หลักสูตรการเขียนหนังสือโต้ตอบและการเขียนรายงานประชุม

หลักการและเหตุผล
           การสื่อสารถือเป็นหัวใจสำคัญในสังคมทุกยุคทุกสมัย ไม่ว่าจะเป็นการอ่าน การฟัง การพูดและการเขียน การเขียนถือว่ามีความสำคัญยิ่งที่ต้องใช้ในการสื่อสารและโต้ตอบกัน เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ ถือเป็นยุทธวิธีที่สำคัญยิ่งที่จะนำพาองค์กรประสบความสำเร็จ ในปัจจุบันองค์กรต่างๆที่ปฏิบัติงานขาดความรู้ ทักษะ และประสบปัญหาในการเขียนหนังสือดังกล่าว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพ ของเจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้จัดอบรมหลักสูตรเทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการจัดระบบงานสารบรรณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ในเรื่อง กฎ ระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ ความรู้ในการใช้ภาษา การเขียนรายงานการประชุม การเขียนหนังสือรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างความชำนาญ เสริมสร้างทักษะ และเทคนิคในการเขียนหนังสือที่รวดเร็วและประสบความสำเร็จในการเขียนหนังสือราชการ

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ พนักงาน และบุคลากรหน่วยงานภาครัฐมีความรู้ความสามารถ ดังนี้
มีความรู้ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ และพ.ร.บ.เกี่ยวกับงานสารบรรณ
มีทักษะการใช้ภาษา ในการสรุปความ เรียบเรียง การใช้ภาษา และลักษณะของ การเขียนรายงานการประชุมที่ดี
มีเทคนิคในการจดรายงานการประชุมที่มีประสิทธิภาพ กระชับและชัดเจน
มีเทคนิคในการเขียนหนังสือราชการ แต่ละประเภทแต่ละระดับให้มีประสิทธิภาพ และประสบความสำเร็จในระยะเวลาอันสั้น
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแก้ไขปัญหาในการทำงานได้อย่างมืออาชีพ

กลุ่มเป้าหมาย
ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างและบุคลากรที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

หัวข้อการอบรม
กฎ ระเบียบ พ.ร.บ งานสารบรรณและข้อมูลข่าวสาร
หลักการเขียนหนังสือราชการ และหนังสือโต้ตอบ
เทคนิคการจดรายงานการประชุม และสรุปประเด็นสาระสำคัญ
เทคนิคการเขียนหนังสือหรือร่างหนังสือให้ประสบความสำเร็จและรวดเร็ว
การใช้ภาษาราชการ
กรณีศึกษาและการแก้ปัญหาในงานสารบรรณ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และบุคลากรหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีความรู้ความสามารถ ดังนี้
มีความรู้ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ และพ.ร.บ.เกี่ยวกับงานสารบรรณมากขึ้น
มีทักษะการใช้ภาษา ในการสรุปความ เรียบเรียง การใช้ภาษา และวิธีการเขียนรายงาน การประชุมที่ดี
มีความสามารถจับประเด็นหรือสาระในการประชุม และจดรายงานการประชุมได้กระชับ ชัดเจนถูกต้องตามรูปแบบ
มีความสามารถในการร่างหรือเขียนหนังสือราชการแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว และใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสมกับระดับการสื่อสาร
มีขีดความสามารถในการแก้ไขปัญหาในการทำงานได้อย่างมืออาชีพ