คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

รายงานผลการยื่นขอตำแหน่งสูงขึ้น (สายสนับสนุน)


รายงานความคืบหน้าการยื่นขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นที่อยู่ระหว่างดำเนินการ สายสนับสนุนวิชาการ
ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่งปัจจุบัน ขอระดับ สังกัด ผลการดำเนินงาน
1 นายนรเศรษฐ์  ทองคำ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ชำนาญการ คณะเภสัชศาสตร์ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแล้ว ตามคำสั่ง ม.อบ.ที่ 1323/2562 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
2 นายกวีวัฒน์  จังอินทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ชำนาญการ คณะบริหารศาสตร์ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแล้ว ตามคำสั่ง ม.อบ.ที่ 1324/2562 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
3 นางสาวสุมาลินี  จิตต์สายไหม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ชำนาญการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแล้ว ตามคำสั่ง ม.อบ.ที่ 1325/2562 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
4 นางสาววาสนา  สะอาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ชำนาญการ สำนักคอมพิวเตอร์ฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแล้ว ตามคำสั่ง ม.อบ.ที่ 1326/2562 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
5 นางสาววิริญญา  ชูราษี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ชำนาญการ คณะบริหารศาสตร์ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแล้ว ตามคำสั่ง ม.อบ.ที่ 1327/2562 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
6 นางสาวณัชชา  อักษรศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ชำนาญการ สำนักงานอธิการบดี แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแล้ว ตามคำสั่ง ม.อบ.ที่ 1328/2562 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
7 นางนิธินันท์  สุยะลา บุคลากรปฏิบัติการ ชำนาญการ คณะเภสัชศาสตร์ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแล้ว ตามคำสั่ง ม.อบ.ที่ 1329/2562 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
8 นายวีระวุท  กะชา นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ชำนาญการ คณะเภสัชศาสตร์ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแล้ว ตามคำสั่ง ม.อบ.ที่ 1330/2562 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
9 นางณัฐภรณ์  จันทร์จรัสจิตต์ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ชำนาญการ คณะเภสัชศาสตร์ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแล้ว ตามคำสั่ง ม.อบ.ที่ 1331/2562 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
10 นางนวลละออง  อุทามนตรี นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ชำนาญการ คณะศิลปศาสตร์ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแล้ว ตามคำสั่ง ม.อบ.ที่ 1332/2562 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
11 นางมนธิรา  จันสุตะ ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน ชำนาญงาน สำนักบริหารทรัพย์สินฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแล้ว ตามคำสั่ง ม.อบ.ที่ 1333/2562 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
12 นางสาววาริณีย์  ทองเจือ ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน ชำนาญงาน สำนักงานอธิการบดี แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแล้ว ตามคำสั่ง ม.อบ.ที่ 1334/2562 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
13 นางคอยจิตร์  ศาลางาม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ชำนาญการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำหนดให้ผู้ทรงคุณวุฒิส่งผลการประเมินภายใน 19 เมษายน 2562 ได้รับผลแล้ว 1 ท่าน
