Login เข้าสู่ระบบ
Username :
Passsword :
 
เมนู
ข้อมูลการจัดงาน
แบนเนอร์
 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
Page :  1 2 3
จำนวนที่พบ : 42 รายการ
*ข้อมูลจะแสดงเฉพาะท่านที่ระบุวันที่จะเข้าร่วมงานแล้ว
ลำดับ
ปี
ชื่อ-สกุล
ประเภทการเข้าร่วม
วันที่เข้าร่วม
สถานะ
การชำระเงิน
1. 2560 นางกรชนก แก่นคำนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 13 กรกฎาคม 2560
14 กรกฏาคม 2560
ยังไม่ส่งหลักฐาน
2. 2560 นายคีรีวัฒน์ จันทร์ตรีผู้เข้าร่วมงาน ยังไม่ส่งหลักฐาน
3. 2560 นายจักราวุธ คงอ่อนนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 13 กรกฎาคม 2560
14 กรกฏาคม 2560
ยังไม่ส่งหลักฐาน
4. 2560 นางจิตติมา วัฒราชนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ยังไม่ส่งหลักฐาน
5. 2560 นางสาวชญาณิลห์ หาญวลินโรจน์นำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 13 กรกฎาคม 2560
14 กรกฏาคม 2560
ยังไม่ส่งหลักฐาน
6. 2560 ผศ.ดร.ชาญ อินทร์แต้มนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 13 กรกฎาคม 2560
14 กรกฏาคม 2560
ยังไม่ส่งหลักฐาน
7. 2560 นางสาวทัศนียา กองภานำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 13 กรกฎาคม 2560
14 กรกฏาคม 2560
ยังไม่ส่งหลักฐาน
8. 2560 นายธัญกร อรัญโสตินำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ยังไม่ส่งหลักฐาน
9. 2560 นางสาวธิดารัตน์ ชื่นใจนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 13 กรกฎาคม 2560
14 กรกฏาคม 2560
ยังไม่ส่งหลักฐาน
10. 2560 นายนฤดล ภูศรีนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 13 กรกฎาคม 2560
14 กรกฏาคม 2560
ยังไม่ส่งหลักฐาน
11. 2560 นายนวกร ไชยวัฒนนันทน์นำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) 13 กรกฎาคม 2560
12. 2560 นางสาวนิภาพร บุญชอบนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) 13 กรกฎาคม 2560
14 กรกฏาคม 2560
ยังไม่ส่งหลักฐาน
13. 2560 นางสาวนิภาพร สีทนนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 13 กรกฎาคม 2560
14 กรกฏาคม 2560
ชำระเงินเรียบร้อย
14. 2560 นางสาวนิภาพร คำหลอมนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) 13 กรกฎาคม 2560
14 กรกฏาคม 2560
ยังไม่ส่งหลักฐาน
15. 2560 นางนุชนาฎ โชติสุวรรณนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ยังไม่ส่งหลักฐาน
16. 2560 นางสาวบงกชวรรณ พาคำวงค์นำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 13 กรกฎาคม 2560
14 กรกฏาคม 2560
ยังไม่ส่งหลักฐาน
17. 2560 นางสาวปรัชญาพร อินทองแก้วนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) 13 กรกฎาคม 2560 ยังไม่ส่งหลักฐาน
18. 2560 ผศ.ดร.ปาริชาติ พุ่มขจรผู้เข้าร่วมงาน 13 กรกฎาคม 2560
14 กรกฏาคม 2560
ยังไม่ส่งหลักฐาน
19. 2560 นายพงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณผู้เข้าร่วมงาน 13 กรกฎาคม 2560
14 กรกฏาคม 2560
ยังไม่ส่งหลักฐาน
20. 2560 อาจารย์มัณฑนา แจ่มกลางผู้เข้าร่วมงาน 13 กรกฎาคม 2560
14 กรกฏาคม 2560
ยังไม่ส่งหลักฐาน
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035
โทรสาร: 0-4528-8508
เทคโนโลยีที่รองรับกับเว็บไซต์
Browsers :
 Microsoft Internet Explorer
 Mozilla Firefox Browser
 Chrome Browser