คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

รายชื่อผู้มีผลประเมินการปฏิบัติราชการ ในระดับดีเด่น-ดีมาก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รอบครึ่งปีแรก ณ 1 เมษายน 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561)

รอบครึ่งปีหลัง ณ 1 ตุลาคม 2561 (1 เมษายน 2561 - 30 กันยายน 2561)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รอบครึ่งปีแรก ณ 1 เมษายน 2560 (1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560)

รอบครึ่งปีหลัง ณ 1 ตุลาคม 2560 (1 เมษายน 2560 - 30 กันยายน 2560)