ็ญจันทร์ คำบาง  poster
20 99 การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นาง จินตนา สมสวัสดิ์  poster
21 100 การดูดซับสีในน้ำเสียจากโรงงานผลิตเบียร์ด้วยเถ้าแกลบ นางสาว กรกมล อ่อนเงิน  poster
22 101 การดูดซับสีในน้ำเสียจากโรงงานผลิตเบียร์ด้วยไคโตซานจากเปลือกกุ้งและไคโตซานเชิงพาณิชย์ นางสาว ชาลินี เอมเปีย  poster
23 102 ศึกษาและพัฒนากระบวนการผลิตชิ้นส่วนในการตัดเฉือนเหล็กกล้าไร้สนิม AISI 304 นาย ประสาน แสงเขียว  oral
24 104 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่: กรณีศึกษารถไฟฟ้าขนส่งมวลชน นาย สราญฤกษ์ มีมูซอ  oral
25 106 นวัตกรรมของการระบุแบบปลั๊กอินบนเว็บไซต์ด้วยพลวัตคีย์สโตรก นาย กฤษพงษ อัศดามงคล  oral
26 107 IP-PBX IN ORGANIZATION USING ASTERISK นาย อภิชัย ขันเดช  oral
27 110 การใช้กลยุทธ์นวัตกรรมสื่อสารการเมืองโดยสันติวิธี นาย ณัฐนันท์ ศิริเจริญ  oral
28 112 การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของบริการทางการแพทย์โดยวิธีต้นทุนสัมพัทธ์ นางสาว สุธาสินี คำหลวง  poster
29 114 ความหมายและความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของธนาคารกรุงไทย กรณีศึกษา: โครงการธนาคารโรงเรียนสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ผศ.ดร. พิทักษ์ ศิริวงศ์  oral
30 118 การสังเคราะห์ซีเรียมออกไซด์ที่เติมโลหะว่องไวโดยวิธีคอลลอยดอลอิมัลชันแอฟรอน นาย อาฮามะ เจะวานิ  oral
31 119 การเตรียมและสมบัติของฟิล์มบางโปร่งใสทินออกไซด์เจือแอนติโมนี นาย จำลอง อบอุ่น  oral
32 120 การจัดทำข้อมูลระบบภูมิสารสนเทศเครือข่ายการขนส่ง : กรณีศึกษาสินค้าปูนซีเมนต์ นาย วิทยา อรุณรัตนรุจวรี  oral
33 121 ผลของปุ๋ยคอกต่อการบำบัดแคดเมียมที่ปนเปื้อนในดินโดยต้นสบู่ดำ นางสาว สกุลพิชญ พรหมสิงห์  oral
34 126 เครื่องผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ได้ด้วยแรงกดจากล้อรถยนต์ขณะวิ่งผ่าน นาย เทียนเจิม แก้วไทย  oral
35 127 เทคนิคการสุ่มข้อมูลตามความหนาแน่นเพื่อจัดกลุ่มข้อมูลที่มีขนาดและความหนาแน่นแตกต่างกัน รศ.ดร. นิตยา เกิดประสพ  poster
36 128 การพัฒนารูปแบบและวิธีการทดสอบความอ่อนตัวสำหรับผู้สูงวัย นาย ทศพล ทองเติม  poster
37 129 การสังเคราะห์ซีโอไลต์ชนิด A จากตะกอนของระบบผลิตน้ำประปา เจตนา วงศ์วิเชียร  oral
38 132 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องพันธะโคเวเลนต์ด้วยกลวิธีสร้างผลสัมฤทธิ์ของทีม นาง นงเยาว์ ธนาฤกษ์มงคล  oral
39 136 การเตรียมและสมบัติของฟิล์มบางดีบุกออกไซด์เจือเหล็กโดยวิธีสเปรย์ไพโรไลซิส นาย จำเนียร พุฒพันธ์  oral
40 142 การประยุกต์หลักการซิกซ์ ซิกม่า เพื่อลดของเสียในกระบวนการผลิตชิ้นงาน Bearing Housing นาย ศักดิ์ดา มั่นคง  oral
41 143 ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการระดับโมเลกุลของปูนา นางสาว จิตรลดา แก้วคำแสน  poster
42 144 การประเมินต้นทุน-ประสิทธิผลของการใช้ยาโอแลนซาปีน ในการรักษาระยะยาว (Maintenance Treatment) ของโรคอารมณ์แปรปรวน (Bipolar Disorder) นางสาว ฉัตมณีศ์ อินทรัตน์  poster
43 146 ผลของเส้นใยไม้ธรรมชาติ และเส้นใยแก้วสังเคราะห์ที่มีต่อการต้านทานการสึกหรอของ วัสดุเชิงประกอบพีวีซี นางสาว สุปรีดา เจียมตระกูล  oral
