การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 6

  

  
  ลืมรหัสผ่าน
 

ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสารสืบเนื่องจากการประชุม (Proceeding)

สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขา มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

ดาวน์โหลด ไฟล์รวมบทคัดย่อ

รถรับส่ง วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2555 ออกจากหน้าตึกอธิการบดี (หลังเก่า) - โรงแรมสุนีย์ จำนวน 2 รอบ เวลา 08.00 น. และ 13.00 น. และรถออกจากโรงแรมสุนีย์-ตึกอธิการ (หลังเก่า) จำนวน 2 รอบ เวลา 11.45 น. และ 16.00 น.

ดาวน์โหลดไฟล์ กำหนดการนำเสนอ

เลื่อนกำหนดการชำระค่าลงทะเบียนสำหรับผู้นำเสนอบทความ

ดาว์นโหลด บันทึกข้อความ ขออนุมัติเก็บค่าลงทะเบียนในการประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 6

กำหนดส่งบทความฉบับสมบูรณ์ ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2555

ประกาศผลการพิจารณาบทคัดย่อ โดยแจ้งผลทางอีเมล์และสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาบทคัดย่อในระบบ ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป

 

 

 

 

 

โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัยฯ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เลขที่ 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์. 0 4535 3035, 0 4535 3042
โทรสาร. 0-4543-3456
Email : uburesearch@oup.ubu.ac.th