คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล สำนักงานอธิการบดี

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล สำนักงานอธิการบดี

ดาวน์โหลดเอกสารแนบท้ายหนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ ศธ 0529.2.3/ว 461 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

1. แบบฟอร์มแผนพัฒนาบุคลากร

2. กำหนดการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล สำนักงานอธิการบดี

3. ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล สำนักงานอธิการบดี

4. กิจกรรม/โครงการ พัฒนาบุคลากรที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2562

5. ตัวอย่างองค์ความรู้ที่ต้องมี

6. รูปแบบวิธีการพัฒนา