นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา

             มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กำหนดจัดงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 ในระหว่างวันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรระดับอุดมศึกษา การรับนักศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนจากทั่วประเทศ ให้นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจทั่วไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 20 จังหวัด

image1

ในการนี้ เพื่อให้การจัดงานนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงใคร่ขอเชิญนักเรียนในสถานศึกษาของท่าน คณาจารย์ และผู้สนใจเข้าร่วมชมการจัดงานนิทรรศการหลักสูตรระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จำนวนมากกว่า 60 สถาบัน พร้อมชมนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของคณะ นักศึกษา ชมรม และสโมสรต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้สนใจทั่วไป ดังนั้น เพื่อให้การเตรียมงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากสถาบันของท่านมีความประสงค์เข้าร่วมจัดงาน ขอได้โปรดแจ้งรายชื่อผู้ประสานงานและจำนวนผู้เข้าร่วมงานตาม แบบตอบรับนี้(แบบตอบรับสำหรับสถานศึกษา) และสำหรับมหาวิทยาลัยที่สนใจเข้าร่วมแสดงนิทรรศการ สามารถ ดาวน์โหลด แบบฟอร์มนี้(แบบตอบรับสำหรับผู้จัดนิทรรศการ) เพื่อแจ้งการประสงค์ในการจองบูทได้

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าววันที่