Login เข้าสู่ระบบ
Username :
Passsword :
 
เมนู
ข้อมูลการจัดงาน
แบนเนอร์
 
กำหนดการสำหรับผู้นำเสนอผลงาน


 
สมัครนำเสนอผลงานและส่งบทความฉบับสมบูรณ์ ภายใน 15 พฤษภาคม 2561
แจ้งผลการพิจารณาการนำเสนอผลงาน ระหว่าง 25-31 พฤษภาคม 2561 
ขยายเป็นภายใน 5 มิถุนายน 2561
ส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (กรณีแก้ไข) ภายใน 1 มิถุนายน 2561 
ขยายเป็นภายใน 10 มิถุนายน 2561
ชำระค่าลงทะเบียนผู้นำเสนองาน ภายใน 15 มิถุนายน 2561
สมัครเข้าร่วมงานและชำระค่าลงทะเบียน ภายใน 30 มิถุนายน 2561
นำเสนอผลงาน 12-13 กรกฎาคม 2561
ดาวน์โหลด Proceedings*** 31 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป

หมายเหตุ 
* ผู้นำเสนอที่ไม่ชำระค่าลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์การนำเสนอผลงาน และผลงานจะถูกยกเลิกการตีพิมพ์ในเอกสารรวมบทคัดย่อ, proceedings รวมทั้งยกเลิกรางวัลการประกวดทุกประเภท  
**สำหรับค่าลงทะเบียน กรณีที่ผู้สมัครชำระเงินแล้วไม่ได้มาเสนอผลงาน/เข้าร่วมงาน ผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมนำเสนอ มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
*** กรณีผู้นำเสนอผลงานต้องนำ Full paper ใน Proceedings ไปใช้ในการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ หรือขอยื่นจบการศึกษา ขอให้ท่านพิจารณาเงื่อนไขเวลาในการเผยแพร่ Proceedings ก่อนจัดส่งผลงาน
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035
โทรสาร: 0-4528-8508
เทคโนโลยีที่รองรับกับเว็บไซต์
Browsers :
 Microsoft Internet Explorer
 Mozilla Firefox Browser
 Chrome Browser