คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

รายงานผู้ขอตำแหน่งทางวิชาการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (สายวิชาการ)

รายงานความคืบหน้าการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
ลำดับ ผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ สังกัด ตำแหน่งที่ขอ สาขาวิชาที่ขอ ผลการดำเนินการ
1 นางณัฏฐ์นรี  โสภากันต์ คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.
(เกณฑ์เดิม)
เทคโนโลยีสารสนเทศ รอออกคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งฯ เนื่องจากอยู่ระหว่างการลาศึกษา
2 นางเสาวนีย์ ตรีรัตน์
อเลกซานเดอร์
คณะศิลปศาสตร์ ผศ.
(เกณฑ์เดิม)
ภาษาศาสตร์ 
อนุสาขาวิชาภาษาศาสตร์สังคม
อยู่ระหว่างรอการพิจารณาจาก ก.พ.อ. เพื่อรับทราบการแต่งตั้งและให้ความเห็นชอบเงินประจำตำแหน่ง
3 นายอำไพศักดิ์   ทีบุญมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.
(เกณฑ์เดิม)
วิศวกรรมเครื่องกล อยู่ระหว่างรอการพิจารณาจาก ก.พ.อ. เพื่อรับทราบการแต่งตั้งและให้ความเห็นชอบเงินประจำตำแหน่ง
4 นางสาวธนาทิพย์  แหลมคม คณะเกษตรศาสตร์ รศ.
(เกณฑ์เดิม)
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อยู่ระหว่างรอการพิจารณาจาก ก.พ.อ. เพื่อรับทราบการแต่งตั้งและให้ความเห็นชอบเงินประจำตำแหน่ง
5 นางสาวกนกพร  ช่างทอง คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.
(เกณฑ์เดิม)
คณิตศาสตร์ อยู่ระหว่างการเสนอเรื่องไปยัง สป.อว. เพื่อให้ ก.พ.อ. รับทราบการแต่งตั้งและให้ความเห็นชอบเงินประจำตำแหน่ง
6 นายอุทัย  อันพิมพ์ คณะบริหารศาสตร์ ผศ.
(เกณฑ์เดิม)
บริหารธุรกิจ
อนุสาขาวิชาการจัดการ
อยู่ระหว่างการเสนอเรื่องไปยัง สป.อว. เพื่อให้ ก.พ.อ. รับทราบการแต่งตั้งและให้ความเห็นชอบเงินประจำตำแหน่ง
7 นางสาวกิตติมา  ศิลปษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.
(เกณฑ์เดิม)
วิศวกรรมวัสดุ อยู่ระหว่างการเสนอเรื่องไปยัง สป.อว. เพื่อให้ ก.พ.อ. รับทราบการแต่งตั้งและให้ความเห็นชอบเงินประจำตำแหน่ง
8 นางสาววิภาดา  เดชะปัญญา คณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.
(เกณฑ์เดิม)
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม อยู่ระหว่างการเสนอเรื่องไปยัง สป.อว. เพื่อให้ ก.พ.อ. รับทราบการแต่งตั้งและให้ความเห็นชอบเงินประจำตำแหน่ง
9 นางรุ่งนภา  ทิพากรฐิติกุล คณะวิทยาศาสตร์ รศ.
(เกณฑ์เดิม)
วัสดุศาสตร์ อยู่ระหว่างการเสนอเรื่องไปยัง สป.อว. เพื่อให้ ก.พ.อ. รับทราบการแต่งตั้งและให้ความเห็นชอบเงินประจำตำแหน่ง
10 นางปาริชาติ  พุ่มขจร คณะวิทยาศาสตร์ รศ.
(เกณฑ์เดิม)
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ อยู่ระหว่างการเสนอเรื่องไปยัง สป.อว. เพื่อให้ ก.พ.อ. รับทราบการแต่งตั้งและให้ความเห็นชอบเงินประจำตำแหน่ง
11 นายกุลเชษฐ์  เพียรทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศ.
(เกณฑ์เดิม)
วิศวกรรมเครื่องกล อยู่ระหว่างดำเนินการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
12 นางสาวธนวดี  ปรีเปรม คณะเภสัชศาสตร์ ผศ.
