วารสารวิชาการ มอบ.
>>> ข่าวประชาสัมพันธ์

- วารสารวิชาการ มอบ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2555
- วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2555
- ประกาศค่าดัชนีผลกระทบการอ้าง อิงของวารสารไทย ประจำปี 2554 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีค่า TCI Impact Factor = 0.069
- วารสารวิชาการ มอบ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2555
- วารสารวิชาการ มอบ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2555
- วารสารวิชาการ มอบ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2554
- วารสารวิชาการ มอบ. มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2555

>>> การส่งผลงานเผยแพร่
ผู้สนใจนำบทความเผยแพร่ในวารสาร โปรดจัดส่งข้อมูลดังนี้
1. แบบเสนอต้นฉบับเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ม.อบ.
     - แบบฟอร์ม วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     - แบบฟอร์ม วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. บทความ โดยจัดเตรียมต้นฉบับตามเอกสารแนะนำเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ม.อบ.
      - เอกสารแนะนำ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                - รูปแบบการจัด บทความวิจัย
                - รูปแบบการจัด บทความวิชาการ
      - เอกสารแนะนำ วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. ไฟล์บทความ
>>> ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแก้ไขบทความ

- แบบฟอร์มแก้ไขบทความวิจัย
- แบบฟอร์มแก้ไขบทความวิชาการ

โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัยฯ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ถ.วาริน-เดชอุดม ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ
จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 0-4535-3035, 0-4535-3042 โทรสาร 0-4528-8508
โทรศัพท์ภายใน 3035, 3042

ผู้ประสานงานวารสาร : นางสาวณัชชา อักษรศรี
อีเมล์: anatcha2010@gmail.com