ภาพการประชุม การสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานของกรรมการหลักสูตร

  ภาพการประชุมปรีกษาหารือ จัดทำหลักสูตรพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ครั้งที่ 1
  ภาพการประชุมศึกษาดูงานที่ มหาวิทยาบูรพา