หน้าหลัก แบบตอบรับ คำแนะนำการกรอกแบบตอบรับ สถาบันที่ตอบรับแล้ว
กำหนดการ มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม แผนผังบูท แผนผังบริเวณจัดนิทรรศการ ประมวลภาพ ติดต่อสอบถาม ข่าวประกาศ

นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา

                     มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กำหนดจัดงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 ในระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2557 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรระดับอุดมศึกษา การรับนักศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนจากทั่วประเทศ ให้นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจทั่วไป ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 20 จังหวัด

                    

ในการนี้ เพื่อให้การจัดงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงใคร่ขอเชิญนักเรียนในสถานศึกษาของท่าน คณาจารย์ และผู้สนใจเข้าร่วมชมการจัดงานนิทรรศการหลักสูตรระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จำนวนมากกว่า 60 สถาบัน พร้อมชมนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของคณะ นักศึกษา ชมรม และสโมสรต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้สนใจทั่วไป ดังนั้น เพื่อให้การเตรียมงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากสถาบันของท่านมีความประสงค์เข้าร่วมจัดงาน ขอได้โปรดแจ้งรายชื่อผู้ประสานงานและจำนวนผู้เข้าร่วมงานตาม แบบตอบรับนี้(แบบตอบรับสำหรับสถานศึกษา) และสำหรับมหาวิทยาลัยที่สนใจเข้าร่วมแสดงนิทรรศการ สามารถ ดาวน์โหลด แบบฟอร์มนี้(แบบตอบรับสำหรับผู้จัดนิทรรศการ) เพื่อแจ้งการประสงค์ในการจองบูทได้ประมวลภาพนิทรรศการ

งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 045-353120 , 045-353122 , 045353224 โทรสาร 045-288391
template