แบบประเมินระบบสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คำชี้แจง


           แบบประเมินระบบสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเหมาะสม และความพึงพอใจของอาจารย์ บุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านการวิจัย ในการสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งผลการประเมินจะนำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดยจะประเมินในประเด็น ต่อไปนี้

  1. การบริการด้านการวิจัยของโครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัยฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  2. การจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
  3. ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ
  4. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิจัย

 

ส่วนที่ 1   ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมิน
เพศ ชาย หญิง
ตำแหน่งทางวิชาการ
คณะ/สำนัก
ท่านเคยได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากมหาวิทยาลัย หรือจากแหล่งทุนภายนอกหรือไม่ เคย ไม่เคย
 
 
ส่วนที่ 2 : การประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการด้านการวิจัยของหน่วยประสานงานวิจัยมหาวิทยาลัย

ประเด็น
ระดับความพึงพอใจหรือความเหมาะสม
มากที่สุด
(5)
มาก
(4)
ปานกลาง
(3)
น้อย
(2)
น้อยที่สุด
(1)
1. ความเพียงพอของจำนวนทุนวิจัยทั้งหมดที่จัดสรรในปีงบประมาณ 2554
2. วิธีการประเมินโครงการวิจัยเพื่อกำหนดลำดับความสำคัญในการจัดสรรงบประมาณ
3. ความโปร่งใสในการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัย
4. การประชาสัมพันธ์ เรื่องทุนวิจัย
5. ความเหมาะสมของจำนวนเงินทุนวิจัยที่จัดสรรให้งานวิจัยแต่ละประเภท
 
           
ส่วนที่ 3 : การประเมินความพึงพอใจในการการจัดสรรงบประมาณของสถาบันเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ประเด็น
ระดับความพึงพอใจหรือความเหมาะสม
มากที่สุด
(5)
มาก
(4)
ปานกลาง
(3)
น้อย
(2)
น้อยที่สุด
(1)
1. ความเพียงพอของจำนวนทุนวิจัยทั้งหมดที่จัดสรรในปีงบประมาณ 2554
2. วิธีการประเมินโครงการวิจัยเพื่อกำหนดลำดับความสำคัญในการจัดสรรงบประมาณ
3. ความโปร่งใสในการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัย
4. การประชาสัมพันธ์ เรื่องทุนวิจัย
5. ความเหมาะสมของจำนวนเงินทุนวิจัยที่จัดสรรให้งานวิจัยแต่ละประเภท
 
           
ส่วนที่ 4 : การประเมินความพึงพอใจ ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ

ประเด็น
ระดับความพึงพอใจหรือความเหมาะสม
มากที่สุด
(5)
มาก
(4)
ปานกลาง
(3)
น้อย
(2)
น้อยที่สุด
(1)
1. สำนักวิทยบริการมีหนังสือ/วารสาร ที่ทันสมัย จำเป็นในการค้นคว้าข้อมูลการวิจัย
2. สำนักวิทยบริการมีระบบฐานข้อมูลวารสารวิชาการ/วิทยานิพนธ์ที่เหมาะสม จำเป็นในการค้นคว้าข้อมูลการวิจัย
3. ความเพียงพอของจำนวนหนังสือ/วารสารทางวิชาการในห้องสมุด
4. ความหลากหลายของประเภทหนังสือ/วารสารทางวิชาการในห้องสมุด
5. ช่วงเวลาที่ห้องสมุดเปิดให้บริการ
6. บรรยากาศภายในห้องสมุด
7. การให้บริการของเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
8. จำนวนคอมพิวเตอร์ที่มีให้บริการในห้องสมุด
 
           
ส่วนที่ 5 : การประเมินความพึงพอใจ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิจัย

ประเด็น
ระดับความพึงพอใจหรือความเหมาะสม
มากที่สุด
(5)
มาก
(4)
ปานกลาง
(3)
น้อย
(2)
น้อยที่สุด
(1)
1. ความหลากหลายของฐานข้อมูลวารสารวิชาการที่มีให้บริการ
2. ความทันสมัยของฐานข้อมูลงานวิจัย
3. ความรวดเร็วในการเข้าถึงฐานข้อมูลวารสารวิชาการหรืองานวิจัย
4. เนื้อหาในเว็บไซต์โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัยฯ
5. การจัดรูปแบบของเว็บไซต์โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัยฯ
6. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการวิจัยในภาพรวม
 
           
ส่วนที่ 6 : ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม