ชื่อ :
รหัส :
หน้าหลัก

1. เชิญส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2562 แผนงานบริการวิชาการ(ด่วน)
รายละเอียด :
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจ จัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบประมาณแผ่นดิน งบรายจ่ีายอื่น ประจำปี 2562 โดยรายละเอียดประกอบการจัดทำตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ ผู้สนใจ สามารถบันทึกข้อเสนอโครงการผ่านระบบบริหารโครงการบริการวิชาการที่
http://www.ubuniserv.ubu.ac.th/ASLOGIN.php
ภายในวันที่ 15 กันยายน 2560
ไฟล์เอกสาร :
1.TORUNISERV_62.pdf
2.การใช้งานระบบใหม่สายวิชาการ.pdf
3.การใช้งานระบบใหม่สายสนับสนุน.pdf
ประกาศโดย :
สุภวัฒน์ โสวรรณี วันที่ประกาศ 1 กันยายน พ.ศ. 2560

หน้า 1