ชื่อ :
รหัส :
หน้าหลัก

1. เชิญจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน งบรายจ่ายอื่น ประจำปี 2561 แผนงานบร(ด่วน)
รายละเอียด :
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย ฯ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรที่สนใจ จัดทำข้อเสนอโครงการฯ เบื้องต้น ดังรายละเอียดแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถจัดทำและนำส่งข้อเสนอโครงการที่สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ภายในวันที่ ๒7 กันยายน 2560
ไฟล์เอกสาร :
1.แบบฟอร์ม.docx
ประกาศโดย :
สุภวัฒน์ โสวรรณี วันที่ประกาศ 18 กันยายน พ.ศ. 2560
2. เชิญส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2562 แผนงานบริการวิชาการ(ด่วน)
รายละเอียด :
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจ จัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบประมาณแผ่นดิน งบรายจ่ีายอื่น ประจำปี 2562 โดยรายละเอียดประกอบการจัดทำตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ ผู้สนใจ สามารถบันทึกข้อเสนอโครงการผ่านระบบบริหารโครงการบริการวิชาการที่
http://www.ubuniserv.ubu.ac.th/ASLOGIN.php
ภายในวันที่ 15 กันยายน 2560
ไฟล์เอกสาร :
1.TORUNISERV_62.pdf
2.การใช้งานระบบใหม่สายวิชาการ.pdf
3.การใช้งานระบบใหม่สายสนับสนุน.pdf
ประกาศโดย :
สุภวัฒน์ โสวรรณี วันที่ประกาศ 1 กันยายน พ.ศ. 2560
3. เชิญร่วมประชุมเสนอผลการดำเนินงานปี 2560 และรับฟังความคิดเห็น ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ(ด่วน)
รายละเอียด :
ด้วย สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ กำหนดให้มีการจัดประชุมร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ 4 ตำบล รอบมหาวิทยาลัย เพื่อนำเสนอผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนประจำปี 2560 และรับฟังข้อคิดเห็น ความต้องการของผู้รับบริการเพื่อนำมาจัดทำข้อเสนอโครงการประจำปี 2562
ดังนั้น จึงขอเชิญชวนหัวหน้าโครงการ ผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้ กรุณาแจ้งรายชื่อผู้ร่วมประชุมได้ที่ นางสาวโฉมสอางค์ ไชยยงค์ หมายเลขโทรศัพท์ 1053 ภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2560
ประกาศโดย :
สุภวัฒน์ โสวรรณี วันที่ประกาศ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560

หน้า 1