คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

โครงการอบรมต่างๆ

 

โครงการส่งมอบงานในหน้าที่ราชการของผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 09.30 – 13.30 น.

ณ สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

แบบตอบรับเข้าร่วม

 

**********************************************************************************

 

โครงการอบรม เรื่อง มิติทางกฎหมายกับการบริหารงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

1. แบบตอบรับเข้าร่วม

2. เอกสารประกอบการอบรม

3. วิดีทัศน์การบรรยาย

 

 

**********************************************************************************

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สังกัดสำนักงานอธิการบดี (OD)ประจำปีงบประมาณ 2561 

ในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 ณ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

1. แบบตอบรับเข้าร่วม

2. รายชื่อตามการแบ่งกลุ่ม ดังนี้

กลุ่ม 1 สีเหลือง  กลุ่ม 2 สีน้ำเงิน  กลุ่ม 3 สีชมพู  กลุ่ม 4 สีเขียว  กลุ่ม 5 สีขาว

3. รายละเอียดการเข้าร่วม

4. กำหนดการ