คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ปรัชญา

              องค์กรที่สร้างรายได้ภายใต้การบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล

 

วิสัยทัศน์                            

             สร้างรายได้เพื่อส่งเสริมสวัสดิการและการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

 

 
พันธกิจ

            ๑. จัดหารายได้ บริหารจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

            ๒. จัดบริการสวัสดิการที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของนักศึกษาและบุคลากร

            ๓. พัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล