หลักสูตร.........................การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ ............

วันที่ ...........เดือน...............พ.ศ.............

  เวลา กิจกรรม
  8.00 น ผู้เข้าอบรมพร้อมกันที่ห้องประชุม
  8.30 น - 9.00 น. - ประธานในพิธี (นาย...............................)ตำแหน่ง.......................
 

เดินทางมาถึงบริเวณพิธี (ผู้เข้ารับการฝึกอบรมยืนให้เกียรติและเคารพประธาน)

- พิธีกรกล่าวเชิญท่านประธานในพิธี จุดธูปเทียน บูชา พระรัตนตรัย (ทุกคนยืนขึ้นและพนมมือ) หลังจากนั้นประธานเดินไปที่แท่นเพื่อฟัง รายงาน

- ท่านประธานอำนวยการโครงการ กล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ต่อประธานในพิธีและกล่าวเชิญประธานในพิธีมอบประกาศนียบัติพร้อม ทั้งเข็มวิทยะฐานะแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ผ่านหลักสูตรในครั้งนี้

- ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทและปิดการฝึกอบรม (เป็นการเสร็จพิธี)

หมายเหตุ
           * กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
                 (ให้ชี้แจงลำดับขั้นตอนให้ท่านประธานทราบก่อนการดำเนินงาน)
 
.