เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รู้ ได้เห็นและได้ประสบการณ์จริง แล้วสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้