(เกณฑ์เดิม)
เภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี เสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที่ 9 มกราคม 2563
13 นางสาวยุวดี  จิตต์โกศล คณะศิลปศาสตร์ ผศ.
(เกณฑ์เดิม)
การท่องเที่ยวและการโรงแรม เสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที่ 9 มกราคม 2563
14 นางสาวสังวาลย์  แก่นโส คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.
(เกณฑ์เดิม)
จุลชีววิทยา เสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที่ 9 มกราคม 2563
15 นายวรศักดิ์  สุขบท คณะวิทยาศาสตร์ รศ.
(เกณฑ์ใหม่)
ฟิสิกส์ เสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที่ 9 มกราคม 2563
16 นางสาวมะลิวรรณ อมตธงไชย คณะวิทยาศาสตร์ รศ.
(เกณฑ์ใหม่)
เคมีวิเคราะห์ เสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที่ 9 มกราคม 2563
17 นางสาวอัญชลี  สำเภา คณะวิทยาศาสตร์ รศ.
(เกณฑ์ใหม่)
เคมีวิเคราะห์ เสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที่ 9 มกราคม 2563
18 นายสิทธิชัย  สมานชาติ คณะศิลปประยุกต์ฯ รศ.
(เกณฑ์ใหม่)
ออกแบบอุตสาหกรรมศิลป์
อนุสาขาวิชาออกแบบแฟชั่น
เสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที่ 9 มกราคม 2563
19 นางสาวศิริพร  จึงสุทธิวงษ์ คณะวิทยาศาสตร์ ศ.
(เกณฑ์เดิม)
เคมีทฤษฎี
อนุสาขาวิชาเคมีคอมพิวเตอร์
อยู่ระหว่างกำหนดการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ครั้งที่ 2
20 นายสุรศักดิ์  แว่นรัมย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ รศ.
(เกณฑ์เดิม)
พยาธิวิทยาคลินิก กำหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลการพิจารณา (หนังสือฉบับปรับปรุง) ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
21 นางสุรีย์  ธรรมิกบวร คณะพยาบาลศาสตร์ รศ.
(เกณฑ์เดิม)
พยาบาลศาสตร์ กำหนดประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ในวันที่ 10 มกราคม 2563
22 นายกสิณ  รังสิกรรพุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.
(เกณฑ์ใหม่)
วิศวกรรมอุตสาหการ  - ได้รับผลการประเมินผลงานทางวิชาการจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ครบทั้ง 3 ท่านแล้ว
 - อยู่ระหว่างดำเนินการประเมินผลการสอนฯ
 - รอผลการตรวจสอบการลอกเลียนผลงานทางวิชาการ ตามข้อ 16 แห่งข้อบังคับฯ
23 นางสาวจีราพร  ทิพย์พิลา วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ผศ.
(เกณฑ์ใหม่)
สาธารณสุขศาสตร์  - ได้รับผลการประเมินผลงานทางวิชาการจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ครบทั้ง 3 ท่านแล้ว
 - อยู่ระหว่างดำเนินการประเมินผลการสอนฯ
 - รอผลการตรวจสอบการลอกเลียนผลงานทางวิชาการ ตามข้อ 16 แห่งข้อบังคับฯ
24 นางสาวสุทธินาถ  หนูทองแก้ว คณะวิทยาศาสตร์ รศ.
(เกณฑ์ใหม่)
ฟิสิกส์  - ได้รับผลการประเมินผลงานทางวิชาการจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ครบทั้ง 3 ท่านแล้ว
 - อยู่ระหว่างดำเนินการประเมินผลการสอนฯ
25 นายอิทธิศักดิ์  เภาโพธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.
(เกณฑ์ใหม่)
วิศวกรรมเคมี  - ได้รับผลการประเมินผลงานทางวิชาการจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ครบทั้ง 3 ท่านแล้ว
 - รอผลการตรวจสอบการลอกเลียนผลงานทางวิชาการ ตามข้อ 16 แห่งข้อบังคับฯ
26 นายเมชฌ  สอดส่องกฤษ คณะศิลปศาสตร์ ศ.
