หน้าหลัก English

       
   


   
 
ระบบการจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ( UBU WLMS )
ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย
ระบบข้อมูลลงเวลาบุคลากร
ระบบจองรถยนต์ส่วนกลาง
ระบบข้อมูลเงินเดือนบุคลากร
ระบบประเมินการสอน
ระบบตรวจสอบข้อมูลบุคลากรผ่านเครือข่าย
UBU Knowledge Management
ระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
โครงการเติมความโปร่งใสกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ระบบการสารสนเทศความหลากหลายทางชีวภาพของลุ่มน้ำมูลตอนล่าง
ระบบสารสนเทศศิลปวัฒนธรรม
ระบบการตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ระบบตรวจสอบการใช้งานเครือข่ายกันเกราเน็ต (Kankrao Net)
ระบบข้อมูลการใช้ไฟฟ้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษาของสกอ. (CHEQA)
ระบบรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ระบบเก็บเอกสารเพื่อระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบรายงานผลการดำเนินงานของคณะ/หน่วยงานตามมติสภามหาวิทยาลัย    
 
         
           
 
This page best viewed at 1024 x 768 with Microsoft Internet Explorer
Last updated (22/04/2008)
For any Problem, question, comments or suggestions. Please direct to webmaster@ubu.ac.th
Copyright ? 2008 Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190 Tel. (045)353000-3