คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

กิจกรรม/โครงการที่สอดคล้องแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

กิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่สอดคล้องแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ

คณะ/หน่วยงาน โปรดให้ข้อมูลกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่สอดคล้องแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติดังกล่าว ทั้งที่ได้ดำเนินการไปแล้วและจะได้ดำเนินการในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561)

คลิก>> แบบรายงานกิจกรรม/โครงการตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 

คลิก>> คู่มือการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม - กระทรวงวัฒนธรรม

คลิก>> แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564)