ติดตามผลและตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฝึกอบรม

ดำเนินการแจกแบบประเมินรายวิชาและวิทยากรก่อนที่วิทยากรจะเริ่มบรรยาย และจัดเก็บรวบรวมหลังจากบรรยายจบในทุก ๆ รายวิชา
ชี้แจงรายละเอียดและวิธีการกรอกแบบประวัติให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ

ดำเนินการกรอกข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูลให้เสร็จวันต่อวัน

      การประเมินหลักสูตร / โครงการ

ให้แจกแบบประเมินหลักสูตรและโครงการ ในวันก่อนพิธีปิด 1 วัน และจัดเก็บรวบรวม ให้แล้วเสร็จก่อนพิธีปิด

      กระบวนการติดตาม/ประเมินผล 

แจกแบบประเมิน

รวบและรวมแบบประเมิน

กรอกข้อมูลลงในระบบฐานข้อมูล

สรุปข้อมูลนำส่ง เจ้าหน้าที่