หน้าหลัก  

       
   
       
กองแผนงาน
งานประกันคุณภาพทางการศึกษา
กองกลาง
งานประสานงาน
กองคลัง
งานวิเทศสัมพันธ์
กองบริการการศึกษา
งานส่งเสริมการวิจัยและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
งานการเจ้าหน้าที่
โครงการจัดตั้งกองบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม
งานบริการวิชาการ
คลินิกเทคโนโลยี ม.อบ.
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานบัณฑิตศึกษา
งานกิจการนักศึกษา
สำนักบริหารทรัพย์สินฯ
งานพัฒนาหลักสูตร
โครงการจัดตั้งกองกฎหมาย
งานสารบรรณ
       
   
       
 
         
คณะเกษตรศาสตร
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะนิติศาสตร์  
คณะวิทยาศาสตร์
คณะรัฐศาสตร  
คณะเภสัชศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์  
คณะศิลปศาสตร์
สำนักวิทยบริการ  
คณะบริหารศาสตร์
สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ      
         
 
       
   
ศูนย์สุขภาพชุมชน วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ
โครงการวิจัยพัฒนาลุ่มน้ำห้วยข้าวสารเพื่อแก้ปัญหาความยากจน
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
สำนักงานโครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
ศูนย์วิจัยสังคมอนุภาคลุ่มน้ำโขง
คณะกรรมการหน่วยงานใสสะอาด
โครงการสนับสนุนนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (itap)
ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดมุกดาหาร
โครงการ การศึกษาความเหมาะสมการประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการสูบน้ำ เพื่อพื้นที่ทำกินทางการเกษตร  
สภาอาจารย์ ม.อบ.
สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี FM 91.75 MHz  
อนุกรรมการสภาอาจารย์
ศูนย์เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สภานักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ศูนย์พัฒนาเด็ก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ศูนย์วิจัยและบริการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อจากปรสิต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนา "งา" เชิงเกษตรอุตสาหกรรมครัวเรือนแบบยั่งยืน
สโมสรนักศึกษา ม.อบ.
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
โครงการรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
KM การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์อุบลราชธานี (Ubon Software park)
เว็บไซต์เลิกบุหรี่  
สำนักประสานงาน "กฎหมายและการบ้งคับใช้กฎหมายการค้าชายแดนไทย-ลาว พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและมุกดาหาร"
หน่วยข้อมูลยาและสุขภาพ (Drug and Health Information Unit)่
   
           
 
This page best viewed at 1024 x 768 with Microsoft Internet Explorer
Last updated (22/04/2008)
For any Problem, question, comments or suggestions. Please direct to webmaster@ubu.ac.th
Copyright ? 2008 Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190 Tel. (045)353000-3