คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ถามตอบ


คำถาม : 1.หากรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานแล้ว โดยปกติคำสั่งจ่ายเงินสวัสดิการ จะแล้วเสร็จต้องใช้เวลากี่เดือนค่ะ 2. หากใช้เวลาเกินกว่าปกติ เนื่องจากอาจเกิดปัญหาด้านใดค่ะ
ผู้ถาม : ชนัญฎา สินชื่น ( Chananda_nida@hotmail.com ) 27 ธันวาคม 2553
คำตอบ : ตอบ การดำเนินการออกคำสั่งจ้างกรณีจ้างใหม่ กรณีจ้างต่อ(กลับจากลาศึกษา) การดำเนินการจะไม่เกิน 1 เดือน ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาในการเข้ามาปฏิบัติงาน และคำสั่งที่ได้รับการอนุมัติต้องแล้วเสร็จและส่งถึงกองคลังก่อนวันที่ 10 ของทุกเดือน หากคำสั่งไม่ทันต่อการจ่ายในแต่ละเดือน พนักงานสามารถยืมเงินทดรองจ่ายค่าจ้างของหน่วยงานได้ก่อน โดยหากเป็นเงินงบประมาณ ให้ทำเรื่องยืมเงินค่าจ้างมาที่กองคลัง สำนักงานอธิการบดี หากเป็นเงินรายได้คณะ/สำนัก/วิทยาลัย ยืมได้ที่งานการเงินของคณะ/สำนัก/วิทยาลัย ในช่วงเดือน ต.ค 2553 – ม.ค. 2554 การจัดทำคำสั่งดังกล่าวข้างต้นมีความล่าช้า เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารทำให้ต้องปรับวิธีการปฏิบัติงานใหม่ กอปรกับมีการเปลี่ยนแปลงของระบบการบริหารงานบุคคลในภาพรวมของระดับประเทศ ทำให้การดำเนินการล่าช้า ซึ่งปัจจุบันเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการออกคำสั่งข้างต้นเรียบร้อยแล้ว และการดำเนินการในอนาคตจะเป็นไปตามขั้นตอนตามปกติ
ผู้ตอบ : สิริรัตน์ วงษ์ทอง
  
คำถาม : อยากเป็นอาจารย์ที่ม.อุบลครับ ไม่ทราบว่าจะเปิดรับสมัครอีกทีตอนไหน จบสาขาหลักสูตรและการสอน พลศึกษา (มหาบันฑิต) ช่วยตอบหน่อยนะครับ
ผู้ถาม : อาจารย์ ม.ขอนแก่น ( one007_@hotmail.com ) 13 มกราคม 2554
คำตอบ : ติดตามข่าวได้ที่ http://www.ubu.ac.th ข่าวรับงาน หรือโทร.สอบถามที่ 045-353743
ผู้ตอบ : อุษา ประดิษฐศิลป์
  
คำถาม : เมื่อไหร่จะเปิดรับอาจารย์ภาษาอังกฤษค่ะ ตอนนี้กำลังศึกษาต่อปริญญาโทอยู่ค่ะ มีโอกาสมั้ยค่ะ
ผู้ถาม : พัชราพรรณ ภูบุญศรี ( phat_phu@hotmail.com ) 9 มกราคม 2554
คำตอบ : ติดตามข่าวได้ที่ http://www.ubu.ac.th ข่าวรับงาน หรือโทร.สอบถามที่ 045-353743
ผู้ตอบ : อุษา ประดิษฐศิลป์
  
