รายละเอียดโครงการทั้งหมด

ค้นหาข้อมูลโครงการ


ค้นหาจาก : เลือกปีงบประมาณ :

รายการโครงการ

ลำดับ
ชื่อโครงการ
ปีงบประมาณ
1 - 2561
2 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษให้กับคุณครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา2561
3 - การจัดทำเอกสารทางบัญชีและรายงานงบการเงินของกองทุนหมู่บ้านฯ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแล 2561
4 - การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ กับเทคโนโลยี Internet of Things2561
5 - การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 8/1 ชุดโครงการการจัดทำแบบเรียนภาษาจีนจากหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ 2561
6 - โครงการพุ่งเป้า:การพัฒนาทักษะภาษาที่สองในโรงเรียนเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2561
7 - การประชุมวิชาการหลักสูตรภาษาจีน ระดับปริญญาตรีบัณฑิต สถาบันอุดมศึกษาตะวันออกเฉียงเหนือ2561
8 - เศรษฐศาสตร์ขั้นพื้นฐานสำหรับครูสายสังคม2561
9 - การวิเคราะห์งบการเงินเพื่อการบริหารจัดการและวางแผนภาษีอากร2561
10 - การอบรมการเขียนโปรแกรมMTSซีเอ็นซีสำหรับงานกัด และงานกลึง2561
11 - การออกแบบสร้างสื่อการเรียนการสอนและทักษะการใช้สำหรับบทปฏิบัติการทางฟิสิกส์ สำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย2561
12 - กิจกรรมสะเต็มศึกษาเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 212561
13 - แอปพลิเคชันทางการศึกษาสำหรับครูวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2561
14 - บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย2561
15 - การออกแบบ ติดตั้ง และประยุกต์ใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ระบบไฮบริดสำหรับใช้งานในครัวเรือน2561
16 - ความปลอดภัย การตรวจสอบ การบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมมอเตอร์ปั้มน้ำระบบประปาหมู่บ้าน2561
17 - การประยุกต์ใช้งานบอร์ดอาดูโน(Arduino)สร้างเครื่องมือวัดสำหรับบทปฏิบัติการทางฟิสิกส์ 2561
18 - โครงการอบรมการใช้งานและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับท้องถิ่นในเขตภาคอีสานตอนล่าง2561
19 - ความปลอดภัย การตรวจสอบ การบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าในโรงเรียน2561
20 - การดูแลและซ่อมบำรุงรักษากล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงในโรงเรียน2561
หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Total records : 20
กลับสู่หน้าหลัก