44 147 การพัฒนาเทคนิคการสกัดแบบใหม่ สำหรับการวิเคราะห์เมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะ นางสาว ราตรี ศิริชัย  poster
45 149 การเตรียมชุดทดสอบค่าซีโอดีของน้ำในภาคสนาม นางสาว ติณชมา ศรีเมือง  poster
46 150 การเตรียมชุดทดสอบปริมาณฟอร์มัลดีไฮด์ในน้ำตัวอย่างภาคสนาม นางสาว จุฬารัตน์ สีธูป  poster
47 151 การทดสอบวิเคราะห์ระบบระบายความร้อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าด้วยแผ่นเพลเทียร์ นาย ภาณุพงศ์ ศิริกุล  oral
48 152 การใช้สารสกัดเบตาเลนจากเปลือกแก้วมังกรเพื่อเร่งการพัฒนาสีผิวในปลาหมอนกแก้ว รศ.ดร. นงนุช เลาหะวิสุทธิ์  poster
49 153 การเสริมเบต้ากลูแคนในอาหารเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันปลาโรซี่บาร์บ ผศ.ดร. อัจฉรี เรืองเดช  poster
50 154 เตลังกาน่า : บทเรียนจากปัญหาการเมืองเเละสังคมภายในรัฐอานธระประเทศ นางสาว วรรณพรรธน์ เรืองทรัพย์  oral
51 156 ผลกระทบจากความล้าของตัวปรับความตึงโซ่ราวลิ้นแบบสปริงขด นาย อภิสิทธิ์ ประมูลสาร  oral
52 157 การย่อยสลายโปรตีนในระหว่างกระบวนการหมักเค็มบักนัด ดร. ปัญจภรณ์ ทัดพิชญางกูร  poster
53 158 การดูดซับฟอร์มัลดีไฮด์ในน้ำเสียด้วยถ่านพุทธรักษา และถ่านบิทูมินัสเชิงพาณิชย์ นางสาว สิริลักษณ์ วงษ์นิกร  poster
54 159 การดูดซับฟอร์มัลดีไฮด์ในน้ำเสียด้วยไคโตซานจากเปลือกกุ้ง และไคโตซานเชิงพาณิชย์ นางสาว สิริพร เกษมโชติพัฒน์  poster
55 160 การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตอันเนื่องมาจากการพัฒนาการท่องเที่ยวตำบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม นางสาว ทรงลักษณ์ ตันติพรวนิชกุล  poster
56 161 คลื่นอุลตราโซนิคช่วยกระบวนการคายสารดูดซับในระบบทำความเย็นแบบดูดซับที่ใช้ถ่านกัมมันต์-เมทานอล เป็นคู่สารทำงาน นางสาว วรลักษณ์ คุณทะสิงห์  oral
57 164 การดูดซับสีน้ำเงินของสีย้อมผ้าด้วยถ่านจากกากกาแฟและถ่านกะลามะพร้าวเชิงพาณิชย์ นางสาว วรารัตน์ วงษ์เข็มมา  poster
58 165 สำรวจปฏิกิริยาเคมีของสารกลูโคซิลโบรไมด์ที่เกิดจากการใช้ไดเมธิลซัลฟินิลคาร์แบนไอออน นางสาว ธิดารัตน์ แสงชาติ  poster
59 167 การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรวิชากิจกรรมพลศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2550 นาย ประเสริฐศักดิ์ โลหะไพบูลย์กุล  oral
60 170 การออกแบบเกมที่เน้นผู้เล่นเป็นสำคัญสำหรับเกมมวยไทยแบบสามมิติ นาย นวัฒกร โพธิสาร  oral
61 171 การศึกษาการถ่ายเทความร้อนภายในห้องอบแห้งสภาวะสุญญากาศ นาย ประสิทธิ์ โสภา  oral
62 172 การศึกษาโครงสร้างและพลังงานของสารประกอบไพคอนจูเกตคาร์บาโซล-ฟลูออรีนที่มีสมบัติเป็นสารส่งผ่านประจุบวกของสารเรืองแสงในไดโอดเรืองแสงอินทรีย์โดยใช้ระเบียบวิธีทีดี-ดีเอฟที นางสาว รัตนาวลี รัตนวัน  oral
63 174 การคำนวณสมบัติเชิงโครงสร้างและสมบัติเชิงไฟฟ้าของ CuGaO2 ด้วยวิธี First-principles นาย ปิยวงค์ ภูปัญญา  oral
64 180 การปรับปรุงคุณสมบัติด้านความร้อนของตัวดูดซับจากถ่านกัมมันต์ นางสาว นฤมล จินะกาศ  oral
65 182 การใช้ชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นบูรณาการของนักเรียนโดยวิธีการ STAD นางสาว ลัดดา ตระกูลรัมย์  poster
