หลักสูตรกฎหมายปกครองกับการบริหารราชการท้องถิ่น

กฎหมายมหาชน หมายถึง กฎหมายซึ่งกำหนดสถานะและนิติสัมพันธ์ระหว่างรัฐหรือหน่วยงานของรัฐกับเอกชนหรือกับหน่วยงานของรัฐด้วยกันเอง ในสถานะที่รัฐ (หน่วยงานของรัฐ) มีอำนาจเหนือกว่าเอกชน โดยกรณีที่รัฐ (หน่วยงานของรัฐ) มีนิติสัมพันธ์ในระดับเดียวกับเอกชน นิติสัมพันธ์ดังกล่าวจะตกอยู่ภายใต้กฎหมายเอกชน
         
            รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มีเจตนารมณ์เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐเพิ่มขึ้น โดยมีบทบัญญัติที่เป็นการวางหลักเกณฑ์แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการบางประการ ดังนี้

             มาตรา 74 “บุคคลผู้เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม อำนวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รวมทั้งต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมือง”
     
            มาตร 77 “รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมาหากษัตริย์ เอกราชการ อธิปไตย และบูรณภาพแห่งอำนาจรัฐ และต้องจัดให้มีกำลังทหาร อาวุธยุทโธปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย จำเป็น และเพียงพอ เพื่อพิทักษ์รักษาเอกราช อธิปไตย ความมั่นคงของรัฐ สถาบันพระมหากษัตริย์ ผลประโยชน์แห่งชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเพื่อการพัฒนาประเทศ”
    
            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงมองเห็นความสำคัญและความจำเป็นในการที่จะพัฒนาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ที่สนใจจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายมหาชน ซึ่งครอบคลุมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการหลายฉบับ เช่น กฎหมาย
ว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการปกครอง กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พระราชบัญญัติระเบียบริหาราชการแผ่นดิน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีและรูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจักได้ทราบว่าการปฏิบัติราชการตามหลักกฎหมายมหาชนเพื่อดำเนินการตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง

ปรัชญาของโครงการ
        สร้างบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความรอบรู้ในเนื้อหาทฤษฎีและวิธีปฏิบัติทางมหาชนและกฎหมายปกครองที่เป็นสากล มีความรักท้องถิ่นและนำความรู้มาใช้พัฒนาการเมืองการปกครองท้องถิ่น เพื่อสร้างคนและกลไกให้ท้องถิ่นเจริญรุ่งเรืองและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับประชาธิปไตยตั้งแต่ระดับรากหญ้า

วัตถุประสงค์ของโครงการ ผู้เข้ารับการอบรมจะเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ดังนี้
มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดทางทฤษฎีกฎหมายมหาชน ตลอดจนสามารถนำความรู้ความเข้าใจดังกล่าวไปปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
มีทัศนคติที่ดีต่อท้องถิ่น เข้าใจปัญหาของท้องถิ่น มีความรักและภูมิใจในความเป็นท้องถิ่น
มีความรู้ทางด้านการปกครองตนเอง สามารถนำความรู้ทางกฎหมายมหาชนมาประยุกต์ในการวิเคราะห์และพัฒนาการเมืองการปกครองท้องถิ่นได้
สามารถใช้และพัฒนาวิชาชีพทางกฎหมายมหาชนในท้องถิ่น และเป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชน

รายวิชา
กฎหมายว่าด้วยวิธีการราชการปกครอง
กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
กฎหมายว่าด้วยความผิดละเมิดของเจ้าหน้าที่
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานทางด้านระเบียบพัสดุ การเงิน
และงานบริหารบุคคลหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

วิทยากร
วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ / ผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้พิพากษา ศาลปกครอง
วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ หัวหน้าส่วนราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด