ประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 4
UBRC#4
HOME | Aim & Objective | Topics | Plenary & Invited Lectures | Organization | Scientific Program | Accomodation and Tour | Contact

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดภาพ การนำเสนอผลงาน การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 4

ดาวน์โหลดไฟล์ Proceeding กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ (กลุ่มเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง, กลุ่มธุรกิจและการท่องเที่ยว, กลุ่มนวัตกรรมและการจัดการศึกษา)

ดาวน์โหลดไฟล์ Proceeding กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 1 (กลุ่มเกษตรและอาห,าร กลุ่มสุขภาพและสิ่งแวดล้อม)
2. กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่ม 2 (กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์และระบบการผลิต, กลุ่มวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์, กลุ่มพลังงาน)

รายชื่อผลงานที่จะตีพิมพ์ในเอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 4 รายละเอียด

บทคัดย่อ การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 4 รายละเอียด

สามารถติดต่อประสานงานการประชุม มอบ.วิจัย ครั้งที่ 4 ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 08-6471-0582


รายชื่อผลงานที่ผ่านการพิจารณาตีพิมพ์ใน proceeding การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 4 *
หนังสือตอบรับผลงานตีพิมพ์ สามารถดาวน์โหลดได้ทางระบบ เมื่อท่านได้แจ้งการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว (โดยเข้าระบบด้วย Username และ Password ที่ได้ลงทะเบียนไว้

รายชื่อการชำระค่าลงทะเบียน ผู้นำเสนอผลงาน ผู้เข้าร่วมประชุม
ทั้งนี้ ขอให้ผู้นำเสนอผลงานชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2553 (ขยายเวลา)เพื่อยืนยันการเข้าร่วมนำเสนอผลงาน

กำหนดการประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 4

กำหนดการการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ รายชื่อผลงาน
- กำหนดติดโปสเตอร์ วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.255 เวลา 14.00 - 16.00 น. หรือ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2553 เวลา 08.30-9.00 น. ณ ห้องมณีเทวา โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี
- กำหนดนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2553 เวลา 16.00-17.00 น. ณ ห้องมณีเทวา โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี ขอให้ผู้นำเสนอประจำห้องตามวันและเวลาดังกล่าว เพื่อตอบข้อซักถาม และร่วมแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น
-
คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกผลงานที่มีความโดดเด่น  เพื่อรับรางวัลจำนวน  1 รางวัล

กำหนดการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย รายละเอียด
- ผู้นำเสนอเตรียมไฟล์นำเสนอโดยใช้ Microsoft Powerpoint 2003 /2007
- นำเสนอใช้เวลา 15 นาที รวมซักถาม
- ส่งไฟล์นำเสนอในช่วงลงทะเบียนหรือช่วงพักเบรคก่อนถึงช่วงที่จะนำเสนอ ณ จุดที่จัดไว้ให้

ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดประชุมวิชาการ มอบ.วิจัยครั้งที่ 4
จากเดิม "ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี" เป็น "โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี"

สำหรับท่านที่ได้จองที่พักในระบบ ที่ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และบอสส์ เรสซิเดนท์แล้วนั้น ฝ่ายจัดการประชุมจะติดต่อท่านเพื่อจัดหาที่พักให้ต่อไป เพื่อความสะดวกในการเดินทาง

สามารถดาวน์โหลดไฟล์หนังสือตอบรับเข้าร่วมนำเสนอผลงาน โดยเข้าระบบด้วย Username และ Password ที่ได้เคยลงทะบียนไว้
รายชื่อผู้ส่งผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
ประกาศ ผลการพิจารณาบทคัดย่อ รายละเอียด
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 4 รายละเอียด
USERNANE :
PASSWORD :
 
 

โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัยฯ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เลขที่ 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์. 0-4535-3035, 0-4535-3042 โทรสาร. 0-4543-3456
อีเมล์ : thida_aks@hotmail.com, s_cheera@hotmail.com, adsawisa@ubu.ac.th

Division of Research Promotion, Academic Service and Preservation
of local Art & Culture, Ubon Ratchathani University

Telephone : (+66)-0-4535-3035, 0-4535-3042 Fax.(+66)-0-4543-3456
85 Sathollmark Rd., Warinchamrap, Ubon Ratchathani, THAILAND, 34190
Email : thida_aks@hotmail.com, s_cheera@hotmail.com, adsawisa@ubu.ac.th