66 185 พัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี โดยใช้ชุดการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) นาง นิตยา ผลประดง  poster
67 187 ตัวแบบการจัดการเพื่อความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการเครื่องนุ่งห่มขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย นางสาว กรกนก จรัสหิรัญปรีดา  oral
68 188 ถ่านกัมมันต์ชนิดเม็ดจากฝักมะขาม และการดูดซับโลหะหนัก นาย อธิวัฒน์ เจริญบุตร  oral
69 192 การปรับสภาพผิวเมมเบรน PVDF ด้วยสารละลายไคโตซานและสารละลายโพลิไวนิลแอลกอฮอล์แบบสองชั้นเพื่อลดการเกิดฟาวลิง นาย สุรัตน์ ธารไชย  poster
70 193 การปรับสภาพเยื่อแผ่นไมโครฟิลเตรชัน PVDF ด้วยไคโตซานเป็นเยื่อแผ่นอัลตราฟิลเตรชันที่มีความคงตัว นางสาว วนิดา ธนานุสนธิ์  poster
71 194 การเพิ่มคุณสมบัติการชอบน้ำของเมมเบรนอัลตราฟิลเตรชันโพลิอีเทอร์ซัลโฟน ด้วยโพลิไวนิลแอลกอฮอล์ เพื่อลดการเกิดฟาวลิงของเมมเบรน นาย ทราวุธ ราษีจันทร์  poster
72 195 Investigation of Optimum Slop Reutilization for Fermentation Process in Liquor Production นาย อุทัย สำลี  oral
73 196 การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นาง จิตติมา วัฒราช  oral
74 197 การพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโดยใช้กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ นางสาว ปราณี คะเนแน่น  oral
75 198 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ นาง พิกุล แผนสุพัด  oral
76 199 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องบรรยากาศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาร่วมกับแผนผังมโนมติ นาง ยุพากร ศรีโลห้อ  oral
77 201 การศึกษาทัศนคติผู้บริโภคธุรกิจพลังงานกับการทำกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม นาย เสรีวัฒน์ เพ็ชรดิษฐ์  oral
78 203 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูน นางสาว นิยารินทร์ ยิ้มยุรวัฒน์  oral
79 204 การควบคุมเครื่องให้ความร้อนแบบเหนี่ยวนำด้วยตัวประมวลผลสัญญาณดิจิตอล นาย วรการ วงศ์สายเชื้อ  oral
80 205 การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา นางสาว สุขทวี ขัตรี  oral
81 213 การพัฒนายาเม็ดโซเดียมวาลโปรเอทในรูปแบบเคลือบเอนเทอริคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการนำส่งยาและความคงตัวของยา นางสาว อรอนงค์ คำศิริตระกูล  oral
82 215 การเพิ่มคุณสมบัติชอบน้ำเพื่อลดการเกิดฟาวลิงของเยื่อแผ่นอัลตราฟิลเตรชัน โพลิซัลโฟน (PS) โดยการผสมเซลลูโลสอะซิเตต (CA) และอลูมินา (Al2O3) นางสาว ธนพร กาญจนรัตน์  poster
83 216 การเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการ และการอนุรักษ์ตลาดน้ำวัดลำพญาและตลาดน้ำคลองลัดมะยม นางสาว เกษสุดา เงาะเศษ  oral
84 217 การสังเคราะห์เชื้อเพลิงด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาเหล็ก-โคบอลต์ บนตัวรองรับซิลิกาที่เตรียมด้วยวิธีโซล-เจล นางสาว สุภาพร ผลิตสกุล  oral
85 219 การใช้มูลปลานิล (Oreochromis niloticus ) เป็นปุ๋ยอินทรีย์ในการเลี้ยงสาหร่ายสีเขียวขนาดเล็ก สกุลคลอเรลล่า (Chlorella sp. ) รศ.ดร. สมชาย หวังวิบูลย์กิจ  poster
