คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและพัฒนาวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตของหน่วยงาน


โพสโดย อภิชาติ ธรรมแสง     โพสวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 , 14:49:11     (อ่าน 304 ครั้ง)


     นางสิรินทร์ทิพย์ บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ และบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ จัดโครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังพฤติกรรมการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและพัฒนาวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตของหน่วยงาน ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมยูเพลสมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีผู้บริหารและบุคลากรจากคณะ สำนักและหน่วงานต่าง ๆ เข้าร่วมอบรมครั้งนี้ ซึ่งมีรองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานในการจัดอบรมในครั้งนี้

     ในการนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับเกียรติจากนายราชัย อัศเวศน์ ผํู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ กรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน Good Goverment หลักนิติรัฐและหลักธรรมาภิบาล อำนาจและประเภทของอำนาจ การมอบอำนาจ และ พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการแทนทางปกครอง ฯลฯ เป็นต้น