ดำเนินการหลังจากพิธีเปิด ใช้เวลาประมาณ 1 - 2 ชั่วโมง โดยอาจารย์นิเทศก์หรือผู้ที่ได้ รับมอบหมาย ในหัวข้อต่อไปนี้

ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการฝึกอบรม ความเป็นมาและความสำคัญของหลักสูตร

กติกาและเงื่อนไขการอยู่ร่วมกัน การลา การลงเวลาก่อนเข้าห้องอบรม

ชี้แจงเกี่ยวกับสถานที่ ที่พัก สถานที่รับประทานอาหาร สถานที่ออกกำลังกาย และอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

กิจกรรมต่างๆ ในระหว่างการฝึกอบรม

ข้อควรปฏิบัติและเงื่อนไขในการใช้สถานที่

เกณฑ์การจบหลักสูตรและการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและวิธีการเบิกจ่ายค่าเดินทาง

กิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับหลักสูตรแต่เกี่ยวเนื่องกับการอบรม เช่น การถ่ายภาพ รับประกาศนียบัตร

สร้างจิตสำนึกให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม รู้บทบาทหน้าที่ ภารกิจมองเห็นความสำคัญของการ  พัฒนาเพื่อนำประโยชน์ไปใช้ในการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็ง ของชุมชน

 อื่น ๆ


       กล่าวทักทายผู้เข้ารับการฝึกอบรมก่อนเริ่มการอบรมในภาคเช้าและภาคบ่ายของทุกๆ วัน ตามสมควร

แนะนำสถานที่ต่างๆ ในการทำกิจกรรม ห้องรับประทานอาหารเช้า - กลางวัน - เย็น ห้องกิจกรรมสันทนาการ ห้องประสานงานเจ้าหน้าที่กรณีป่วย หรือต้องการลา สถานที่ลงชื่อในการลงเวลาเข้าอบรม

ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการกรอกแบบประเมิน

ชี้แจงกำหนดการในแต่ละวัน บอกข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

แนะนำวิทยากรและกล่าวเชิญวิทยากรขึ้นทำหน้าที่บรรยาย

กล่าวขอบคุณวิทยากรหลังจากบรรยายจบ (เฉพาะวันแรก ส่วนวันอื่นๆ ให้ประธานรุ่นหรือตัวแทนผู้เข้ารับการฝึกอบรมกล่าว โดยมีการพูดคุย ตกลงทำความเข้าใจระหว่างพิธีกรกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมก่อน
)

     ***   เจ้าหน้าที่อาจเตรียมแบบฟอร์มคำกล่าวขอบคุณวิทยากรให้กับตัวแทนผู้เข้าอบรมที่จะกล่าวขอบคุณวิทยากรด้วยก็ได้