86 221 ลักษณะของการบริหารจัดการที่เหมาะสมของศูนย์การเีรียนรู้ ICT ชุมชน:กรณีศึกษาศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนในประเทศไทย นางสาว ประภาพรรณ วุ่นสุข  oral
87 222 การวิเคราะห์พื้นที่ภัยแล้งบริเวณลุ่มน้ำแม่กลาง เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน นางสาว จิตราพร สวัสดี  poster
88 223 การคัดเลือกยีสต์ทนร้อนเพื่อใช้ในการผลิตเอทานอล ดร. ศศิธร หล่อเรืองศิลป์  poster
89 224 Evaluation of Polyurethane Foam Injection for Rigid Pavement Rehabilitation นาย Pasang Sangey  oral
90 228 การพัฒนาหลักสูตรการฝึกประสบการณ์งานอุตสาหกรรม ของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล นาย เทพนารินทร์ ประพันธ์พัฒน์  poster
91 229 ค่าโมดูลัสยืดหยุ่นและอัตราส่วนปัวซองของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า นาย อิทธิ์พล รัตนมงคลทิพย์  oral
92 233 แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการอนุรักษ์ป่าสน นางสาว ฐานิสรา ชมชื่นใจ  oral
93 234 อิทธิพลของ NAA และ BA ต่อการเพาะเลี้ยงเมล็ดบัวชั้น (Curcuma sp.) ผศ.ดร. อรัญญา พิมพ์มงคล  poster
94 236 การออกแบบและคำนวณสนามแม่เหล็กภายในแม่เหล็กขดลวดต้านทานเพื่อนำไปใช้ในระบบการสร้างภาพอนุมูลอิสระ  นางสาว แก้วตา พรมบุตร  oral
95 239 ผลของอัตราปุ๋ยไนโตรเจนที่มีต่อองค์ประกอบผลผลิต และผลผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้าสกุล Brachiaria สามสายพันธุ์ (Mulato 2, BR02/1752, และ BR02/1794) นางสาว จารุุวรรณ บัวทอง  oral
96 240 ผลของเงื่อนไขการโพลิ่งต่อคุณสมบัติเพียโซอิเล็กทริกของเซรามิก 3PZT-7PMN สำหรับทำหม้อแปลงไฟฟ้าเพียโซอิเล็กทริกชนิดแปลงลง นาย บัวกัน สำราญ  poster
97 241 การเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตระหว่างโคลูกผสมแองกัสโลว์ไลน์กับโคพันธุ์พื้นเมืองภายใต้สภาพการเลี้ยงแบบปล่อยแปลง นาย เอกชัย ภักดีรัตน์  oral
98 243 Calculation of Thermoelectric Properties of Doped Bi2Te3 นาย ธนพล ชนะพจน์  oral
99 244 ผลของโปรโมเตอร์แมงกานีสที่มีต่อการสังเคราะห์เชื้อเพลิงฟิชเชอร์-โทรปส์ นางสาว ธีรพร สวิล  oral
100 245 การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้พลังงานไฟฟ้า กรณีศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางสาว อิสรี รอดทัศนา  oral
101 246 ผลของธาตุแคลเซียมต่อการเจริญเติบโตของพรรณไม้น้ำอเมซอนมาร์ตี้ในระบบปลูกพืชไร้ดินแบบ Deep flow techniques ผศ. สมเกียรติ สีสนอง  poster
102 247 การศึกษาความสัมพันธ์ของไซโตไคน์และความรุนแรงของโรคกระดูกสันหลังส่วนเอวเสื่อม นางสาว จริยา พูลภักดี  poster
103 250 การออกแบบและปรับปรุงประสิทธิภาพเตียงผู้ป่วยแบบเข็น นาย วรพจน์ ศิริรักษ์  oral
104 254 การบำบัดน้ำเสียที่ปนเปื้อนทองแดง โดยใช้ผักตบชวาและผักบุ้ง นาย ปรัชญ์ อินทรศักดิ์สิทธิ์  oral
105 255 ฝุ่นตกบริเวณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ผศ.ดร. ปาจรีย์ ทองสนิท  oral
106 257 ความเข้มข้นโลหะหนักในฝุ่นตกจากแหล่งกำเนิด นางสาว ขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์  oral
107 258 การใช้เครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอค้นหายีนต้านทานโรคไหม้ Pi-ta ในข้าวป่าและ ข้าวพื้นเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย นาย ศรีสวัสดิ์ ขันทอง  poster
