หน้าหลัก | ที่มาของโครงการ | วัตถุประสงค์ | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | FAQ | ติดต่อเราเข้าสู่ระบบ 
Login   :
Password :
 
 
บริหารความเสี่ยง (Risk Management)
  หมายถึง วิธีการบริหารจัดการที่เป็นไปเพื่อการคาดการณ์และลดผลเสียของความไม่แน่นอน ที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร ทั้งนี้ เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้โดยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การควบคุมภายใน (Internal Control)
  หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู้กำกับดูแล ฝ่ายบริหารและบุคลากรของหน่วยงานรับตรวจจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดำเนินงานของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพการดำเนินงาน ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
เอกสารประกอบการดำเนินงาน
  คู่มือการบริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราขธานี
นโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราขธานี
แบบรายงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราขธานี
ตัวอย่างรายงานระดับส่วนงานย่อย
คู่มือการประเมินผลการควบคุมภายใน
ตัวอย่างหลักเกณฑ์การวิเคราะห์ความเสี่ยง
แนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน งวดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
แบบสอบถามภาคผนวก ก ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ
   
คณะ, หน่วยงาน ที่ยังไม่จัดทำการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปี 2562
  คณะ/หน่วยงาน 1. คณะเกษตรศาสตร์ 2. คณะวิทยาศาสตร์ 3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4. คณะศิลปศาสตร์ 5. คณะเภสัชศาสตร์ 6. คณะบริหารศาสตร์ 7. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 8. คณะนิติศาสตร์ 9. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 10. วิทยาเขตมุกดาหาร 11. สำนักงานอธิการบดี 12. สำนักวิทยบริการ 13. สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 14. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 15. สำนักงานโครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 16. คณะพยาบาลศาสตร์ 17. คณะรัฐศาสตร์ 18. รหัสตรวจสอบระบบจริง
  สำนักงานอธิการบดี 1. กองกลาง 2. กองคลัง 3. กองบริการการศึกษา 4. กองแผนงาน 5. โครงการจัดตั้งกองกฎหมาย 6. โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ 7. โครงการจัดตั้งกองกิจการนักศึกษา 8. โครงการจัดตั้งกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม 9. งานประกันคุณภาพการศึกษาและติดตามประสิทธิผลงาน 10. สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 11. สำนักงานสภาอาจารย์ 12. สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 13. หน่วยตรวจสอบภายใน 14. โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม 15. โครงการจัดตั้งกองวิเทศสัมพันธ์

คณะ, หน่วยงาน ที่ยังไม่ได้ระบุผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน ประจำปี 2562
คณะ/หน่วยงาน 1. คณะวิศวกรรมศาสตร์   2. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  
3. คณะพยาบาลศาสตร์   4. รหัสตรวจสอบระบบจริง  
สำนักงานอธิการบดี 1. สำนักงานอธิการบดี   2. กองกลาง  
3. กองคลัง   4. กองบริการการศึกษา  
5. โครงการจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่   6. โครงการจัดตั้งกองกิจการนักศึกษา  
7. โครงการจัดตั้งกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม   8. งานประกันคุณภาพการศึกษาและติดตามประสิทธิผลงาน  
9. สำนักงานสภาอาจารย์   10. สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  
11. โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัย บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม  

Planning Division, Office of Administration, Ubon Ratchathani University
Powered by FreeBSD, PHP, MySQL and Apache Web Server
© Allright Reserved 2010