(เกณฑ์เดิม)
ภาษาจีน อยู่ระหว่างติดตามผลการประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ อีก 2 ท่าน
27 นายศักดิ์ศรี  สุภาษร คณะวิทยาศาสตร์ รศ.
(เกณฑ์ใหม่)
วิทยาศาสตร์ศึกษา  - กำหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลการพิจารณาภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2562
 - อยู่ระหว่างดำเนินการประเมินผลการสอนฯ
28 นายสุรศักดิ์  คำคง คณะศิลปศาสตร์ รศ.
(เกณฑ์ใหม่)
ภาษาอังกฤษ  - กำหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลการพิจารณาภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2562
 - อยู่ระหว่างดำเนินการประเมินผลการสอนฯ
29 นางลักษณีย์ บุญขาว วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ผศ.
(เกณฑ์ใหม่)
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  - กำหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลการพิจารณาภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2562 และอยู่ระหว่างติดตามผลการพิจารณาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อีก 1 ท่าน
 - อยู่ระหว่างดำเนินการประเมินผลการสอนฯ
 - รอผลการตรวจสอบการลอกเลียนผลงานทางวิชาการ ตามข้อ 16 แห่งข้อบังคับฯ
30 นางสาวสุวภัทร นักรู้กำพลพัฒน์  คณะพยาบาลศาสตร์ ผศ.
(เกณฑ์ใหม่)
พยาบาลศาสตร์  - กำหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลการพิจารณาภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2562 และอยู่ระหว่างติดตามผลการพิจารณาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อีก 2 ท่าน
 - อยู่ระหว่างดำเนินการประเมินผลการสอนฯ
31 นางสาวปวีณา  ลิมปิทีปราการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ผศ.
(เกณฑ์ใหม่)
สาธารณสุขศาสตร์
อนุสาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
 - กำหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลการพิจารณาภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2562 และอยู่ระหว่างติดตามผลการพิจารณาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อีก 1 ท่าน
 - รอผลการตรวจสอบการลอกเลียนผลงานทางวิชาการ ตามข้อ 16 แห่งข้อบังคับฯ
32 นางสาวอรุณี  มะฎารัก คณะบริหารศาสตร์ ผศ.
(เกณฑ์ใหม่)
บริหารธุรกิจ
อนุสาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
กำหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลการพิจารณาภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2562 และอยู่ระหว่างติดตามผลการพิจารณาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อีก 1 ท่าน
33 นางทักษิณ  พิมพ์ภักดิ์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ผศ.
(เกณฑ์เดิม)
สาธารณสุขศาสตร์ กำหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลการพิจารณาภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2562 และอยู่ระหว่างติดตามผลการพิจารณาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อีก 2 ท่าน
34 นางพรพิพัฒน์  แก้วกล้า คณะบริหารศาสตร์ ผศ.
(เกณฑ์เดิม)
บริหารธุรกิจ กำหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลการพิจารณาภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2562 และอยู่ระหว่างติดตามผลการพิจารณาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อีก 2 ท่าน
35 นางสาวสายรุ้ง  ดินโคกสูง คณะบริหารศาสตร์ ผศ.
(เกณฑ์เดิม)
การท่องเที่ยวและการโรงแรม กำหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลการพิจารณาภายในวันที่ 3 ธันวาคม 2562 และอยู่ระหว่างติดตามผลการพิจารณาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อีก 2 ท่าน
36 นางสาวอารีรัตน์  ลุนผา คณะเกษตรศาสตร์ ผศ.
(เกณฑ์ใหม่)
สัตวศาสตร์ กำหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลการพิจารณาภายในวันที่ 18 มกราคม 2563
37 นายธรรมรส  รักธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.
(เกณฑ์ใหม่)
วิศวกรรมไฟฟ้า กำหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลการพิจารณาภายในวันที่ 18 มกราคม 2563
38 นางบุษบา  บัวคำ คณะเกษตรศาสตร์ ผศ.
(เกณฑ์ใหม่)
พืชศาสตร์ อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและผลงานทางวิชาการ 
           
          ข้อมูล ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2562