หลักสูตร.........................การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ ............
 
วันที่ ...........เดือน...............พ.ศ.............
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  เวลา กิจกรรม
  8.00 น ผู้เข้าอบรมพร้อมกันที่ห้องประชุม
  8.30 น - 9.00 น. - ประธานในพิธี (นาย..........................)ตำแหน่ง....................
    เดินทางมาถึงบริเวณพิธี (ผู้เข้ารับการฝึกอบรมยืนให้เกียรติและเคารพประธาน)

- พิธีกรกล่าวเชิญท่านประธานในพิธี จุดธูปเทียน บูชา พระรัตนตรัย
( ทุกคนยืนขึนและพนมมือ )หลังจากนั้นประธานเดินไปที่แท่นเพื่อฟัง รายงาน

- ท่านประธานอำนวยการโครงการ กล่าวรายงานการจัดฝึกอบรมต่อ ประธานในพิธี

- ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทและเปิดการฝึกอบรม

- พิธีกรกล่าวนำและแขกผู้มีเกียรติ และบุคลากรที่มาร่วมในพิธี เปิด เป็นการเสร็จพิธี
 
หมายเหตุ

           * กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
                 (ให้ชี้แจงลำดับขั้นตอนให้ท่านประธานทราบก่อนการดำเนินงาน)