Login เข้าสู่ระบบ
Username :
Passsword :
 
เมนู
ข้อมูลการจัดงาน
แบนเนอร์
 
รายชื่อบทความทั้งหมด
Page : 1 2 3 4 5
จำนวนที่พบ : 100 รายการ
ลำดับ
ปี :
ชื่อผลงาน
เจ้าของบทความ
สถานะบทความ
ประเภทการนำเสนอ
กลุ่ม
สถานะ
การ
ชำระเงิน
1 2560 ผลสัมฤทธิ์และการยอมรับของการให้ความรู้ด้านโภชนาการและพฤติกรรมดำเนินชีวิตโดยใช้ห้องจำลองฐานให้ความรู้ที่ได้รับการพัฒนาขึ้น อาจารย์อลงกต สิงห์โตตรวจสอบผลการ
พิจารณา full paper
ในระบบ
นำเสนอแบบบรรยาย
(Oral Presentation)
M9: Educational developmentชำระเงิน
เรียบร้อย
2 2560 บทบาทชุมชนกับการพัฒนาทุนทางสังคมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน กรณีศึกษา หมู่บ้านวัฒนธรรมผู้ไทบ้านโคกโก่ง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายอำพล บุญพินิชตรวจสอบผลการ
พิจารณา full paper
ในระบบ
นำเสนอแบบโปสเตอร์
(Poster Presentation)
M8: Product development and businessชำระเงิน
เรียบร้อย
3 2560 ศักยภาพของแบคเทอริโอเฟจในการควบคุม Shigella sonnei ดื้อยา นางสาววรลักษณ์ รัตนบวรตรวจสอบผลการ
พิจารณา full paper
ในระบบ
นำเสนอแบบโปสเตอร์
(Poster Presentation)
M4: Biotechnology, Biosystem and Bioinformaticsยกเว้น
ค่าลงทะเบียน
4 2560 ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย และความเป็นพิษต่อเซลล์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมของสารสกัดพืชสมุนไพรไทย 3 ชนิด ดร.นวลใย ญารักษาตรวจสอบผลการ
พิจารณา full paper
ในระบบ
นำเสนอแบบโปสเตอร์
(Poster Presentation)
M3: Medical,pharmaceutical microbiologyชำระเงิน
เรียบร้อย
5 2560 The Application of the Therapeutic Drug Monitoring (TDM) of First and Second-Line Drugs for Multidrug-Resistant Tuberculosis Patients (MDRTB) นายอนันต์ ไชยกุลวัฒนาตรวจสอบผลการ
พิจารณา full paper
ในระบบ
นำเสนอแบบบรรยาย
(Oral Presentation)
M3: Medical,pharmaceutical microbiologyยกเว้น
ค่าลงทะเบียน
6 2560 การสำรวจเบื้องต้นของความหลากหลายชนิดพันธุ์ของพรรณปลาเศรษฐกิจ และสภาวการณ์ทำประมงในพื้นที่หนองกอมเกาะ จังหวัดหนองคาย นายราชิต เพ็งสีแสงตรวจสอบผลการ
พิจารณา full paper
ในระบบ
นำเสนอแบบโปสเตอร์
(Poster Presentation)
M1 : Biosciences, microbial diversity, ecologyชำระเงิน
เรียบร้อย
7 2560 การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้ชุดกิจกรรมตามแนวคิดการใช้สมองเป็นฐาน นายสิทธิพร รอดฉัยยาตรวจสอบผลการ
พิจารณา full paper
ในระบบ
นำเสนอแบบโปสเตอร์
(Poster Presentation)
M9: Educational developmentชำระเงิน
เรียบร้อย
8 2560 การศึกษาสถานการณ์เบื้องต้นระบบสุขภาพเขตเศรษฐกิจพิเศษในมิติการดูแลข้ามวัฒนธรรม : จังหวัดมุกดาหาร ผศ.ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวรตรวจสอบผลการ
พิจารณา full paper
ในระบบ
นำเสนอแบบบรรยาย
(Oral Presentation)
M3: Medical,pharmaceutical microbiologyยกเว้น
ค่าลงทะเบียน
9 2560 การเปลี่ยนแปลงทักษะของนักเรียนในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์สู่คนไทย 4.0 นายเดชมณี เนาวโรจน์ตรวจสอบผลการ
พิจารณา full paper
ในระบบ
นำเสนอแบบบรรยาย
(Oral Presentation)
M8: Product development and businessยังไม่ส่ง
หลักฐาน
10 2560 การศึกษาแนวทางการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำห้วยสำราญ เขตอำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ นายนวกร ไชยวัฒนนันทน์นำเสนอแบบบรรยาย
(Oral Presentation)
M6: Sustainable energy and technologyยกเว้น
ค่าลงทะเบียน
