หน้าหลัก แบบตอบรับโครงการ คำแนะนำการกรอกแบบตอบรับ สถาบันที่ตอบรับแล้ว
กำหนดการ กิจกรรม ติดต่อสอบถาม ข่าวประกาศ

โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

                     มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตร วิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (โดยวิธีรับตรง) ประจำปีการศึกษา 2558 ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้กับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจทั่วไป ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 20 จังหวัด ได้รับทราบข้อมูล                    ในการนี้ ทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ขอความอนุเคราะห์ไปยัง โรงเรียนตัวแทน ในแต่ละจังหวัด เพื่อขอใช้สถานที่ในการจัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2558 จึงใคร่ขอเชิญนักเรียนในสถานศึกษา คณาจารย์ และผู้สนใจ ในจังหวัด หรือพื้นที่ใกล้เคียงได้เข้าร่วม โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อให้โครงสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมพร้อมในการจัดโครงการ ทางมหาวิทยาลัยจำเป็นต้องทราบจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จึงขอความกรุณาสถานศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการได้กรอกแบบตอบรับ แจ้งจรายชื่อผู้ประสานงานและจำนวนผู้เข้าร่วมงานตาม แบบตอบรับนี้ภาพกิจกรรมโครงการแนะแนวการศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
85 ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 045-353120 , 045-353122 , 045353224 โทรสาร 045-288391