กิจกรรมการออกกำลังกาย

     ประสานงานกับวิทยากรทำนำออกกำลังกาย เพื่อยืนยัน วัน เวลา และสถานที่ที่จะใช้ใน การออกกำลังกาย

     จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์เช่น เครื่องเสียง เทป และอุปกรณ์กีฬา ให้พร้อม ก่อนที่วิทยากรจะเดินทางมาถึง

     ประสานงานและสอบถามผู้เข้ารับการฝึกอบรมก่อนพาไปออกกำลังกาย

     อำนวยความสะดวกแก่วิทยากรที่มาเป็นผู้นำในการออกกำลังกายตามสมควร

     ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกวัน

*** กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อให้ผู้เข้ารับอบรม มีความรู้รักสามัคคี และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะ สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้