คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

บุคลากร

   บุคลากรสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  

  ผู้บริหาร

รองศาสตราจารย์ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์

ตำแหน่ง  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ

นายสุภวัฒน์  โสวรรณี

ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย ฯ

  งานส่งเสริมและประสานงานวิจัย

นางสาวปัญจีรา  ศุภดล

ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

ภาระ/หน้าที่  การจัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัย 

โทร. 0-4535-3035  

E-mail : s_cheera@hotmail.com

นางสาวนาวินี  สุตัญตั้งใจ

ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

ภาระ/หน้าที่ งานติดตามและประเมินผลการโครงการวิจัย,

                  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานวิจัยฯ, คลินิกเทคโนโลยี

โทร. 0-4535-3042

E-mail : nawinee.s@ubu.ac.th

นางสาวนิตยศรี  วงศ์สุวรรณ

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่วิจัย ปฏิบัติการ

ภาระ/หน้าที่  จริยธรรมวิจัยในคน, ความปลอดภัยทางชีวภาพ,

                   การเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองทางวิทยาศาสตร์

โทร. 0-4535-3042

E-mail : rec55ubu@gmail.com

นางสาวอัจฉรา  ทังนะที

ตำแหน่ง  ผู้ประสานงานโครงการ

ภาระ/หน้าที่  ประสานงานโครงการยกระดับสมรรถนะนักวิจัยไทย

โทร. 1059  

E-mail : atungnatee@gmail.com

นางสาวจุฑามาศ  พฤทธิพันธุ์

ตำแหน่ง  ผู้ประสานงานโครงการ

ภาระ/หน้าที่  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                   วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โทร. 1059  

E-mail : ubusocj@ubu.ac.th

นางสาวพรพิมล  มงคลงำ

ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ

ภาระ/หน้าที่  ประสานงานโครงการ นวัตกรรมและเทคโนโลยีอาหารปลอดภัยครบวงจร

โทร. 1059

E-mail : pronpimolky@gmail.com

 

งานบริการวิชาการ

นายสุภวัฒน์  โสวรรณี

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

ภาระ/หน้าที่  แผนงานบริการวิชาการ, การจัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัย 

โทร. 1053  

E-mail : ssowanni@gmail.com

นางสาวโฉมสอางค์  ไชยยงค์

ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ปฏิบัติการ

ภาระ/หน้าที่  การติดตามประเมินผลโครงการบริการวิชาการ, คลินิกเทคโนโลยี

โทร. 1053  

E-mail : chaiyang_1@hotmail.com

  งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

นางสาวณัชชา  อักษรศรี

ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ

ภาระ/หน้าที่  งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานฯ

                   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

โทร. 0-4535-3035   

E-mail : natcha.a@ubu.ac.th

นางสาวประภัสรา ต่างทอง

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั้วไป

ภาระ/หน้าที่  งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

                   โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)

โทรศัพท์ : 0-4535-3035  

Email: prapasara1989@gmail.com 

นางสาวพัชราภรณ์ จันทวี 

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั้วไป

ภาระ/หน้าที่  งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

                  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)

โทรศัพท์ : 0-4535-3035  

Email: patcharaporn.ch.57@ubu.ac.th

 

งานบริหารทั่วไป

นายวีระพันธ์  ศิริศักดิ์ยศ

ตำแหน่ง  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน

ภาระ/หน้าที่  ด้านงานธุรการ, พัสดุ

โทร. 0-4535-3035  

 E-mail : morbidhell1@hotmail.com

นางสาวจีรวรรณ์ ธรรมเจริญ

ตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการ

ภาระ/หน้าที่  ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย

                   เลขานุการผู้บริหาร 

โทร. 0-4535-3042

E-mail : jeerawanthum1025@gmail.com

-->