14 นางธัญญพัทธ์  ในเกษตรธนพัฒน์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ชำนาญการ สำนักงานอธิการบดี ส่งผลงานให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ กำหนดส่งผลการประเมินภายใน 3 พฤษภาคม 2562
15 นางสาวสดใส  ตะรินันท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ชำนาญการ คณะเภสัชศาสตร์ รอเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุม กก.เลื่อนสูงขึ้นในวันที่ 28 มิถุนายน 2562
16 นางกฤษดาภรณ์  เคนประคอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ชำนาญการ คณะเภสัชศาสตร์ รอเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุม กก.เลื่อนสูงขึ้นในวันที่ 28 มิถุนายน 2562
17 นางสาวมิณฑิตา  โสภา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ชำนาญการ คณะศิลปศาสตร์ รอเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุม กก.เลื่อนสูงขึ้นในวันที่ 28 มิถุนายน 2562
18 นางสาวระพีพร  ประทุมเลิศ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ชำนาญการ สำนักบริหารทรัพย์สินฯ รอเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุม กก.เลื่อนสูงขึ้นในวันที่ 28 มิถุนายน 2562
19 นายสันติ  เจริญบุญญา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ชำนาญการ คณะบริหารศาสตร์ รอเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุม กก.เลื่อนสูงขึ้นในวันที่ 28 มิถุนายน 2562
20 นางสาวกิจรัดดา  เหมะนัค นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ชำนาญการ สำนักงานอธิการบดี รอเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุม กก.เลื่อนสูงขึ้นในวันที่ 28 มิถุนายน 2562
21 นางสาวธัญญลักษณ์ ทิวัตถ์กุลภรณ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน ชำนาญงาน  คณะเภสัชศาสตร์ รอเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุม กก.เลื่อนสูงขึ้นในวันที่ 28 มิถุนายน 2562
22 นางมัทธนา  กะชา นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ชำนาญการ คณะวิทยาศาสตร์ รอเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุม กก.เลื่อนสูงขึ้นในวันที่ 28 มิถุนายน 2562
23 นายสายชล  พิมพ์มงคล นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ กำหนดส่งผลการประเมิน 19 เมษายน 2562 ซึ่งได้รับผลแล้ว 2 คน อยู่ระหว่างติดตามอีก 1 คน
24 นายธนศิลป์  ทองไทย บุคลากรปฏิบัติการ ชำนาญการ คณะวิทยาศาสตร์ กำหนดส่งผลการประเมิน 19 เมษายน 2562 ซึ่งได้รับผลแล้ว 2 คน อยู่ระหว่างติดตามอีก 1 คน
25 นางสาวพิชญาพร  ขาวเลิศ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ชำนาญการ คณะเภสัชศาสตร์ กำหนดส่งผลการประเมิน 4 พฤษภาคม 2562 ซึ่งได้รับผลแล้ว 2 คน อยู่ระหว่างติดตามอีก 1 คน
26 นางสาวเสาวนีย์  เหล่าสิงห์ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ชำนาญการ คณะวิทยาศาสตร์ กำหนดส่งผลการประเมิน 31 พฤษภาคม 2562 ซึ่งได้รับผลแล้ว 2 คน อยู่ระหว่างติดตามอีก 1 คน
27 นางสาวสิริกร เดชโยธิน นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการ ชำนาญการ สำนักงานอธิการบดี กำหนดส่งผลการประเมิน 31 พฤษภาคม 2562 ซึ่งได้รับผลแล้ว 2 คน อยู่ระหว่างติดตามอีก 1 คน
28 นางสาวสุกัญญา  รัตนโสภา นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพปฏิบัติการ ชำนาญการ สำนักงานอธิการบดี กำหนดส่งผลการประเมิน 31 พฤษภาคม 2562 ซึ่งได้รับผลแล้ว 2 คน อยู่ระหว่างติดตามอีก 1 คน
29 นางชิดชญา  กุจะพันธ์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ชำนาญการ สำนักงานอธิการบดี กำหนดส่งผลการประเมิน 31 พฤษภาคม 2562 ซึ่งได้รับผลแล้ว 2 คน อยู่ระหว่างติดตามอีก 1 คน
30 นางสาวลักขณา  กอแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ชำนาญการ  สำนักงานอธิการบดี กำหนดส่งผลการประเมิน 31 พฤษภาคม 2562 ซึ่งได้รับผลแล้ว 2 คน อยู่ระหว่างติดตามอีก 1 คน
31 นางสาวเพ็ญนภา  สีดา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ชำนาญการ สำนักงานอธิการบดี กำหนดส่งผลการประเมิน 31 พฤษภาคม 2562 ซึ่งได้รับผลแล้ว 2 คน อยู่ระหว่างติดตามอีก 1 คน
