หลักสูตรอบรมเทคนิคการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปรัชญา พัฒนาบุคลากรท้องถิ่นให้สามารถปฏิบัติงานในตำแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักการและเหตุผล
          ปัจจุบันการเมืองการปกครองของไทยมีการเปลี่ยนแปลง และมีการพัฒนาอยู่อย่างตลอดเวลา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นองค์กรหนึ่งที่มีความสำคัญยิ่งในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาท้องถิ่นไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้น โดยบทบาทหน้าที่ของการทำงานประกอบทั้งข้าราชการประจำข้าราชการการเมือง และบุคลากร หน้าที่สำคัญประการหนึ่งเพื่อให้ได้ข้อมติที่เป็นประชาธิปไตยในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นคือ การประชุมสภา ซึ่งการประชุมสภาองค์การองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความสำคัญ ในการนำไปสู่ความมีคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน เนื่องจากที่ผ่านมานั้นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล/สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือสมาชิกสภาเทศบาล บางแห่งมีการเลือกตั้งเข้ามาใหม่ และบางแห่งประสบปัญหาขาดความเข้าใจกฎระเบียบกติกาและรูปแบบการประชุม ประกอบกับขาดการวางแผนล่วงหน้า มีกระบวนการในการประชุมสภาที่ไม่ชัดเจน ขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ใช้ระยะเวลาในการประชุมที่ยาวนาน และขาดหลักวิธีการจดรายงานการประชุม ทำให้สมาชิกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่เกิดความเบื่อหน่าย ทำให้การประชุมไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร และไม่เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งจะทำให้มตินั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย
        ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ต้องมีความรู้ความเข้าใจ กระบวนการ วิธีการ มารยาท และเทคนิคในการประชุมสภาที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนต่อไป

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้าราชการประจำ ข้าราชการการเมือง และบุคลากรของหน่วยงาน
       มีความรู้ความเข้าใจในกฎ ระเบียบเกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่น
       มีเทคนิค วิธีการ และรูปแบบในการประชุมสภาที่มีประสิทธิภาพ
      มีความสามารถในการจับประเด็นและจดรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและตามรูปแบบ
       มีวิสัยทัศน์ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาในการประชุมสภา

กลุ่มเป้าหมาย
       ผู้บริหาร สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานส่วนท้องถิ่น และบุคลากรที่สนใจ

หัวข้อการอบรม
       กฎหมายและระเบียบราชการเกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่น
       ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
      เทคนิคการประชุมสภาที่มีประสิทธิภาพ
      จำลองรูปแบบการประชุม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และบุคลากรหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีความรู้ความสามารถ ดังนี้
       มีความรู้ความเข้าใจในกฎ ระเบียบเกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่นมากขึ้น
       มีเทคนิค วิธีการ และรูปแบบในการประชุมสภาที่มีประสิทธิภาพ
       มีความสามารถในการจับประเด็นและจดรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องและตามรูปแบบ
       มีวิสัยทัศน์และมีความสามารถในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาในการประชุมสภา