คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

แผนพัฒนาบุคลากร

หน่วยงานกรอกข้อมูลในแบบสำรวจข้อมูลการพัฒนาบุคลากร ประจำปี ๒๕๖๐ ดังนี้

      ๑. กิจกรรม/โครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี ๒๕๖๐ กรณีได้รับการอนุมัติงบประมาณแล้ว 

      ๒. ความต้องการพัฒนาบุคลากร ประจำปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

ทั้งนี้ โปรดดำเนินการกรอกข้อมูลในแบบสำรวจ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