คำถาม : 1. พนักงานราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยใช้ระเบียบเดียวกันหรือไม่คะ 2. ทำไมเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยอุบล ถึงถูกแบ่งออกเป็น Salary base และเงินสวัสดิการคะ อย่างนี้ถ้าขึ้นเงินเดือนจาก salary base หมายความว่า salary base คือเงินเดือนซึ่งไม่ตรงกับหลักเกณฑ์การให้เงินเดือนตามวุฒิการศึกษาใช่หรือไม่คะ 3. ทำไมไม่มี กบข สำหรับระบบพนักงานมหาวิทยาลัยเหมือนมหาวิทยาลัยอื่นคะ
ผู้ถาม : ทัดตา ศรีบุญเรือง ( Tatta_sri@hotmail.com ) 25 มกราคม 2554
คำตอบ : ตอบ ข้อที่ 1 คนละระเบียบค่ะ เพราะเป็นบุคลากรคนละประเภท หลักการการจ้างจึงต่างกัน คือ 1. พนักงานมหาวิทยาลัย จ้างเพื่อทดแทนการบรรจุข้าราชการ โดยสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารงานบุคคล ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยก็จะกำหนดต่างกัน 2. พนักงานราชการ จ้างเพื่อทดแทนตำแหน่งลูกจ้างประจำ โดยมีกฎหมายกลางบังคับใช้ทั่วประเทศ สิ่งที่เหมือนกันคือ จ้างเป็นระบบสัญญาจ้าง ระยะเวลาการจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย ขึ้นอยู่กับสภามหาวิทยาลัยกำหนด ส่วนพนักงานราชการ จ้างคราวละไม่เกิน 4 ปี หรือตามโครงการหรือตามความเหมาะสม เหมือนกันทั่วประเทศ ตอบ ข้อที่ 2 1) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีนโยบายกำหนดค่าจ้างและค่าสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยตามตำแหน่งที่บรรจุ ดังนี้ 1. ค่าจ้างตามคุณวุฒิแรกบรรจุของ ก.พ. เช่น ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง คือ มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ค่าจ้างเท่ากับ 7,100 บาท ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง คือ มีคุณวุฒิปริญญาตรี ค่าจ้างเท่ากับ 7,940 บาท ตำแหน่งอาจารย์ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง คือ มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเอก ค่าจ้างปริญญาโท 9,700 บาท ค่าจ้างปริญญาเอก 13,110 บาท 2. สวัสดิการ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย เช่น ตำแหน่งผู้ปฎิบัติงานบริหาร สวัสดิการ 2,870 บาท ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สวัสดิการ 3,180 บาท ตำแหน่งอาจารย์ปริญญาโท สวัสดิการ 5,446 บาท ตำแหน่งอาจารย์ปริญญาเอก สวัสดิการ 7,420 บาท 2) การเพิ่มค่าจ้าง จะเพิ่มจากเงินเดือนฐาน หรือเรียกกันว่า Salary base เช่น นางสาวสวย บรรจุในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ค่าจ้าง 7,940 บาท สวัสดิการ 3,180 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2552 จากการประเมินผลการปฏิบัติงาน นางสาวสวย เป็นผู้ปฏิบัติงานดีเยี่ยม ได้เพิ่มค่าจ้างร้อยละ 3 ทุกรอบการประเมิน ดังนั้น ค่าจ้างของ นางสาวสวย เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2553 เท่ากับ 8,424 บาท ดังนั้น เมื่อจะเพิ่มค่าจ้างรอบวันที่ 1 เม.ย. 2554 จะใช้ฐานค่าจ้าง คือ 8,424 บาท ในการคำนวณ วิธีการคำนวณ เพิ่มค่าจ้าง 1 เม.ย.2553 (7,940 x 3%) = 8,178 บาท เพิ่มค่าจ้าง 1 ต.ค. 2553 (8,178 x 3%) = 8,424 บาท ตอบ ข้อ 3 พนักงานมหาวิทยาลัยไม่สามารถสมัครเป็นสมาชิกกองทุน กบข. ได้เนื่องจากกฎหมายของกองทุน กบข. กำหนดให้ข้าราชการเท่านั้นที่สมัครเป็นสมาชิก
ผู้ตอบ : สิริรัตน์ วงษ์ทอง และอภิชาติ ธรรมแสง
  
คำถาม : จบ ป.ตรีคณะวิจิตรศิลป์ มช.(เป็นคนยโสธร) สาขาจิตรกรรม สนใจอยากสมัครทำงานที่คณะศิลปะประยุกต์ จะมีข่าวรับสมัครอาจารย์หรือไม่คะ?
ผู้ถาม : วณิษฐา ธงไชย ( monim2507@gmail.com ) 28 มกราคม 2554
คำตอบ : ติดตามข่าวได้ที่ http://www.ubu.ac.th ข่าวรับงาน หรือโทร.สอบถามที่ 045-353743
ผู้ตอบ : อุษา ประดิษฐศิลป์
  
   
ถามตอบปัญหา
คำถาม *
ชื่อ-สกุล ผู้ถาม *
E-mail *