การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ระบบงานสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System) กับ ระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

หลักสูตรและเนื้ือหา
• ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เบื้องต้น
• แผนที่ภาษีคืออะไร
• ทะเบียนทรัพย์สินคืออะไร
• ขั้นตอนและวิธีการจัดทำแผนที่

1.การรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ตรวจสอบแนวเขตพื้นที่การปกครองอ้างอิงตามท้ายประกาศกระทรวง
ตรวจสอบหมายเลขระวางที่ดิน(ประเภท UTM) จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อสำนักงานที่ดิน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อคัดลอกระวาง
แปลงระวางที่ดินจากเอกสารเป็น ดิจิตอลไฟล์
คัดลอกเอกสารสิทธิ์ที่ดิน จาก สำนักงานที่ดิน และหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
แปลงไฟล์เอกสารสิทธ์ที่ดินเป็น ดิจิตอลไฟล์
นำเข้าภาพถ่ายแผนที่ทหาร 1:50000
นำเข้าภาพถ่ายทางอากาศมาตราส่วน 1:4000
ตรึงพิกัดระวางที่ดินเพื่อให้ทราบแนวพิกัดที่แท้จริงบนพื้นโลก
ทำแบ่ง โซน บ็อก ล็อต ตาม ที่กรมกำหนด
คัดลอกแปลงที่ดินที่ปรากฏในระวางทุกระวางและทุกแปลง
จัดเอกสารสิทธิ์ที่ดินให้อยู่ในหมวดหมู่เดียวกันกับระวางที่ตรึงพิกัดแล้ว
บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับที่ดินแต่ละแปลงที่ทำการคัดลอกจากระวาง
จัดพิมพ์เอกสารเพื่อเตรียมออกสำรวจภาพสนาม

2.การสำรวจภาคสนาม
วัตถุประสงค์การสำรวจข้อมูลภาคสนาม
การเตรียมการสำรวจภาคสนาม
การจัดหาพนักงานสนาม
ลักษณะของพนักงานสนามที่ดี
การฝึกอบรมพนักงานภาคสนาม
การให้ความรู้ด้านกฎหมาย
การประชาสัมพันธ์งานสนาม
การเดินสำรวจเก็บข้อมูลภาคสนาม
หลักการบันทึกแบบพิมพ์สำรวจภาคสนาม

3. Software
โปรแกรมที่นำในโครงการจัดทำแผนที่และทะเบียนทรัพย์สินฯ
ขั้นตอนการปฏิบัติการของโปรแกรม

4. การเชื่อมฐานข้อมูลระหว่าง โปรแกรมที่พัฒนาแล้วกับงานแผนที่ฯ

ส่วนที่งานแผนที่ให้แปลงเป็น .shp ไฟล์ เพื่อทำงานเชื่อมโยงฐานข้อมูล
นำส่วนที่เป็นโปรแกรมบันทึกข้อมูลให้นำออกเป็นฐานข้อมูล
ทำการเชื่อมฐานข้อมูลที่เป็นแผนที่และฐานข้อมูลที่นำออกจากโปรแกรม
ทำการเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่ดินในส่วนที่เป็นแผนที่ และฐานข้อมูลที่ดิน ในส่วนที่เป็นโปรแกรม
ทำการเชื่อมโยงฐานข้อมูลโรงเรือนในส่วนที่เป็นแผนที่และฐานข้อมูล โรงเรือนที่เป็นโปรแกรม
ทำการเชื่อมโยงฐานข้อมูลป้ายในส่วนที่เป็นแผนที่และฐานข้อมูลป้ายใน ส่วนที่เป็นโปรแกรม
นำเข้าภาพถ่ายแผนที่ทหาร มาตราส่วน 1:50,000
นำเข้าภาพถ่ายทาอากาศ มาตราส่วน 1:4,000
นำเข้าส่วนประกอบที่เป็นฐานข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ถนน, แหล่งน้ำ, วัด, โรงเรียน เป็นต้น
นำเข้าข้อมูลทั้งหมดเข้าสู่ระบบการสืบค้นในระบบเครือข่าย