คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ผลการสำรวจความพึงพอใจด้านการวิจัย

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการตามพันธกิจด้านการวิจัยของสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบราชธานี ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562

ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการตามพันธกิจด้านการวิจัยของสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบราชธานี ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562

 

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการตามพันธกิจด้านการวิจัยของสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบราชธานี ระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน 2562

ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการตามพันธกิจด้านการวิจัยของสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบราชธานี ระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน 2562