Placeholder image


Facebook fanpage

สายด่วน: 045-353051 โทรสาร: 045-353051

ปณิธานสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี :: “ให้สติและปัญญาแก่ทุกคน บนพื้นฐานความพอเพียง” วิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย ปฏิทินกิจกรรม


หลักการและเหตุผลของการจัดตั้งสภาอาจารย์

เพื่อให้การปฏิบัติราชการของสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๒๓ ซึ่งได้กำหนดให้มีสภาอาจารย์ โดยมีหน้าที่ให้คำปรึกษาและข้อแนะนำแก่อธิการบดีและหน้าที่อื่นตามที่อธิการบดีมอบหมาย โดยมีข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยสภาอาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นกฎหมายลำดับรองที่รองรับอำนาจหน้าที่ของสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


รวมรวมข่าวสารต่างๆ : Info

บทบาทและหน้าที่ของสายสนับสนุนในการพัฒนาการศึกษาไทย.. อ่าน : 5    17 พฤษภาคม 2561 khiriwat
สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก สภาคณาจารย์ มหาวิ.. อ่าน : 11    10 พฤษภาคม 2561 khiriwat
กรรมการสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมประชุม ปขมท. วิชาการประจำปี 25.. อ่าน : 11    10 พฤษภาคม 2561 khiriwat
การทำข้อตกลงร่วมกันกำหนดตัวชี้วัดหรือหลักฐานบ่งชี้ความสำเร็จเป็นรูปธรรม (วา.. อ่าน : 8    24 เมษายน 2561 khiriwat
เชิญชวนเข้าร่วม โครงการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้หัวข้อ ?.. อ่าน : 82    27 มีนาคม 2561 khiriwat
บทบาทหน้าที่ของฝ่ายสนับสนุนต่อภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย.. อ่าน : 118    3 มกราคม 2561 khiriwat
หลักการและวิธีการคัดเลือกบุคลากรสายสนับสนุนดีเด่น ปขมท... อ่าน : 145    28 ธันวาคม 2560 khiriwat
คลิกเพื่อดูทั้งหมด

รวมภาพกิจกรรม : Gallery

กรรมการสภาอาจารย์ฯ ร่วมประชุม ปขมท. วิชาการประจำปี 2561

สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคามศึกษาดูงาน

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 6-7 ม.ค. 2561 โขงเจียม อุบลราชธานี


ค้นหา

เมนูลัด


label7ThaiCreate.Com Tutorials
mod_vvisit_counterเรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
mod_vvisit_counter วันนี้ 3
mod_vvisit_counter เมื่อวานนี้ 7
mod_vvisit_counter เดือนนี้ 177
mod_vvisit_counter เดือนที่ผ่านมา 262
mod_vvisit_counter ปีนี้ 1,264
mod_vvisit_counter ปีที่ผ่านมา 3,147
mod_vvisit_counter ทั้งหมด 5,776

เริ่มวันที่ 1 กรกฎาคม 2559
IP ของคุณ : 54.80.68.137