คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

รายงานผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (สายวิชาการ)

รายงานความคืบหน้าการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
ลำดับ ผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ สังกัด ตำแหน่งที่ขอ สาขาวิชาที่ขอ ผลการดำเนินการ
1 นางณัฏฐ์นรี  โสภากันต์ คณะวิทยาศาสตร์ ผศ. เทคโนโลยีสารสนเทศ รอออกคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งฯ เนื่องจากอยู่ระหว่างการลาศึกษา
2 นางเสาวนีย์ ตรีรัตน์ อเลกซานเดอร์ คณะศิลปศาสตร์ ผศ. ภาษาศาสตร์ 
อนุสาขาวิชาภาษาศาสตร์สังคม
อยู่ระหว่างรอการพิจารณาจาก ก.พ.อ. เพื่อรับทราบการแต่งตั้งและให้ความเห็นชอบเงินประจำตำแหน่ง
3 นายอำไพศักดิ์   ทีบุญมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ. วิศวกรรมเครื่องกล อยู่ระหว่างรอการพิจารณาจาก ก.พ.อ. เพื่อรับทราบการแต่งตั้งและให้ความเห็นชอบเงินประจำตำแหน่ง
4 นางสาวธนาทิพย์  แหลมคม คณะเกษตรศาสตร์ รศ. การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อยู่ระหว่างรอการพิจารณาจาก ก.พ.อ. เพื่อรับทราบการแต่งตั้งและให้ความเห็นชอบเงินประจำตำแหน่ง
5 นางสาวกนกพร  ช่างทอง คณะวิทยาศาสตร์ ผศ. คณิตศาสตร์ อยู่ระหว่างการเสนอเรื่องไปยัง สป.อว. เพื่อให้ ก.พ.อ. รับทราบการแต่งตั้งและให้ความเห็นชอบเงินประจำตำแหน่ง
6 นายอุทัย  อันพิมพ์ คณะบริหารศาสตร์ ผศ. บริหารธุรกิจ
อนุสาขาวิชาการจัดการ
อยู่ระหว่างการเสนอเรื่องไปยัง สป.อว. เพื่อให้ ก.พ.อ. รับทราบการแต่งตั้งและให้ความเห็นชอบเงินประจำตำแหน่ง
7 นางสาวกิตติมา  ศิลปษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ. วิศวกรรมวัสดุ อยู่ระหว่างการเสนอเรื่องไปยัง สป.อว. เพื่อให้ ก.พ.อ. รับทราบการแต่งตั้งและให้ความเห็นชอบเงินประจำตำแหน่ง
8 นางสาววิภาดา  เดชะปัญญา คณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 (ลับ) ในวันที่ 28 กันยายน 2562
9 นางภาวนา  พนมเขต วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ รศ. จุลชีววิทยา เสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 (ลับ) ในวันที่ 28 กันยายน 2562
10 นางสุภาวณีย์  อมรจิตสุวรรณ คณะนิติศาสตร์ รศ. กฎหมายมหาชน เสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 (ลับ) ในวันที่ 28 กันยายน 2562
11 นางสาวอรัญญา  บุทธิจักร์  คณะศิลปศาสตร์ ผศ. การศึกษา
อนุสาขาวิชาพลศึกษา 
เสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 (ลับ) ในวันที่ 28 กันยายน 2562
12 นายเรวัติ  ชัยราช  คณะเกษตรศาสตร์ ผศ. พืชสวน เสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 (ลับ) ในวันที่ 28 กันยายน 2562
13 นางสาวอรนุช  ปวงสุข คณะศิลปศาสตร์ ผศ. ภาษาอังกฤษ เสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 (ลับ) ในวันที่ 28 กันยายน 2562
14 นายสุทธิพงศ์  เพิ่มพูล คณะศิลปศาสตร์ ผศ. ภาษาอังกฤษ เสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 (ลับ) ในวันที่ 28 กันยายน 2562
15 นายพัน  พงษ์ผล คณะศิลปศาสตร์ ผศ. ดุริยางคศิลป์ เสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 (ลับ) ในวันที่ 28 กันยายน 2562
16 นางสาวธนวดี  ปรีเปรม คณะเภสัชศาสตร์ ผศ. เภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี เสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 7/2562 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
17 นายกุลเชษฐ์  เพียรทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศ. วิศวกรรมเครื่องกล กำหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลการพิจารณาตำราฉบับปรับปรุง ภายในวันที่ 13 ตุลาคม 2562
18 นางรุ่งนภา  ทิพากรฐิติกุล คณะวิทยาศาสตร์ รศ. วัสดุศาสตร์ กำหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลการพิจารณาหนังสือฉบับปรับปรุง ภายในวันที่ 13 ตุลาคม 2562
19 นางปาริชาติ  พุ่มขจร คณะวิทยาศาสตร์ รศ. วิทยาศาสตร์ชีวภาพ กำหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลการพิจารณาหนังสือฉบับปรับปรุง ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2562
20 นางสาวศิริพร  จึงสุทธิวงษ์ คณะวิทยาศาสตร์ ศ. เคมีทฤษฎี
อนุสาขาวิชาเคมีคอมพิวเตอร์
อยู่ระหว่างดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562
21 นายสุรศักดิ์  แว่นรัมย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ รศ. พยาธิวิทยาคลินิก ผู้ขออยู่ระหว่างการปรับปรุงหนังสือตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ภายในระยะเวลา 90 วัน
22 นายเมชฌ  สอดส่องกฤษ คณะศิลปศาสตร์ ศ. ภาษาจีน อยู่ระหว่างรอผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ อีก 2 ท่าน
23 นางสาวมะลิวรรณ อมตธงไชย คณะวิทยาศาสตร์ รศ. เคมีวิเคราะห์ กำหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลการพิจารณาภายในวันที่ 16 กันยายน 2562 และอยู่ระหว่างติดตามผลจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ อีก 1 ท่าน
24 นายวรศักดิ์  สุขบท คณะวิทยาศาสตร์ รศ. ฟิสิกส์ กำหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลการพิจารณาภายในวันที่ 16 กันยายน 2562 และอยู่ระหว่างติดตามผลจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ อีก 1 ท่าน
