ชื่อ :
รหัส :


 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2558
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา แก่เด็ก เยาวชนและครูอาจารย์
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การบริหารโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ปี พ.ศ. 2558
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (ฉบับที่ 2)
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ. 2555
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 2)
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550
 
คู่มือการบริหารโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ใบลงทะเบียนผู้ร่วมโครงการ
ใบสำคัญรับเงินค่าตอบแทนวิทยากร
แบบประเมินผลการดำเนินโครงการ
แบบประเมินผลสำเร็จการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน / การวิจัย
รูปแบบการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
 
หนังสือขออนุมัติจัดโครงการ
หนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการดำเนินงาน
หนังสือขออนุมัติขยายเวลาการดำเนินโครงการ
 
แบบเสนอโครงการคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี 2557
แบบสำรวจความต้องการรับบริการด้านเทคโนโลยี โครงการคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี 2557