32 นายธเนศ  สีห์พิทักษ์เกียรติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ชำนาญการ สำนักบริหารทรัพย์สินฯ กำหนดส่งผลการประเมิน 31 พฤษภาคม 2562 ซึ่งได้รับผลแล้ว 2 คน อยู่ระหว่างติดตามอีก 1 คน
33 นายภาคภูมิ  โทนหงสา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ชำนาญการ สำนักบริหารทรัพย์สินฯ กำหนดส่งผลการประเมิน 31 พฤษภาคม 2562 ซึ่งได้รับผลแล้ว 2 คน อยู่ระหว่างติดตามอีก 1 คน
34 นางสาวกมลชนก  เทศนา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ชำนาญการ สำนักบริหารทรัพย์สินฯ กำหนดส่งผลการประเมิน 31 พฤษภาคม 2562 ซึ่งได้รับผลแล้ว 2 คน อยู่ระหว่างติดตามอีก 1 คน
35 นายครองศักดิ์  รัตนกาสาว์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ ชำนาญการ สำนักงานอธิการบดี กำหนดส่งผลการประเมิน 31 พฤษภาคม 2562 ซึ่งได้รับผลแล้ว 2 คน อยู่ระหว่างติดตามอีก 1 คน
36 นางสาวศิริลักษณ์  ทองไทย ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน ชำนาญงาน สำนักบริหารทรัพย์สินฯ กำหนดส่งผลการประเมิน 31 พฤษภาคม 2562 ซึ่งได้รับผลแล้ว 2 คน อยู่ระหว่างติดตามอีก 1 คน
37 นายทักษกร  วงศ์สีดา นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ชำนาญการ วิทยาแพทยศาสตร์ฯ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ
38 นางสาวมาลัย  ศิลารัมย์ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ชำนาญการ วิทยาแพทยศาสตร์ฯ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ
39 นางสาวอนุสรา  สารักษ์ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ชำนาญการ วิทยาแพทยศาสตร์ฯ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ
40 นายวัชรพงษ์  แสงนิล นักวิจัยปฏิบัติการ ชำนาญการ วิทยาแพทยศาสตร์ฯ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ
41 นางสาวจารุภรณ์  มุ่งหมาย นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ชำนาญการ วิทยาแพทยศาสตร์ฯ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ
42 นางสาวกนกภรณ์  สิงห์คำ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ชำนาญการ วิทยาแพทยศาสตร์ฯ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ
43 นางสาวจิวรา  โสดากุล ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน ชำนาญงาน วิทยาแพทยศาสตร์ฯ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ
44 นายศุภชัย  เชื้อพันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ชำนาญการ คณะวิทยาศาสตร์ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ
45 นางสาวภชารี  ยิ่งรัตนสุข นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ชำนาญการ วิทยาแพทยศาสตร์ฯ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ
46 นางสาวกฤติญา  การุณย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ชำนาญการ วิทยาแพทยศาสตร์ฯ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ
47 นางสาวกนกวรรณ  ศิวะรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ชำนาญการ วิทยาแพทยศาสตร์ฯ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ
48 นางสาวสุวิมล  สะโสดา นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ชำนาญการ วิทยาแพทยศาสตร์ฯ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ
49 นายกิตติพงษ์  ชูราษี ช่างเทคนิคปฏิบัติงาน ชำนาญงาน วิทยาแพทยศาสตร์ฯ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ
50 นางสาวนิภาพร  สิงห์เปี้ย ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน ชำนาญงาน วิทยาแพทยศาสตร์ฯ อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิฯ
51 นายกฤษกร  ปาริโชติ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ชำนาญการ สำนักงานพัฒนานักศึกษา ให้ปรับแก้ไขเอกสารประกอบการพิจารณา
52 นางสาวนพวรรณ   เขียวหวาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ชำนาญการ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารหลักฐานและผลงานทางวิชาชีพ
          ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562