Login เข้าสู่ระบบ
Username :
Passsword :
 
เมนู
ข้อมูลการจัดงาน
แบนเนอร์
 
เกี่ยวกับการประชุมวิชาการ


หลักการและเหตุผล
การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย เป็นการประชุมวิชาการระดับชาติ ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีการนำเสนอผลงานวิจัยคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา รวมทั้งผลงาน กิจกรรมวิจัยที่เกิดจากความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหน่วยงานภายนอก และ เพื่อให้เกิดการพบปะและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างนักวิจัยในสาขาต่าง ๆ  กระตุ้น และสร้างบรรยากาศการวิจัยในมหาวิทยาลัย เกิดการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่และกลุ่มนักวิจัยในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยการจัดในครั้งนี้ เป็นการจัดการประชุม มอบ.วิจัย ครั้งที่ 11 ภายใต้เนื้อหาเกี่ยวกับความหลากหลายทางจุลชีวัน : รู้เท่าทันและการประยุกต์ เพื่อให้นักวิจัย ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์ รวมทั้งหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้ผลิตบัณฑิตที่เกี่ยวกับกับจุลินทรีย์โดยตรง ได้ตระหนักและรู้เท่าทันความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆ กลุ่มนี้ ทั้งที่ นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ หรือเกิดโทษ รวมทั้งข้อบังคับ และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคตต่อไป
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035
โทรสาร: 0-4528-8508
เทคโนโลยีที่รองรับกับเว็บไซต์
Browsers :
 Microsoft Internet Explorer
 Mozilla Firefox Browser
 Chrome Browser