11 2560 การสร้างระบบควบคุมสภาพอากาศในโรงเรือนขนาดเล็กสำหรับการเพาะปลูกในที่พักอาศัย Construction of small greenhouse atmosphere control system for in-house planting นางสาวธิดารัตน์ ชื่นใจตรวจสอบผลการ
พิจารณา full paper
ในระบบ
นำเสนอแบบโปสเตอร์
(Poster Presentation)
M6: Sustainable energy and technologyยกเว้น
ค่าลงทะเบียน
12 2560 รูปแบบสมรรถนะของผู้อำนวยการกองการศึกษาสังกัดเทศบาลตำบล ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา นางสาวทัศนียา กองภาตรวจสอบผลการ
พิจารณา full paper
ในระบบ
นำเสนอแบบโปสเตอร์
(Poster Presentation)
M9: Educational developmentยังไม่ส่ง
หลักฐาน
13 2560 ผลของนวัตกรรมภาพพลิกพิชิตสมองเสื่อมเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี อาจารย์อมรรัตน์ นธะสนธิ์ตรวจสอบผลการ
พิจารณา full paper
ในระบบ
นำเสนอแบบโปสเตอร์
(Poster Presentation)
M3: Medical,pharmaceutical microbiologyยกเว้น
ค่าลงทะเบียน
14 2560 การสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดฝึกไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมหุ่นยนต์เล็ก เดินตามเส้นแบบอัตโนมัติ วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง นายพลวิรัฐ รัชอนันท์พงษ์ตรวจสอบผลการ
พิจารณา full paper
ในระบบ
นำเสนอแบบบรรยาย
(Oral Presentation)
M9: Educational developmentชำระเงิน
เรียบร้อย
15 2560 สมรรถนะการผสม ลักษณะผลผลิต และคุณภาพในมะเขือเทศอุตสาหกรรม 5 สายพันธุ์ นางสาวนิภาพร สีทนตรวจสอบผลการ
พิจารณา full paper
ในระบบ
นำเสนอแบบโปสเตอร์
(Poster Presentation)
M2: Applied microbiologyยกเว้น
ค่าลงทะเบียน
16 2560 การบริหารจัดการระบบป้องกันอัคคีภัยในโรงเรียนพระปริยัติธรรม นางสาวนิภาพร คำหลอมตรวจสอบผลการ
พิจารณา full paper
ในระบบ
นำเสนอแบบบรรยาย
(Oral Presentation)
M3: Medical,pharmaceutical microbiologyยกเว้น
ค่าลงทะเบียน
17 2560 ผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลต่อการจัดการเรียน การสอนผ่าน Google Classroom ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการพยาบาล Achievement and Satisfaction of Nursing Students exposed to Google Classroom in Nursing Information Technology นางสาวสาวิตรี สิงหาดตรวจสอบผลการ
พิจารณา full paper
ในระบบ
นำเสนอแบบโปสเตอร์
(Poster Presentation)
M5: Computational scienceยกเว้น
ค่าลงทะเบียน
18 2560 การพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรพุทธศักราช 2551 ด้วยกระบวนการเรียนรู้ตามโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย นางนุชนาฎ โชติสุวรรณตรวจสอบผลการ
พิจารณา full paper
ในระบบ
นำเสนอแบบบรรยาย
(Oral Presentation)
M9: Educational developmentยังไม่ส่ง
หลักฐาน
19 2560 ธุรกิจผ้าไหมพื้นบ้าน (บ้านดวนใหญ่ ตำบลดวนใหญ่ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ) อาจารย์วิชุดา สิงห์คำตรวจสอบผลการ
พิจารณา full paper
ในระบบ
นำเสนอแบบโปสเตอร์
(Poster Presentation)
M8: Product development and businessชำระเงิน
เรียบร้อย
20 2560 พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการใช้ความรุนแรงของนักเรียน โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม ผศ.มินตรา สาระรักษ์ตรวจสอบผลการ
พิจารณา full paper
ในระบบ
นำเสนอแบบบรรยาย
(Oral Presentation)
M3: Medical,pharmaceutical microbiologyยกเว้น
ค่าลงทะเบียน
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035
โทรสาร: 0-4528-8508
เทคโนโลยีที่รองรับกับเว็บไซต์
Browsers :
 Microsoft Internet Explorer
 Mozilla Firefox Browser
 Chrome Browser