หน้าแรก
              คณะกรรมการ
              ขั้นตอนการพิจารณา
              ปฏิทินการดำเนินงาน
              ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
              ติดต่อ
 
 
 
  เอกสารประกอบในการยื่นขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัย
แบบตรวจสอบรายละเอียดของข้อเสนอโครงการ
แบบตรวจคำชี้แจงอาสาสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ
แบบตรวจคำยินยอมอาสาสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ

แบบคำชี้แจงสำหรับอาสาสมัครที่ร่วมโครงการวิจัย

แบบยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยของอาสาสมัคร

แบบขอยกเว้นความยินยอมอาสาสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ

แบบชี้แจงและแบบยินยอมอาสาสมัครสำหรับโครงการวิจัยทางสังคมศาสตร์ที่ใช้แบบสัมภาษณ์/ สนทนากลุ่ม/ สังเกตการ/ การบันทึกภาพหรือวิดีโอ และแบบสอบถามด้วยตนเอง

   
 
การยื่นขอการรับรองจริยธรรม (สำหรับโครงการวิจัยประเภทศึกษาจากตัวอย่างชีวภาพ
ที่เหลือจากงานบริการหรือโครงการวิจัยอื่น)
บันทึกข้อความ และแบบสรุปรายละเอียดเพื่อขอเสนอโครงการฯ
   
  การยื่นขอเสนอโครงการวิจัยประเภท Retrospective/ medical record review / case report
บันทึกข้อความ และแบบสรุปรายละเอียดเพื่อขอเสนอโครงการฯ
   
  การยื่นขอเสนอโครงการวิจัยประเภท Clinical trial / Experimental study
บันทึกข้อความ และแบบสรุปรายละเอียดเพื่อขอเสนอโครงการฯ
   
  การยื่นขอยกเว้นการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
บันทึกข้อความ และแบบสรุปรายละเอียดเพื่อขอยกเว้นฯ
   
  การรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
บันทึกข้อความ และแบบรายงานความก้าวหน้า
   
Copyright ? 2008 Ubon Ratchathani University . All Rights Reserved. Powered By Enterplus