คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยแห่งความสุข

                      

                     มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายโครงการนวัตกรรมจัดการสร้างสุข : บูรณาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะแห่งประเทศไทย ระหว่าง 8 ภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี โดยมีมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นแม่ข่ายภายใต้การกำกับของ                     รองศาสตราจารย์ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และคณะวิจัยจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)        

                       ต่อมา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการนักจัดการความสุของค์กร และคณะกรรมการนักสร้างสุของค์กรประจำคณะ/สำนัก/วิทยาลัย ซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการกิจกรรม/โครงการสร้างสุของค์กรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน(Routine to Happiness – R2H)” มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หลักสูตรนักสร้างสุขขององค์กร ระหว่างวันที่ 15 - 16 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี  ดำเนินการโดยคณะวิจัยจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล                       

                           โครงการ Happy University ซึ่งเป็นโครงการที่ต้องอาศัยเครื่องมือ Happinometer ในการวัดความสุขของบุคลากร สามารถแบ่ง HAPPY เป็น 9 ด้านดังนี้

1. Happy Body: ร่างกายดี 
2. Happy Relex: ผ่อนคลายดี 
3. Happy Heart:  น้ำใจดี 
4. Happy Soul: จิตวิญญาณดี 
5. Happy Family: ครอบครัวดี 
6. Happy Society: สังคมดี 
7. Happy Brain: ใฝ่รู้ดี 
8. Happy Money: สุขภาพเงินดี
9. Happy Work Life: การงานดี
 
 
รายงานผลความสุขและความผูกพันต่อองค์กร ของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ปี 2562

yesคณะเกษตรศาสตร์                                   yesคณะนิติศาสตร์

yesคณะเภสัชศาสตร์                                     yesคณะรัฐศาสตร์

yesคณะวิทยาศาสตร์                                     yesวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

yesคณะวิศวกรรมศาสตร์                                yesคณะพยาบาลศาสตร์

yesคณะศิลปศาสตร์                                      yesสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

yesคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์           yesสำนักวิทยบริการ

yesคณะบริหารศาสตร์                                   yesสำนักงานอธิการบดี

yesสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์             yesผลความสุขระดับมหาวิทยาลัย

 

enlightenedร้อยละความสุขและความผูกพันต่อองค์กร ของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ปี 2561

yesคณะเกษตรศาสตร์                                   yesคณะนิติศาสตร์

yesคณะเภสัชศาสตร์                                     yesคณะรัฐศาสตร์

yesคณะวิทยาศาสตร์                                     yesวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

yesคณะวิศวกรรมศาสตร์                                yesคณะพยาบาลศาสตร์

yesคณะศิลปศาสตร์                                      yesสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

yesคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์    yesสำนักวิทยบริการ

yesคณะบริหารศาสตร์                                   yesสำนักงานอธิการบดี

yesสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์     


 

enlightenedร้อยละความสุขและความผูกพันต่อองค์กร ของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ปี 2560

yesคณะเกษตรศาสตร์                                   yesคณะนิติศาสตร์

yesคณะเภสัชศาสตร์                                     yesคณะรัฐศาสตร์

yesคณะวิทยาศาสตร์                                     yesวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

yesคณะวิศวกรรมศาสตร์                                yesคณะพยาบาลศาสตร์

yesคณะศิลปศาสตร์                                      yesสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

yesคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์    yesสำนักวิทยบริการ

yesคณะบริหารศาสตร์                                   yesสำนักงานอธิการบดี

yesสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์     

 


enlightenedผลสำรวจความสุขมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ปี 2559

yesคณะเกษตรศาสตร์                                   yesคณะนิติศาสตร์

yesคณะเภสัชศาสตร์                                     yesคณะรัฐศาสตร์

yesคณะวิทยาศาสตร์                                     yesวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

yesคณะวิศวกรรมศาสตร์                                yesคณะพยาบาลศาสตร์

yesคณะศิลปศาสตร์                                      yesสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

yesคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์   yesสำนักวิทยบริการ

yesคณะบริหารศาสตร์                                   yesสำนักงานอธิการบดี

yesสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์       yesหน่วยการเรียนการสอน จังหวัดมุกดาหาร

 


enlightenedผลสำรวจความสุขมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครึ่งปีหลัง 2558

yesคณะเกษตรศาสตร์                                   yesคณะนิติศาสตร์

yesคณะเภสัชศาสตร์                                     yesคณะรัฐศาสตร์

yesคณะวิทยาศาสตร์                                     yesวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

yesคณะวิศวกรรมศาสตร์                                yesคณะพยาบาลศาสตร์

yesคณะศิลปศาสตร์                                      yesสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

yesคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ              yesสำนักวิทยบริการ

yesคณะบริหารศาสตร์                                   yesสำนักงานอธิการบดี

yesสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

 


 

enlightenedผลสำรวจความสุขมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครึ่งปีแรก 2557

 

enlightenedแผนกิจกรรม/โครงการสร้างสุของค์กรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

yesคณะเกษตรศาสตร์                                   yesคณะนิติศาสตร์

yesคณะเภสัชศาสตร์                                     yesคณะรัฐศาสตร์

yesคณะวิทยาศาสตร์                                     yesวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

yesคณะวิศวกรรมศาสตร์                                yesคณะพยาบาลศาสตร์

yesคณะศิลปศาสตร์                                      yesสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

yesคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ              yesสำนักวิทยบริการ

yesคณะบริหารศาสตร์                                   yesสำนักงานอธิการบดี


enlightenedอะไรคือ?? เครื่องมือวัดความสุข HAPPINOMETER

enlightenedคู่มือการวัดความสุขด้วยตนเอง (Happinometer Manual)

enlightenedคะแนนความสุขแต่ละมหาวิทยาลัย

enlightenedรายงานผลการอบรม "การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงาน (Routine to Happiness - R2H)" หลักสูตรนักสร้างสุขขององค์กร