Login เข้าสู่ระบบ
Username :
Passsword :
 
เมนู
ข้อมูลการจัดงาน
แบนเนอร์
 
รายชื่อบทความทั้งหมด
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8
จำนวนที่พบ : 149 รายการ
ลำดับ
ปี :
ชื่อผลงาน
เจ้าของบทความ
สถานะบทความ
ประเภทการนำเสนอ
กลุ่ม
สถานะ
การ
ชำระเงิน
1 2561 การพัฒนาของว่างโปรตีนสูงโดยใช้ซูคราโลสเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีปัญหาทางช่องปาก อาจารย์อลงกต สิงห์โตตรวจสอบผลการ
พิจารณา full paper
ในระบบ
นำเสนอแบบบรรยาย
(Oral Presentation)
การวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ชำระเงิน
เรียบร้อย
2 2561 ศึกษาความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายปริวัฒน์ จันทร์ทรงตรวจสอบผลการ
พิจารณา full paper
ในระบบ
นำเสนอแบบบรรยาย
(Oral Presentation)
การพัฒนาศักยภาพทุนของมนุษย์ยกเว้น
ค่าลงทะเบียน
3 2561 การศึกษาสถานการณ์และความต้องการของผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลเป้าหมายรอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี: อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ผศ.ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวรตรวจสอบผลการ
พิจารณา full paper
ในระบบ
นำเสนอแบบบรรยาย
(Oral Presentation)
สุขภาพและคุณภาพชีวิตสังคมสูงวัยยกเว้น
ค่าลงทะเบียน
4 2561 ผลของการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ของนักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อาจารย์ไพลิน พิณทองยกเลิกผู้เข้าร่วมงาน การพัฒนาศักยภาพทุนของมนุษย์ยกเว้น
ค่าลงทะเบียน
5 2561 การศึกษาสภาพการผลิต และศึกษาผลตกค้างของสารเคมีในผลผลิต และในเลือดของเกษตรกรผู้ผลิตกะหล่ำปลีในเมืองปากซอง แขวงจำปาสัก, สปป.ลาว ผศ.ดร.สุภาวดี แก้วระหันตรวจสอบผลการ
พิจารณา full paper
ในระบบ
นำเสนอแบบบรรยาย
(Oral Presentation)
การวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ยกเว้น
ค่าลงทะเบียน
6 2561 การจัดการโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาจารย์กรองทอง หีบโคกสูงยกเลิกนำเสนอแบบบรรยาย
(Oral Presentation)
การวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ยังไม่ส่ง
หลักฐาน
7 2561 ปัจจัยทำนายความตั้งใจในการบริจาคโลหิต ของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางสาวสุภาพร ช่างคำตรวจสอบผลการ
พิจารณา full paper
ในระบบ
นำเสนอแบบโปสเตอร์
(Poster Presentation)
การวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ยกเว้น
ค่าลงทะเบียน
8 2561 ผลของการใช้นวัตกรรม “ฮีตสิบสองคล้องโรคภัย”ต่อพฤติกรรมการรับประทานยา ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่เป็นผู้สูงอายุในชุมชน (เฉพาะบทคัดย่อ) อาจารย์ณัฐสุดา คติชอบยกเลิกนำเสนอแบบโปสเตอร์
(Poster Presentation)
สุขภาพและคุณภาพชีวิตสังคมสูงวัยยกเว้น
ค่าลงทะเบียน
9 2561 การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2553 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อาจารย์อมรรัตน์ นธะสนธิ์ตรวจสอบผลการ
พิจารณา full paper
ในระบบ
นำเสนอแบบโปสเตอร์
(Poster Presentation)
สุขภาพและคุณภาพชีวิตสังคมสูงวัยยกเว้น
ค่าลงทะเบียน
10 2561 การศึกษาอิทธิพลของสารแพคโคลบิวทราโซล ร่วมกับสาร1- แนฟทิลแอซีทิก เอซิด ต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาของรากของต้นศุภโชค นางสาววราพร ตี้เจริญตรวจสอบผลการ
พิจารณา full paper
ในระบบ
นำเสนอแบบโปสเตอร์
(Poster Presentation)
เกษตรและอาหารชำระเงิน
เรียบร้อย