25 นายกสิณ  รังสิกรรพุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ. วิศวกรรมอุตสาหการ กำหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลการพิจารณาภายในวันที่ 1 กันยายน 2562 และอยู่ระหว่างติดตามผลจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ อีก 2 ท่าน
26 นางสาวอัญชลี  สำเภา คณะวิทยาศาสตร์ รศ. เคมีวิเคราะห์ กำหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลการพิจารณาภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2562
27 นายชาญวิทย์  มณีนิล วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ผศ. กายวิภาคศาสตร์ กำหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลการพิจารณาภายในวันที่ 17 กันยายน 2562 และอยู่ระหว่างติดตามผลจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ อีก 1 ท่าน
28 นางสาวจีราพร  ทิพย์พิลา วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ผศ. สาธารณสุขศาสตร์ กำหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลการพิจารณาภายในวันที่ 17 กันยายน 2562 และอยู่ระหว่างติดตามผลจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ อีก 1 ท่าน
29 นางสาวยุวดี  จิตต์โกศล คณะศิลปศาสตร์ ผศ. การท่องเที่ยวและการโรงแรม กำหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลการพิจารณาภายในวันที่ 17 กันยายน 2562 และอยู่ระหว่างติดตามผลจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ อีก 2 ท่าน
30 นางสาววชิราภรณ์  กิจพูนผล คณะศิลปศาสตร์ ผศ. ภาษาอังกฤษ กำหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลการพิจารณาภายในวันที่ 17 กันยายน 2562 และอยู่ระหว่างติดตามผลจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ อีก 1 ท่าน
31 นางสาวสุทธินาถ  หนูทองแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ รศ. ฟิสิกส์ กำหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลการพิจารณาภายในวันที่ 17 กันยายน 2562 และอยู่ระหว่างติดตามผลจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯอีก 1 คน
32 นายสิทธิชัย  สมานชาติ คณะศิลปประยุกต์ฯ รศ. ออกแบบอุตสาหกรรมศิลป์
อนุสาขาวิชาออกแบบแฟชั่น
กำหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลการพิจารณาภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562
33 นางสุรีย์  ธรรมิกบวร คณะพยาบาลศาสตร์ รศ. พยาบาลศาสตร์ กำหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลการพิจารณาภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562
34 นางทักษิณ  พิมพ์ภักดิ์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ผศ. สาธารณสุขศาสตร์ อยู่ระหว่างทาบทามและส่งผลงานทางวิชาการให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ พิจารณา
35 นางลักษณีย์ บุญขาว วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ผศ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อยู่ระหว่างทาบทามและส่งผลงานทางวิชาการให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ พิจารณา
36 นางสาวสายรุ้ง  ดินโคกสูง คณะบริหารศาสตร์ ผศ. การท่องเที่ยวและการโรงแรม อยู่ระหว่างทาบทามและส่งผลงานทางวิชาการให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ พิจารณา
37 นางพรพิพัฒน์  แก้วกล้า คณะบริหารศาสตร์ ผศ. บริหารธุรกิจ อยู่ระหว่างทาบทามและส่งผลงานทางวิชาการให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ พิจารณา
38 นายศักดิ์ศรี  สุภาษร คณะวิทยาศาสตร์ รศ. วิทยาศาสตร์ศึกษา อยู่ระหว่างทาบทามและส่งผลงานทางวิชาการให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ พิจารณา
39 นางสาวสังวาลย์  แก่นโส คณะวิทยาศาสตร์ ผศ. จุลชีววิทยา อยู่ระหว่างทาบทามและส่งผลงานทางวิชาการให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ พิจารณา
40 นายอิทธิศักดิ์  เภาโพธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ. วิศวกรรมเคมี อยู่ระหว่างทาบทามและส่งผลงานทางวิชาการให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ พิจารณา
41 นางสาวสุวภัทร นักรู้กำพลพัฒน์  คณะพยาบาลศาสตร์ ผศ. พยาบาลศาสตร์ อยู่ระหว่างทาบทามและส่งผลงานทางวิชาการให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ พิจารณา
42 นายสุรศักดิ์  คำคง คณะศิลปศาสตร์ รศ. ภาษาอังกฤษ อยู่ระหว่างทาบทามและส่งผลงานทางวิชาการให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ พิจารณา
43 นางสาวปวีณา  ลิมปิทีปราการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ผศ. สาธารณสุขศาสตร์
อนุสาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
อยู่ระหว่างทาบทามและส่งผลงานทางวิชาการให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ พิจารณา
44 นางสาวอรุณี  มะฎารักษ์ คณะบริหารศาสตร์ ผศ. บริหารธุรกิจ
อนุสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
อยู่ระหว่างทาบทามและส่งผลงานทางวิชาการให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ พิจารณา
45 นางสาวอารีรัตน์  ลุนผา คณะเกษตรศาสตร์ ผศ. สัตวศาสตร์ อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและผลงานทางวิชาการ 
46 นายธรรมรส  รักธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ. วิศวกรรมไฟฟ้า อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและผลงานทางวิชาการ 
           
          ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2562