Login เข้าสู่ระบบ
Username :
Passsword :
 
เมนู
ข้อมูลการจัดงาน
แบนเนอร์
 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
Page :  1 2 3 4 5 6 7
จำนวนที่พบ : 121 รายการ
*ข้อมูลจะแสดงเฉพาะท่านที่ระบุวันที่จะเข้าร่วมงานแล้ว
ลำดับ
ปี
ชื่อ-สกุล
ประเภทการเข้าร่วม
วันที่เข้าร่วม
สถานะ
การชำระเงิน
1. 2560 ผศ.ดร. สุภาพร พรไตรนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) 13 กรกฎาคม 2560
14 กรกฏาคม 2560
2. 2560 ดร.sitha Chanนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 13 กรกฎาคม 2560
14 กรกฏาคม 2560
3. 2560 นางสาวกชกร ยอดเยี่ยมแกรผู้เข้าร่วมงาน 13 กรกฎาคม 2560
14 กรกฏาคม 2560
ยังไม่ส่งหลักฐาน
4. 2560 ดร.กติกา สระมณีอินทร์นำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) 13 กรกฎาคม 2560
14 กรกฏาคม 2560
5. 2560 นางกรชนก แก่นคำผู้เข้าร่วมงาน 13 กรกฎาคม 2560
14 กรกฏาคม 2560
6. 2560 นายกฤตภาส เธียรภูริเดชนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 13 กรกฎาคม 2560
14 กรกฏาคม 2560
7. 2560 นายขจรพงศ์ ดาศรีผู้เข้าร่วมงาน 13 กรกฎาคม 2560
14 กรกฏาคม 2560
ชำระเงินเรียบร้อย
8. 2560 นางสาวขวัญเดือน รัตนานำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 13 กรกฎาคม 2560
14 กรกฏาคม 2560
ชำระเงินเรียบร้อย
9. 2560 นายคีรีวัฒน์ จันทร์ตรีผู้เข้าร่วมงาน
10. 2560 นายจักราวุธ คงอ่อนนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) 13 กรกฎาคม 2560
14 กรกฏาคม 2560
11. 2560 รศ.ดร.จันทรพร ทองเอกแก้วนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 13 กรกฎาคม 2560
14 กรกฏาคม 2560
12. 2560 นางสาวจารุพร จันทร์กลิ่นนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) 13 กรกฎาคม 2560
14 กรกฏาคม 2560
รอตรวจหลักฐาน
13. 2560 อาจารย์จารุวรรณ ชุปวาผู้เข้าร่วมงาน 13 กรกฎาคม 2560
14 กรกฏาคม 2560
14. 2560 นางจิตติมา วัฒราชนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) 13 กรกฎาคม 2560
14 กรกฏาคม 2560
ยังไม่ส่งหลักฐาน
15. 2560 อาจารย์จินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนานำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) 13 กรกฎาคม 2560
14 กรกฏาคม 2560
16. 2560 อาจารย์จิราภรณ์ หลาบคำนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
17. 2560 อาจารย์จีราพร ทิพย์พิลานำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) 13 กรกฎาคม 2560
14 กรกฏาคม 2560
18. 2560 นางสาวชญาณิลห์ หาญวลินโรจน์นำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 13 กรกฎาคม 2560
14 กรกฏาคม 2560
19. 2560 นายชนัคครินทร์ ประทุมวันนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 13 กรกฎาคม 2560
14 กรกฏาคม 2560
20. 2560 นายชยุตพงศ์ ศรีสุวงศ์นำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ยังไม่ส่งหลักฐาน
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035
โทรสาร: 0-4528-8508
เทคโนโลยีที่รองรับกับเว็บไซต์
Browsers :
 Microsoft Internet Explorer
 Mozilla Firefox Browser
 Chrome Browser