เปิด google.com แบบ popup

เปิดอบรมหลักสูตร ประจำปี 2558

     1. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระ

  • วันที่ 16-17 มีนาคม 2558
  • วันที่ 23-24 มีนาคม 2558
  • วันที่ 30-31 มีนาคม 2558
    ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  ใบสมัคร

     2. การจัดทำแผนการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระสำหรับครูผู้สอนในโรงเรียน
  • วันที่ 19-20 มีนาคม 2558
  • วันที่ 26-27 มีนาคม 2558
  • วันที่ 2-3 เมษายน 2558
    ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  ใบสมัคร

     3. การวิจัยในชั้นเรียนสำหรับครูผู้สอนในโรงเรียน
  • วันที่ 18-20 มีนาคม 2558
    ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  ใบสมัคร

 

อบรมหลักสูตร "การเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และศึกษาดูงานประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 23-28 กันยายน 2556"

มีจำนวนผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 109 คน

 

ภาพการอบรมการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน วันที่ 23 ก.ย. 2556
ภาพบรรยากาศการอบรมผู้บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระหว่างวันที่ 12-16 กรกฎาคม 2556
ภาพการศึกษาดูงานในกลุ่มประเทศอาเซียน สาธารณรัฐประชาชนลาวจีน ระหว่างวันที่ 10-16 พฤษภาคม 2556
ภาพการศึกษาดูงานในกลุ่มประเทศอาเซียน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ 26-29 พฤศจิกายน 2555

   
 

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนากฎหมายของกรมการปกครองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

แผนพัฒนากฎหมายของกรมการปกครองประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓

แผนยุทธศาสตร์กรมการปกครอง ปี 2552-2554 ฉบับทบทวน

ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้บุคคซึ่งไม่มี สัญชาติไทยออกนอกเขตควบคุมเป็น การชั่วคราวเพื่อเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2553

พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

ศูนย์บริการข้อมูลกรมการปกครอง

*** ข้อมูลจาก กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย