หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารท้องถิ่นสำหรับสมาชิกสภาเทศบาล”

ปรัชญา พัฒนาบุคลากรท้องถิ่นให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

หลักการและเหตุผล
         รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 กำหนดรัฐมีการกระจายอำนาจให้แก่ท้องถิ่นมากขึ้น ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ.2542 ที่กำหนดให้มีการถ่ายโอนงาน งบประมาณและบุคลากรให้เทศบาล เพิ่มมากขึ้น
         สมาชิกสภาเทศบาล มีหน้าที่ที่สำคัญในกระบวนการนิติบัญญัติ และมีบทบาทสำคัญในการกำกับ ดูแลการบริหารงานของเทศบาลให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาล รวมทั้งปฎิบัติงานให้บริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ดังนั้น สมาชิกสภาเทศบาลจะต้องมีความรู้ความสามารถ มีความเข้าใจในบทบาทอำนาจหน้าที่ของตนเอง สามารถประสานสัมพันธ์ระหว่างราชการส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค มีความเข้าใจในนโนบายรัฐบาล แนวทางปฎิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจ รวมทั้งการบริหารงานรูปแบบต่างๆ เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องมีการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และการตัดสินใจแก้ปัญหาในการปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้สามารถนำประสบการณ์ในการฝึกอบรมไปวิเคราะห์หาจุดเด่น จุดด้อย ของงานและองค์กร เพื่อปรับเป็นกลยุทธ์การทำงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

กลุ่มเป้าหมาย สมาชิกสภาเทศบาล (เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตำบล)

วิธีการศึกษาอบรม
บรรยาย
การนำอภิปรายและอภิปรายเป็นคณะ
การสัมมนาท้ายบทเรียน
กรณีศึกษา
สาธิต/ฝึกปฏิบัติ
ซักถามปัญหา
ศึกษานอกชั้นเรียน

วิทยากร
วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ / ผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
วิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ หัวหน้าส่วนราชการจากสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด อปท. อบจ. และเทศบาล