Login เข้าสู่ระบบ
Username :
Passsword :
 
เมนู
ข้อมูลการจัดงาน
แบนเนอร์
 
กำหนดการสำหรับผู้นำเสนอผลงาน

ลงทะเบียน ส่งผลงานและชำระค่าลงทะเบียนผู้นำเสนอผลงาน (ล่วงหน้า) 1 - 31 มกราคม 2560
ลงทะเบียน ส่งผลงานและชำระค่าลงทะเบียนผู้นำเสนอผลงาน  1 กุมภาพันธ์- -31 มีนาคม 2560
ขยายเวลาถึง 7 เมษายน 2560
แจ้งผลการพิจารณาบทความฉบับสมบูรณ์ 28 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2560
ส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ฉบับแก้ไข) 15 พฤษภาคม 2560
ดาวน์โหลด Proceedings 11  กันยายน 2560 เป็นต้นไป


หมายเหตุ
*ผู้นำเสนอที่ไม่ชำระค่าลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิ์การนำเสนอผลงาน และผลงานจะถูกยกเลิกการตีพิมพ์ในเอกสารรวมบทคัดย่อ proceedings รวมทั้งยกเลิกรางวัลการประกวดทุกประเภท 
** กรณีผู้นำเสนอผลงานต้องนำ Full paper ใน Proceedings ไปใช้ในการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ หรือขอยื่นจบการศึกษา ขอให้ท่านพิจารณาเงื่อนไขเวลาในการ Download Proceedings ก่อนจัดส่งผลงาน
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035
โทรสาร: 0-4528-8508
เทคโนโลยีที่รองรับกับเว็บไซต์
Browsers :
 Microsoft Internet Explorer
 Mozilla Firefox Browser
 Chrome Browser