คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

สถิติ จำนวนผู้รับบริการวิชาการ ประจำปี 2562

     ในปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อให้บริการวิชาการแก่ประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมฝึกอบรมสัมมนาตามโครงการต่าง ๆ มากกว่า 100 โครงการ โดยตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - เมษายน 2562 มีจำนวนผู้รับบริการในโครงการต่าง ๆ ดังนี้

ลำดับ ชื่อโครงการ วันที่ให้บริการ จำนวนผู้รับบริการ
1 การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ปีที่ 8 20-21 พ.ย. 61 30
2 บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 1 ธ.ค. 61 60
3 STEM Camps 13 ธ.ค. 61 53
4 พัฒนาคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลตามหลักปฏิบัติสำหรับผู้สูงวัย 11-12 ธ.ค. 61 127
5 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีสู่เยาวชน ปีที่ 2 10-11 ม.ค. 62 110
6 เยาวชนไทยกับวิถีพอเพียง (เข้าใจ รู้วิธี มีภูมิต้านทาน) 14-15 ม.ค. 62 86
7 การวางแผนและจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป (Express) เพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจ Startup 26 ม.ค. 62 37
8 ฟาร์มเกษตรอินทรีย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 13-23 กพ.62 50
9 การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเลี้ยงแพะเนื้อ" 15-23 ก.พ. 2562 45
10 การฝึกอบรมและประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพการเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้เกษตรกรในเขตอีสานใต้ 15-23 ก.พ. 62 252,300
11 สินค้าเกษตรออนไลน์ 16 ก.พ. 62  30
12 การเพาะพันธุ์ปลาในระบบน้ำหมุนเวียน 16-18 ก.พ. 62 50
13 การผลิตและแปรรูปแมลงเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร 20 ก.พ. 62 25
14 การผลิตปลานิลปลอดภัย 21-22 ก.พ. 62 60
15 เกษตรอินทรีย์วิถีเศรษฐกิจพอเพียง 9-10 มี.ค. 62 41
16 การผลิตและเก็บเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์อย่างง่ายสำหรับเกษตรกร 16-17 มี.ค. 62 40
17 การผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีเพื่อใช้ในการเลี้ยงปศุสัตว์แบบยั่งยืน 21-22 มี.ค. 62 30
18 การเพาะและเก็บไข่ไรแดง และการเพาะไรน้ำนางฟ้า เพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์น้ำวัยอ่อน 30-31 มี.ค. 62 35
19 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพริกขี้หนูและพืชประกอบในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในระบบการตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee System: PGS) ระยะที่ 1 26 ม.ค. 62 30
20 การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ : การปลูกพืชไม่ใช้ดินในระบบการปลูกผักในวัสดุทดแทนดิน (Substrate culture) 2-3 เม.ย. 62 30
21 การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ 9-10 เม.ย. 62 40
22 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรสู่ความยั่งยืน ตามโครงการอาหารกลางวันในพระราชดำริ (ปีที่ 4) พ.ค. 62 40