108 260 Weed hosts of root-knot nematode species in the Lower Northeastern Region of Thailand นาย ธงชัย สีสันต์  oral
109 263 ผลของกระบวนการทางความร้อนต่อการเกิดผลึกและสมบัติทางไดอิเล็กทริกของแก้ว-เซรามิกเฟอร์โรอิเล็กทริก ระบบ Na2O-BaO-Nb2O5-SiO2 นางสาว คณิตา ศรีสุรัตน์  oral
110 264 อิทธิพลของการเติม ZrO2 ที่มีต่อการก่อผลึกและสมบัติไดอิเล็กทริกของแก้ว-เซรามิกเฟอร์โรอิเล็กทริกในระบบ Na2O-Nb2O5-SiO2 นางสาว อัมพร กมลเลิศ  oral
111 266 การสืบทอดภูมิปัญญาไทยในบทอาขยาน นาย สันติวัฒน์ จันทร์ใด  oral
112 267 การใช้ทุนทางสังคมและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ดร. เหมวรรณ เหมะนัค  oral
113 269 ความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุ์ไม้ท้องถิ่นในระบบนิเวศน์ป่าชุมชนที่มีแนวโน้มใกล้จะสูญพันธุ์ (TREATENTED SPECIES) ในกลุ่มป่าพนมดงรัก-ผาแต้ม: ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ดร. ศันสนีย์ ชวนะกุล  poster
114 274 ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมชี้วัดประสิทธิภาพหลอดรังสียูวีฆ่าเชื้อโรค นางสาว กษมาภรณ์ ผาสุข  oral
115 276 การศึกษาอันตรกิริยาในการจับของสารอนุพันธ์เอซาแนพโธควิโนนที่ต่ออยู่กับวงพิวโรลกับดีเอ็นเอ โดยใช้ระเบียบวิธีการจำลองแบบเชิงโมเลกุล นาย ชัยวัฒน์ เขียวสด  poster
116 277 การจำลองแบบของสารยับยั้งเอนไซม์ InhA ซึ่งเป็นสารยับยั้งโรควัณโรคในกลุ่มของสารเอริลเอไมด์ นพพล กันธิยา poster
117 278 การประยุกต์ใช้วิธีฟัซซีเพื่อประเมินความเปราะบางต่อการปนเปื้อนของน้ำใต้ดิน จังหวัดระยอง นาย ภานุกร ศรุติชาติ  poster
118 279 การศึกษาอันตรกิริยาในการจับของไดเอริลไพริมิดีนในเอนไซม์การถ่ายแบบเอชไอวี-1 ชนิดดั้งเดิมและชนิดกลายพันธุ์แบบสองตำแหน่งบนพื้นฐานการออกแบบโมเลกุลทางเคมีคอมพิวเตอร์ นางสาว อมรรัตน์ คำคง  poster
119 280 กรณีศึกษาเลือกใช้เสาเอ็นและคานทับหลังสำเร็จรูปในงานก่อสร้างอาคาร นาย สุวิทย์ อรุณศรี  oral
120 282 ผลกระทบจากระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บรักษาต่อการเปลี่ยนแปลงของน้ำมันที่ผลิตได้จากขยะพลาสติก นางสาว ปิยาภรณ์ เศรษฐบรรจง  oral
121 283 ชนิดของเห็ดที่พบในป่าชุมชนอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ผศ.ดร. ชริดา ปุกหุต  poster
122 290 ความสามารถของเชื้อ Lactobacillus plantarum TISTR 926 ดร. กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์  poster
123 291 การพัฒนาระบบบริการข้อมูลการท่องเที่ยวและแนะนำกำหนดการท่อง เที่ยวด้วยการแสดงผลในลักษณะระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ นางสาว สุรางรัตน์ เชาว์โคกสูง  oral
124 294 การคัดเลือกต้นตอมะเขือเทศที่ต้านทานต่อโรคเหี่ยวเขียว (Ralstonia solanacearum) ในสภาพโรงเรือนปลูกพืชทดลอง นางสาว จำนงค์ จันทะสี  oral
125 301 การนำออนโทโลจีมาใช้ประโยชน์กับธุรกิจท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิก ผศ.ดร. วรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ  oral
126 302 องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระจากใบอ่อนของกระโดนบก ดร. สมจินตนา ทวีพานิชย์  poster