คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

แบบรายงาน

ตามบันทึกข้อความที่ ศธ0529.2.3/ว 1108 ลงวันที่ 23 เมษายน 2561 เรื่อง ขอข้อมูลความต้องการให้บุคลากรลาศึกษาต่อเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมคุณวุฒิ (ปี 2561-2564) 

คลิก >>> ข้อมูลความต้องการให้บุคลากรลาศึกษาต่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรด้านส่งเสริมคุณวุฒิ (ปี 2561-2564) (ข้อ 1- ข้อ 4)

คลิก >>> ข้อมูลการรับนักศึกษาเทียบกับแผนการรับนักศึกษาจำแนกตามสาขาวิชา และระดับการศึกษา (ข้อ 5)

 

ตามบันทึกข้อความที่ ศธ0529.2.3/ว 0152 ลงวันที่ 17 มกราคม 2561 เรื่อง ขอให้ส่งประเด็นความรู้ที่จะดำเนินการจัดการความรู้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

คลิก >>> แบบรายงาน

 

ตามบันทึกข้อความที่ ศธ0529.2.3/ว 0151 ลงวันที่ 17 มกราคม 2561 เรื่อง ขอข้อมูลแผนความต้องการให้บุคลากรลาศึกษาต่อเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ประจำปี 2561 – 2564

คลิก >>> ข้อมูลรหัสจำแนกกลุ่มสาขาต่างๆตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. (REF_ISCED)

คลิก >>> แบบเสนอความต้องการให้บุคลากรลาศึกษาต่อ