ขั้นตอนการเบิก - จ่ายค่าลงทะเบียนและค่าเดินทาง
     อบรมตามหลักสูตรที่กำหนด และให้ผู้เข้ารับการอบรมเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัด (อบต./เทศบาล) เพื่อเป็นค่าลงทะเบียนตามหลักสูตรที่ได้กำหนดใว้ และนำไปชำระในวัน รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย โดยชำระเป็นเช็คเท่านั้น (ในนามของโครงการ พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี )
     ค่าลงทะเบียนอบรม ใช้เป็นค่าใช้จ่าย อาทิ ค่าเอกสารหนังสือ ที่พัก อาหารและน้ำดื่ม และ ค่าเดินทางไปศึกษาดูงาน เป็นต้น
     เงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ค่าเดินทาง ค่าลงทะเบียน สามารถเบิกจ่ายจากงบ ประมาณของ อบต./เทศบาล เงินรายได้ เงินหมวดอื่น หรือเบิกจ่ายจากเงินสะสม (ตามหนังสือ เลขที่ 080/ว 664 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2546 จะเบิกจ่ายตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ.2545)

รายงานตัวและลงทะเบียน
          ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถรายงานตัวและลงทะเบียนในวันก่อนพิธีเปิดการอบรม 1 วัน เวลา 13.00 - 18.00 น. และให้จ่ายค่าลงทะเบียนเป็นเช็คเท่านั้น


ข้อปฏิบัติและการเตรียมตัวของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
การแต่งกาย : ในระหว่างการฝึกอบรมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่งกาย ดังนี้
         วันเปิดและปิดการอบรมให้แต่งกายเครื่องแบบสีกากีคอพับ
         การแต่งกายสำหรับการอบรมประจำวัน ให้แต่งกายสุภาพ

ชาย : เสื้อเชิ้ตสีขาว เสื้อสีสุภาพ เสื้อซาฟารี กางเกงขายาวสีดำหรือกรมท่า เป็นต้น อย่างน้อย 3 ชุด รองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อ ถุงเท้า

หญิง : เสื้อแขนยาว/แขนสั้น สีขาว หรือสีสุภาพ กระโปรงสีเข้ม อย่างน้อย 3 ชุด รองเท้า หุ้มส้นหรือรัดส้น

สิ่งที่ต้องจัดเตรียมมาเท่าที่จำเป็น
     จัดเตรียมชุดออกกำลังกาย เสื้อกีฬา กางเกงกีฬา-กางเกงวอร์ม รองเท้ากีฬา และถุงเท้า
     ของใช้ส่วนตัวเท่าที่จำเป็น เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ยาสระผม ผงซักฟอก เป็นต้น
     ยาสำหรับรักษาโรคประจำตัว (ถ้ามีโรคประจำตัว)

เกณฑ์การผ่านหลักสูตร
     ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีเวลาร่วมกิจกรรมตลอดการฝึกอบรม ไม่ต่ำกว่า 80%