11 2561 ผลของแบคทีเรียต้านทานโลหะหนักต่อการส่งเสริมความยาวรากของข้าวฟ่างหวานในสภาวะที่มีโลหะหนัก EFFECTS OF HEAVY METAL-RESISTANT RHIZOBACTERIUM ON PROMOTING ROOT ELONGATION OF SORGHUM BICOLOR (L) MOENCH UNDER HEAVY METAL TOXIC CONDITIONS นางสาวสิระพร ขันถมตรวจสอบผลการ
พิจารณา full paper
ในระบบ
นำเสนอแบบบรรยาย
(Oral Presentation)
พลังงานและสิ่งแวดล้อมชำระเงิน
เรียบร้อย
12 2561 คาริโอไทป์พื้นฐานของปาดบ้าน (Polypedates leucomystax) เขียดตะปาดเหนือ (Polypedates mutus) และปาดแคระป่า (Philautus parvulus) ที่พบในประเทศไทย นายพิทักษ์ สีดาตรวจสอบผลการ
พิจารณา full paper
ในระบบ
นำเสนอแบบโปสเตอร์
(Poster Presentation)
เทคโนโลยีชีวภาพยกเว้น
ค่าลงทะเบียน
13 2561 ผลของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมครูของโรงเรียนต้นแบบภายใต้โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2560 นายเดชมณี เนาวโรจน์ตรวจสอบผลการ
พิจารณา full paper
ในระบบ
นำเสนอแบบบรรยาย
(Oral Presentation)
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม บริการที่มีมูลค่าสูงยกเว้น
ค่าลงทะเบียน
14 2561 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5E นางสาวปนัดดา ธุระธรรมตรวจสอบผลการ
พิจารณา full paper
ในระบบ
นำเสนอแบบบรรยาย
(Oral Presentation)
การพัฒนาศักยภาพทุนของมนุษย์ยกเว้น
ค่าลงทะเบียน
15 2561 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องไบโอม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5E เป็นฐาน นางสาวรุจิรา ธัญญานนท์ตรวจสอบผลการ
พิจารณา full paper
ในระบบ
นำเสนอแบบบรรยาย
(Oral Presentation)
การพัฒนาศักยภาพทุนของมนุษย์ยกเว้น
ค่าลงทะเบียน
16 2561 ภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสื่อสารอัตลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยทรงดำ ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี อาจารย์พัชนี แสนไชยตรวจสอบผลการ
พิจารณา full paper
ในระบบ
นำเสนอแบบบรรยาย
(Oral Presentation)
การวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่รอตรวจ
หลักฐาน
17 2561 การออกแบบแม่เหล็กหลักของระบบ NMR ด้วยแม่เหล็กถาวรรูปทรงกระบอกด้วยเทคนิค NMR-Mandhala The design of main magnetic field by using permanent magnet for NMR applied for investigating fruit samples. อาจารย์มัลลิกา หล้าพันธ์ตรวจสอบผลการ
พิจารณา full paper
ในระบบ
นำเสนอแบบโปสเตอร์
(Poster Presentation)
อื่นๆชำระเงิน
เรียบร้อย
18 2561 ผลของวิธีฆ่าเชื้อต่อการเจริญและผลผลิตของเห็ดถั่งเช่าสีทอง (Cordyceps militaris) ผศ.ประเสริฐ ไวยะกาตรวจสอบผลการ
พิจารณา full paper
ในระบบ
นำเสนอแบบโปสเตอร์
(Poster Presentation)
เกษตรและอาหารชำระเงิน
เรียบร้อย
19 2561 การดัดแปรสตาร์ชจากกลอยด้วยวิธีไฮดรอกซีโพรพิเลชัน ดร.ชุติมา ทองแก้วตรวจสอบผลการ
พิจารณา full paper
ในระบบ
นำเสนอแบบโปสเตอร์
(Poster Presentation)
เกษตรและอาหารยกเว้น
ค่าลงทะเบียน
20 2561 ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ลำดับขั้นการเรียนการสอนที่เน้นแบบจำลองเป็นศูนย์กลางที่มีต่อความสามารถในการสร้างแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์ และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง โครงสร้างของพืช ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นางสาวชลธิชา พลชัยยกเลิกนำเสนอแบบโปสเตอร์
(Poster Presentation)
การพัฒนาศักยภาพทุนของมนุษย์ยังไม่ส่ง
หลักฐาน
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035
โทรสาร: 0-4528-8508
เทคโนโลยีที่รองรับกับเว็บไซต์
Browsers :
 Microsoft Internet Explorer
 Mozilla Firefox Browser
 Chrome Browser